بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) با استفاده از مدیریت کودهای کاربردی در کشت مخلوط با لوبیاسبز (Phaseolus vulgaris L.)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران،

2 دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران،

10.22069/ejcp.2024.21826.2605

چکیده

سابقه و هدف: کنجد (Sesamum indicum L.) به عنوان ملکه گیاهان روغنی یکی از خوراکی‌های مهم در کشاورزی سنتی نواحی گرم به شمار می‌رود. لگوم‌ها می‌توانند نیتروژن مولکولی هوا را تثبیت کرده و مصرف کودهای شیمیایی را در کشت مخلوط کاهش دهند. یکی از راهکارهای موثر جهت دستیابی به افزایش تنوع، کاربرد مخلوطی از گیاهان گونه‌های مختلف در زراعت است. برای توسعه کشاورزی پایدار، اجرای نظام‌های کشاورزی با نهاده کافی به صورت تلفیق با مصرف کودهای شیمیایی، زیستی و آلی به منظور تولید محصول و حفظ عملکرد در سطح قابل قبول، راهکاری موثر است. بنابراین، با توجه به ضرورت بکارگیری کودهای آلی و زیستی همراه با کودهای شیمیایی در بوم نظام‌های کشاورزی جهت تولید محصول سالم و با کیفیت بالا و نیز با توجه به اهمیت افزایش بازده تولید در کشت مخلوط، پژوهش زیر انجام شد.
مواد و روش‌ها: آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه‌ای وابسته به سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خنداب، استان مرکزی در دو سال زراعی 1398 و 1399 انجام شد. عامل اول منابع مختلف کودی در شش سطح (شاهد، کود مرغی، کود شیمیایی، میکوریزا، کود مرغی + میکوریزا، کود شیمیایی + میکوریزا) و عامل دوم کشت مخلوط در شش سطح (کشت خالص کنجد، کشت خالص لوبیاسبز، کشت مخلوط دو ردیف کنجد + دو ردیف لوبیاسبز، کشت مخلوط دو ردیف کنجد + سه ردیف لوبیاسبز، کشت مخلوط سه ردیف کنجد + دو ردیف لوبیاسبز، کشت مخلوط سه ردیف کنجد + سه ردیف لوبیاسبز) بودند. اجزای عملکرد و عملکرد دانه کنجد، عملکرد غلاف لوبیاسبز، عملکرد زیستی کنجد و لوبیاسبز، شاخص‌های رشد، درصد و عملکرد روغن کنجد مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تجزیه واریانس داده‌ها مؤید تأثیر معنی‌دار اثرات اصلی کشت مخلوط و تیمار کودی بر تمامی صفات اندازه‌گیری شده در سطح احتمال یک درصد بود. برهم‌کنش میان آن‌ها (بجز درصد کلونیزاسیون ریشه) نیز تفاوت آماری معنی‌‌داری در سطح احتمال یک درصد نشان داد. کشت‌ مخلوط نسبت به کشت خالص کنجد در تمامی صفات اندازه‌گیری شده بیشترین مقدار را حاصل کرد. به گونه‌ای که بیشترین درصد همزیستی میکوریزا با ریشه کنجد و لوبیاسبز به‌ترتیب 12/43 و 06/44% در کشت مخلوط دو ردیف کنجد با سه ردیف لوبیاسبز مشاهده شد. در بین تیمارهای کودی نیز بالاترین میزان همزیستی میکوریزا با کنجد و لوبیاسبز به‌ترتیب 57/78 و 22/79% از تیمار کود مرغی + میکوریزا حاصل شد. بیشترین میزان عملکرد دانه و عملکرد زیستی کنجد (به‌ترتیب 257 و 928 گرم در مترمربع) از کشت مخلوط سه ردیف کنجد با دو ردیف لوبیاسبز با کاربرد کود مرغی + میکوریزا حاصل شد. بالاترین مقدار عملکرد غلاف سبز (1204 گرم در مترمربع) به کشت خالص لوبیاسبز با کاربرد کود مرغی + میکوریزا تعلق گرفت. با توجه به مقایسه میانگین داده‌ها، کشت مخلوط دو ردیف کنجد با دو ردیف لوبیاسبز با کاربرد کود مرغی + میکوریزا بیشترین درصد روغن دانه کنجد (به‌ترتیب 94/49 و 54/52%) را تولید کرد. بیشترین عملکرد روغن دانه کنجد (1350 کیلوگرم در هکتار) نیز در کشت مخلوط سه ردیف کنجد با دو ردیف لوبیاسبز با کاربرد کود مرغی + میکوریزا مشاهده شد. با توجه به نتایج، بیشترین مقدار نسبت برابری زمین (62/1) به کشت مخلوط سه ردیف کنجد با سه دریف لوبیاسبز همراه با کاربرد کود شیمیایی تعلق گرفت.
نتیجه گیری: با توجه به برتری تیمار کود مرغی+ میکوریزا همراه با کشت مخلوط برای گیاه کنجد، به‌نظر می‌رسد کاربرد این تیمار در بستر کشت مخلوط گیاهان برای حصول عملکرد مناسب در منطقه مورد آزمایش قابل توصیه است. همچنین، کاربرد تلفیقی کودهای آلی، زیستی و شیمیایی در بستر کشت مخلوط می‌تواند جایگزین مناسبی برای کاهش مصرف نهاده‌های شیمیایی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving the quantitative and qualitative yield of sesame (Sesamum indicum L.) through applied fertilizer management in intercropping with green beans (Phaseolus vulgaris L.)

نویسندگان [English]

 • Saeed Barani 1
 • Javad Hamzei 2
1 Ph.D. student of crop plant ecology, department of plant genetics and production engineering, faculty of agriculture, Boali Sina University, Hamadan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Plant Genetics and Production Engineering, Faculty of Agriculture, Bo Ali Sina University, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Background and purpose: Sesame (Sesamum indicum L.) is considered the queen of oil plants and is a crucial food source in traditional agriculture in hot regions. Legumes play a role in stabilizing molecular nitrogen in the air and reducing the need for chemical fertilizers in intercropping. Utilizing a intercropping of plants from different species in agriculture is an effective way to increase diversity. In order to promote sustainable agriculture, it is essential to implement agricultural systems that combine sufficient input with the use of chemical, biological, and organic fertilizers to produce crops and maintain yield at an acceptable level. Therefore, this research was conducted to address the necessity of using organic and biological fertilizers alongside chemical fertilizers in agricultural ecosystems to produce healthy, high-quality products, and to emphasize the importance of increasing production efficiency in intercropping.
Materials and methods: The factorial experiment was conducted using a randomized complete block design with three replications on a farm affiliated with the Organization of Agricultural Jihad, Khondab, in the Central Province, during the 2018 and 2019 crop years. the first factor is different sources of fertilizer in six levels (control, poultry manure, chemical fertilizer, mycorrhiza, combination of poultry manure and mycorrhiza, combination of chemical and mycorrhiza) and the second factor is the cultivation pattern in six levels (sole sesame (S), sole green bean (GB), two rows of sesame and two rows of green beans (2S:2GB), 2S:3GB, 3S:2GB, 3S:3GB). sesame seed yield and yield components, green bean pod yield, sesame and green bean biological yield, growth indices and percentage and yield of sesame oil were evaluated.
Findings: The results of variance analysis of the data confirmed the significant effect of the main effects of intercropping and fertilizer treatments on all the measured traits at the probability level of 1%. The interaction between them (except root colonization percentage) also showed a statistically significant difference at the probability level of 1%. Compared to pure sesame cultivation, intercropping obtained the highest amount in all the measured traits. In such a way that the highest percentage of symbiosis of mycorrhiza with sesame roots and green beans, 43.12 and 44.06%, respectively, was observed in the intercropping of 2S:3GB. Among the fertilizer treatments, the highest rate of mycorrhiza coexistence with sesame and green beans was obtained from the chicken manure + mycorrhiza treatment, 78.57% and 79.22%, respectively. The highest seed yield and biological yield of sesame (257 and 928 g m-2, respectively) were obtained from intercropping of 3S:2GB using chicken manure + mycorrhiza. The highest yield of green pods (1204 g m-2) was awarded to the pure cultivation of green beans with the application of chicken manure + mycorrhiza. According to the means comparison, intercropping of 2S:2GB using chicken manure + mycorrhiza produced the highest percentage of sesame seed oil (49.94% and 52.54%, respectively). The highest yield of sesame seed oil (1350 kg ha-1) was also observed in intercropping of three 2S:2GB using chicken manure + mycorrhiza. According to the results, the highest amount of land equality ratio (1.62) was awarded to intercropping of 3S:3GB along with the application of chemical fertilizers.
Conclusion: Considering the superiority of poultry manure + mycorrhiza along with various types of intercropping for sesame plant, it seems that the application of this treatment in the bed of intercropping of plants is suggested to achieve proper performance in the tested area. also, the combined use of organic, biological and chemical fertilizers in the intercropping bed can be a suitable alternative to reduce the consumption of chemical inputs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organic fertilizer، Growth indices،
 • Multiple cropping، Yield، Oil content
 1. Bhunia, R. , Chakraborty, A., Kaur, R., Gayatri, T., Bhat, K. V., Basu, A., Maiti, M. K. & Kumar Sen, S. (2014). Analysis of fatty acid and lignan composition of Indian germplasm of sesame to evaluate their nutritional merits. Journal of the American Oil Chemists Society, 92(1), 65–76.
 2. Wan, Y., Li, H., Fu, G., Chen, X., Chen, F. & Xie, M. (2015). The relationship of antioxidant components and antioxidant activity of sesame seed oil. Journal of the Science of Food and Agriculture, 95(13), 2571–2578.
 3. Bradley Morris, J., Wang, M. & Tonnis, B. D. (2021). Variability for oil, protein, lignan, tocopherol, and fatty acid concentrations in eight sesame (Sesamum indicum L.) genotypes. Industrial Crops & Products, 164, 1-12.
 4. FAOSTAT (Food and agriculture organization statistical databases). (2020). https://www.fao.org.
 5. Saleh, S., Liu, G., Liu, M., Ji, Y., He, H. & Gruda, N. (2018). Effect of irrigation on growth, yield, and chemical composition of two green bean cultivars. Horticulturae, 4(1), 1-10.
 6. Ministry of Agriculture – Jihad of central province. (1402).
 7. Bedoussac, L., Journet, E.P., Hauggaard-Nielsen, H., Naudin, C., Corre-Hellou, G., Jensen, E. S., Prieur, L., & Justes, E. (2015). Ecological principles underlying the increase of productivity achieved by cereal-grain legume intercrops in organic farming, a review. Agronomy for Sustainable Development, 35, 911–935.
 8. Yang, H., Zhang, W. & Li, L. (2021). Intercropping: feed more people and build more sustainable agroecosystems. A review. Frontiers of Agricultural Science and Engineering, 8(3), 373–386.
 9. Hu, F., Gan, Y., Chai, Q., Feng, F., Zhao, C., Yu, A., Mu, Y. & Zhang, Y. (2016). Boosting system productivity through the improved coordination of interspecific competition in maize/pea strip intercropping. Field Crops Research, 198, 50-60.
 10. Betencourt, E., Duputel, M., Colomb, B., Desclaux, D. & Hinsinger, P. (2012). Intercropping promotes the ability of durum wheat and chickpea to increase rhizosphere phosphorous availability in a low P soil. Soil Biology and Biochemistry, 46, 181-190.
 11. Wang, Z. G., Bao, X. G., Li, X. F., Jin, X., Zhao, J. H., Sun, J. H., Christer, P. & Li, L. (2015). Intercropping maintains soil fertility in terms of chemical properties and enzyme activities on a timescale of one decade. Plant and Soil, 391, 265-282.
 12. Cong, W. F., Haffland, E., Li, L., Six, J., Sun, J. H., Bao, X. G., Zhang, F. S. & Der Werf, W. V. (2015). Intercropping enhances soil carbon and nitrogen. Global Change Biology, 21(4), 1715-1726.
 13. Meelu, O.P., Singh, Y., Khera, T. S. & Kumar, K. (1995). Proceedings of the 2nd Conference on Temperate Rice – Achievement and Potential, Yanco, Australia, pp, 605–613.
 14. Bansal, M. (2017). Organic farming: is it a solution to safe food? In Food Safety in the 21st Chapter, 43, 515-525.
 15. Daneshmandi, M. S. & Seyyedi, S. M. (2019). Nutrient availability and saffron corms growth affected by composted pistachio residues and commercial poultry manure in a calcareous soil. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 50(12), 1–
 16. Sharma, R. C., Sarkar, S., Das, D. & Banik, P. (2013). Impact assessment of arbuscular mycorrhiza Azospirillum and chemical fertilizer application on soil health and ecology. Communications in Soil Science and Plant Analysi 44(6), 1116–1126.
 17. Weisany, W., Raei, Y. & Pertot, I. (2015). Changes in the essential oil yield and composition of dill (Anethum graveolens L.) as response to arbuscular mycorrhiza colonization and cropping system. Industrial Crops and Products, 77, 295-306.
 18. Cavagnaro, T. R., Bender, S. F., Asghari, H. R. & Van der Heijden, M. G. A. (2015). The role of arbuscular mycorrhizas in reducing soil nutrient loss. Trends in Plant Science, 20(5), 283– 290.
 19. Pirzad, A. & Mohammadzadeh, S. (2018). Water use efficiency of three mycorrhizal Lamiaceae species (Lavandula officinalis, Rosmarinus officinalis and Thymus vulgaris). Agricultural Water Management, 204, 1–10.
 20. Schlegel, A. J., Assefa, Y., Bond, H. D., Wetter, S. M. & Stone, L. R. (2015). Soil physicochemical properties after 10 years of animal waste application. Soil Science Society of America Journal, 79(3), 711-719.
 21. Bajeli, J., Tripathi, S., Kumar, A., Tripathi, A. & Upadhyay, R. K. (2016). Organic manures a convincing source for quality production of Japanese mint (Mentha arvensis ). Industrial Crops and Products, 83, 603-606.
 22. Rostaei, M., Fallah, S., Lorigooini, Z. & Abbasi Surki, A. (2018). The effect of organic manure and chemical fertilizer on essential oil, chemical compositions and antioxidant activity of dill (Anethum graveolens) in sole and intercropped with soybean (Glycine max ). Journal of Cleaner Production, 199, 18-26.
 23. Fallah, S., Rostaei, M., Lorigooini, Z. & Abbasi Surki, A. (2018). Chemical compositions of essential oil and antioxidant activity of dragonhead (Dracocephalum moldavica) in sole crop and dragonhead-soybean (Glycine max ) intercropping system under organic manure and chemical fertilizers. Industrial Crops and Products, 115, 158-165.
 24. Chand, S., Pandey, A. & Patra, D. D. (2012). Influence of nickel and lead applied in combination with vermicompost on growth and accumulation of heavy metals by Mentha arvensis Cv., Kosi, Indian. Journal of Natural Products and Resources, 3(2), 256-261.
 25. Anwar, M., Patra, D. D., Chand, S., Kumar, A., Naqvi, A. A. & Khanuja, S. P. S. (2005). Effect of organic manures and inorganic fertilizer on growth, herb and oil yield, nutrient accumulation, and oil quality of French basil. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 36, 1737-1746.
 26. Rajeswara Rao, B. R., Prakasa, Rao, E. V. S., Singh, K. & Bhattacharya, A. K. (1991). Fertilizer effect on palmarosa (Cymbopogon martini) under semi-arid tropical conditions of India. Indian Journal of Agricultural Sciences, 61, 499-501.
 27. Meena, B. P., Kumar, A., Lal, B., Sinha, N. K., Tiwari, P. K., Dotaniya, M. L., Jat, N. K. & Meena V. D. (2015). Soil microbial, chemical properties and crop productivity as affected by organic manure application in popcorn (Zea mays L. Var. everta). African Journal of Microbiology. Research, 9(21), 1402-1418.
 28. Prasad, R. & Power, J. F. (1997). Soil fertility management for sustainable agriculture. CRC-Lewis Publishers, Boca Raton, USA, pp: 356.
 29. Venkatesh, M. S., Hazra, K. K., Ghosh, P. K., Khuswah, B. L., Ganeshamurthy, A. N., Ali, Masood, Singh, J. & Mathur, R. S. (2017). Long-term effect of crop rotation and nutrient management on soil-plant nutrient cyclingand nutrient budgeting in Indo-Gangetic plains of India. Archives of Agronomy and Soil Science, 63(14), 2007-2022.
 30. Kong, X. B., Lal, R., Li, B. G. & Li, K. J. (2014). Crop yield response to soil organic carbon stock over long-term fertilizer management in Huang-Huai Plains of China. Agricultural Research, 3(3), 246-256.
 31. Choudhary, M., Pandey, S. C., Meena, V. C., Singh, S., Yadav, R. P., Mahanta, D., Mondal, T., Mishra, P. K., Bisht, J. K. & Pattanayak, A. (2018). Long-term effects of organic manure and inorganic fertilization on sustainable and chemical soil quality indicators of soybean-wheat cropping system in the Indian mid-himalayas. Agriculture Ecosystem and Environment, 257, 38-46.
 32. Meena, B. P., Biswas, A. K., Singh, M., Chaudhary, R. S., Singh, A. B., Das, H. & Patra, A. K. (2019). Long-term sustaining crop productivity and soil health in maize-chickpea system through integrated nutrient management practices in Vertisols of central India. Field crops research, 232, 62-76.
 33. Gholinezhad, E. & Darvishzadeh, R. (2021). Influence of arbuscular mycorrhiza fungi and drought stress on fatty acids profile of sesame (Sesamum indicum ). Field Crops Research, 262, 1-12.
 34. Nurbaksh, F., Koocheki, A. & Nassiri Mahallati, M. (2015). Evaluation of yield, yield components and different intercropping indices in mixed and row intercropping of sesame (Sesamum indidum) and ban (Phaseolus vulgaris L.). Iranian Journal of Pulses Research, 6(2), 73-86.[In Persian]
 35. Phillips, J. M. & Hayman, D. S. (1970). Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. Transaction of the British Mycological Society, 55, 158–161.
 36. Mead, R. & Willey, R. W. (1980). The concept of a land equivalent ratio and advantages in yields from intercropping. Experimental Agriculture, 16(3), 217–228.
 37. Vandermeer, J. (1989). The Ecology of Intercropping. Cambridge University Press, Cambridge, UK. Pp: 231.
 38. Hamzei, J. & Salimi, F. (2014). Root colonization, yield and yield components of milk thistle (Silybum marianum) affected by mycorrhizal fungi and phosphorus fertilizer. Journal Sustainable agriculture and production science, 24(4), 85-96. [In Persian]
 39. Weisany, W., Razaei, Y. & Ghassemi-Golezani, K. (2016). Funneliformis mosseae alters seed essential oil content and composition of dill in intercropping with common bean. Industrial Crops and Products, 79, 29-38.
 40. Urcoviche, R. C., Gazim, Z.C., Dragunski, D. C., Barcellos, F. G. & Alberton, O. (2015). Plant growth essential oil content of Mentha crispa inoculated with arbuscular mycorrhizal fungi under different levels of phosphorus. Industrial Crops and Products, 67, 103-107.
 41. Ostadia, A., Javanmard, A., Amani Machiani, M., Morshedloob, M. R., Nouraeina, M, Rasouli, F. &  Maggi, F. (2020). Effect of different fertilizer sources and harvesting time on the growth characteristics, nutrient uptakes, essential oil productivity and composition of Mentha x piperita Industrial Crops and Products, 148, 1-12.
 42. Tarraf, W., Ruta, C., Tagarelli, A., De Cillis, F. & De Mastro, G. (2017). Influence of arbuscular mycorrhizae on plant growth, essential oil production and phosphorus uptake of Salvia officinalis Industrial Crops and Products, 102, 144-153.
 43. Yadav, A., Saini, I., Kaushik, P., Ahmad Ansari, M. & Rashid Khan, M. (2021). Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and P-solubilizing Pseudomonas fluorescence (ATCC-17400) on morphological traits and mineral content of sesame. Saudi Journal of Biological Sciences, 28, 2649-2654.
 44. Gheisari Zardak, S., Movahhedi Dehnavim M., Salehi, M. & Gholamhoseini, M. (2018). Effects of using arbuscular mycorrhizal fungi to alleviate drought stress on the physiological traits and essential oil yield of fennel. Rhizosphere, 6, 31-38.
 45. Bona, E., Cantamessa, S., Massa, N., Manassero, P., Marsano, F., Copetta, A., Lingua, G., D’Agostino, G., Gamalero, E. & Berta, G. (2017). Arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth-promoting pseudomonads improve yield, quality and nutritional value of tomato: A field study. Mycorrhiza, 27, 1–11.
 46. Nadeem, A., Kashani, S., Ahmed, N., Buriro, M., Saeed, Z., Mohammad, F. & Ahmed, S. (2015). Growth and yield of sesame (Sesamum indicum ) under the influence of planting geometry and irrigation regimes. American Journal of Plant Sciences, 6(7), 980-986.
 47. Tahir, M., Saeed, U., Ali, A., Hassan, I., Naeem, M. & Ibrahim, M. (2012). Optimizing sowing date and row spacing for newly evolved sesame (Sesamum indicum ) variety TH-6. Pakistan Journal of Life and Social Sciences, 10(1), 1-4.
 48. Adam, L., Ibrahim, N., Dugje, Y. & Haliru, Y. (2013). Effects of inter-row spacing and plant density on performance of sesame (Sesamum indicum, ) in a Nigerian Sudan Savanna. Science International (Lahore), 25(3), 13-519.
 49. Jahan, M., Nassiri Mahallati, M., Amiri, M. B. & Ehyayi, H. R. (2013). Radiation absorption and use efficiency of sesame as affected by biofertilizers inoculation in a low input cropping system. Industrial Crops and Products, 43, 606-611.
 50. (2007). Managing soil fertility for vegetable production. http:/www.agnet.org.
 51. Hosseini, S., Gholami, F. & Moatari, F. (2017). Effect of NPK conventional and nano fertilizers on the quantity and quality of basil (Ocimum basilicum). In: Proceedings of 4th National Conference of Scientific-Student Associations of Agricultural, Natural Resources, and Environmental Engineering. Tehran University Press, Karaj. [In Persian]
 52. Emami Bistgani, Z., Siadat, S., Bakhshandeh, A. & Ghasemi Pirbaloti, A. (2015). Effects of chemical and organic fertilizers and chitosan on physiological traits and phenolic compound amounts in thyme (Thymus deanensis Celak) in Shahrekord region. Journal of Crop Production Research, 7(1), 11–26. [In Persian]
 53. Dehaghi, M. A. & Mollafilabi, A. (2010). Effects of different rates of n fertilizer on physiological indices of growth and yield components of cumin. Acta Horticulturae, 853, 69–76.
 54. Pasandi Pour, , Farahbakhsh, H. & Tohidinejad, E. (2021). Nitrogen, phosphorous and potassium levels affected growth indices, leaf gas exchange parameters and biomass production of henna (Lawsonia inermis L.) ecotypes. Industrial Crops and Products, 163, 1-8.
 55. Warraich, E. A., Nazik Ahmed, N. A., Basra, S. M. A. & Irfan Afzal, I. A. (2002). Effect of nitrogen on source-sink relationship in wheat. International Journal of Agriculture and Biology, 4(2), 300-302.
 56. Haruna, I.M. (2011). Growth and yield of sesame (Sesamum indicum ) as affected by poultry manure, nitrogen and phosphorus at Samaru, Nigeria. Journal of Animal and Plant Sciences, 21(4), 653-659.
 57. Mohammadghasemi, V., Siavash Moghaddam, S., Rahimi, A., Pourakbar, L. & Popović‑Djordjević, J. (2021). Morpho‑biochemical traits and macroelements of Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer, as affected by winter (late autumn) sowing, chemical and nano‑fertilizer sources. Acta Physiologiae Plantarum, 43(29), 1-19.
 58. Ali, S., Jan, A., Zhikuan, J., Sohail, A., Tie, C., Ting, W., Peng, Z., Manzoor, Ahmad, I., Ur Rahmand, M., Xiaolong, R., Xiaoli, L. & Yue Yue, X. (2016). Growth and Fatty Acid Composition of Sesame (Sesamum indicum) Genotypes as Influence by Planting Dates and Nitrogen Fertilization in Semiarid Region of Northwest, Pakistan. Russian Agricultural Sciences, 42, 224–229.
 59. Bybordi, A. & Mamedov, G. (2008). Evaluation of application methods efficiency of zinc and iron for canola (Brassica napus ). Notulae Scientia Biologicae, 2(1), 94–103.
 60. Jan, A., Ali, S., Adail, M. & Khan, A. (2014). Growth and yield components of sesame (Sesamum Indicum L.) as influenced by phosphorus levels under different row spacing. Journal of Environment and Earth Science. 4(22), 150-155.
 61. Galdino dos Santos, M., Maria Paula Ribeiro, R., Tavares de Albuquerque, J. R., Anizio Lins, H., Paes Barros Júnior, A. P., Bezerra Neto, F., Da Silveira, L. M., Bezerra Soares, E. & Evangelista de Souza, A. R. (2018). Production performance of sesame cultivars under different nitrogen rates in two crops in the Brazilian semi-arid region. Industrial Crops and Products, 124(15), 1-8.
 62. Aghhavani Shajari, M., Rezvani Moghadam, P., Ghorbani, R. & Nasiri Mahallati, M. (2016). Effects of single and combined application of organic, biological and chemical fertilizers on quantitative and qualitative yield of coriander (Coriandrum sativum). Journal of Horticultural Science, 29(4), 486-500. [In Persian]
 63. Nadeem, A., Kashani, S., Ahmed, N., Buriro, M., Saeed, Z., Mohammad, F. & Ahmed, S. (2015). Growth and yield of sesame (Sesamum indicum ) under the influence of planting geometry and irrigation regimes. American Journal and Plant Sciences, 6(7), 980-986.
 64. Adam, L., Ibrahim, N., Dugje, Y. & Yakubu, H. (2013). Effects of inter-row spacing and plant density on performance of sesame (Sesamum indicum, ) in a Nigerian Sudan Savanna. Science International (Lahore), 25(3), 13-519.
 65. Agegnehu G., Ghizaw A. & Sinebo W. (2006). Yield performance and land use efficiency of barley and faba bean mixed cropping in Ethiopian highlands. European Journal of Agronomy, 25(3), 202–207.
 66. Bhatti, I. H., Ahmad, R., Jabbar, A., Nazir, M. S. & Mahmood, T. (2006). Competitive behavior of component crops in different sesame-legume intercropping systems. International Journal of Agriculture and Biology, 8(2), 165-167.
 67. Chintagunta, A. D., Jacob, S. & Banerjee, R. (2016). Integrated bioethanol and biomanure production from potato waste, Waste Management, 49, 320-325.
 68. Liang, Y., Nikolic, M., Peng, Y. & Chen, W. (2005). Organic manure stimulates biological activity and barley growth in soil subject to secondary salinization. Soil Biology and Biochemistry, 37(6), 1185-1195.
 69. Hosseini Valiki, S. R., Ghanbari, S., Golmohammadzadeh, S. & Riahi Kiasari, K. (2015). Effect of different plant density on growth and yield of three cultivars of sesame (Sesamum indicum ). Biological Forum – An International Journal, 7(1), 1524-1528.
 70. El-Habbasha, S. F., Abd El Salam, M. S. & Kabesh, M. O. (2007). Response of two sesame varieties (Sesamum indicum L.) to partial replacement of chemical fertilizers by bio-organic fertilizers. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 3(6), 563-571.
 71. Heidari, M. & Karami, V. (2014). Effects of different mycorrhiza species on grain yield, nutrient uptake and oil content of sunflower under water stress. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 13(1), 9–13.
 72. Samsami, N., Nakhzari Moghaddam, A., Rahemi Karizaki, A. & Gholinezhad, E. (2019). Effect of mycorrhizal fungi and rhizobium bacterial on qualitative and quantitative traits of soybean in response to drought stress. Journal of Agricultural Crops Production, 21(1), 13–26.
 73. Haghshenas, R., Sharafi, S. & Gholinezhad, E. (2020). Effect of different levels of drought stress and mycorrhiza on yield of safflower cultivars. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 30(2), 91–109.
 74. Rezaei-Chiyaneh, E., Amirnia, R., Amani Machiani, M., Javanmard, A., Maggi, F. & Morshedloo., M. (2020). Intercropping fennel (Foeniculum vulgare) with common bean (Phaseolus vulgaris L.) as affected by PGPR inoculation: Strategy for improving yield, essential oil and fatty acid composition. Scientia Horticulturae, 261,1-11.