تاثیر نسبت های مختلف کشت مخلوط جو(Hordeum vulgare) و شنبلیله(Trigonella foenum- graecum L.) تحت تاثیر کود نیتروژن بر کمیت و کیفیت ماده خشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه شهید چمران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

سابقه و هدف: زراعت مخلوط یعنی کشت بیش از یک نبات در یک قطعه زمین و در یک سال زراعی، به ترتیبی که یک گیاه در اکثر دوره ی رشد خود در مجاورت گیاه دیگر باشد. از مهم‌ترین فواید کشت مخلوط افزایش تولید در واحد سطح نسبت به تک کشتی، به دلیل استفاده بهتر از عوامل محیطی مانند نور، آب و مواد غذایی موجود در خاک است.
مواد و روش ها: آزمایش در سال زراعی 94-95 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی و با 3 تکرار اجرا شد. فاکتور اول کود نیتروژن در 2 سطح (0 و 40 کیلوگرم در هکتار نیتروژن) و فاکتور دوم الگوهای مختلف کشت مخلوط در 8 سطح ( تک کشتی جو، تک کشتی شنبلیله، نسبت های جایگزینی 1:2 شنبلیله- جو، 2:2، 1:3، ،3:1، افزایشی 20% افزایش تراکم شنبلیله به جو و کشت مخلوط درهم ) بود. صفات مورد مطالعه در این آزمایش شامل پروتئین، کربوهیدرات محلول (WSC)، درصد خاکستر (ASH)، قابلیت هضم ماده خشک (DMD)، الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF)، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF)، عملکرد وزن خشک مخلوط، عملکرد نسبی جو، عملکرد نسبی شنبلیله، نسبت برابری زمین وزن خشک گیاه جو و شنبلیله بود. تراکم گیاه جو 375 بوته در متر مربع و همچنین رقم مورد استفاده برای کاشت جو زهک بود و تراکم گیاه شنبلیله 50 بوته در متر مربع و رقم مورد استفاده رقم محلی بود. عملیات برداشت در فروردین در مرحله خمیری جو انجام شد.
یافته ها: نتایج نشان داد بیش ترین وزن خشک مخلوط (1/1277 گرم در متر مربع) و بیش ترین نسبت برابری زمین(15/1 LER= )، از نسبت کشت افزایشی 100% جو : 20% شنبلیله به دست آمد. بالاترین میزان پروتئین خام و قابلیت هضم ماده خشک و درصد خاکستر علوفه از تیمار خالص شنبلیله به دست آمد. بالاترین میزان کربوهیدرات های محلول، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و فیبر از تیمار خالص جو به دست آمد. از نظر پروتئین تیمار یک (جو) : سه (شنبلیله) از بین تیمارهای مخلوط دارای بالاترین کیفیت بود. همچنین تیمار کود نیتروژن نسبت به شاهد باعث افزایش درصد پروتئین خام، کربوهیدرات های محلول در آب و قابلیت هضم ماده خشک شد. ولی در صفات (الیاف نامحلول در شوینده خنثی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی، درصد خاکستر علوفه) تیمار شاهد نسبت به تیمار کود نیتروژن باعث افزایش این صفات گردید.
نتیجه گیری کلی: به طور کلی کود نیتروژن تأثیر معنی داری بر روی صفات کیفی داشته و با اعمال کود نیتروژن میزان پروتئین و کربوهیدرات های محلول در آب و قابلیت هضم ماده خشک گیاه جو افزایش یافته و همچنین گیاه شنبلیله میزان پروتئین، قابلیت هضم ماده خشک و درصد خاکستر علوفه بیش تری نسبت به جو داشت. در این الگوهای کشت نسبت کشت افزایشی 100% جو : 20% شنبلیله دارای بیش ترین کربوهیدرات محلول (4/70%) بود. به نظر می رسد که وجود شنبلیله در کشت مخلوط با جو باعث افزایش کیفیت مخلوط می شود چون هر چه میزان شنبلیله در کشت مخلوط بیش تر باشد میزان پروتئین در آن نسبت مخلوط افزایش و میزان الیاف نامحلول اسیدی و خنثی کم تر و به دنبال آن کیفیت و خوشخوراکی آن افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of different barley (Hordeum vulgare) and fenugreek (Trigonella foenum- graecum) intercropping planting ratio under nitrogen fertilizer on dry matter quality and quantity

نویسنده [English]

  • amir Aynehband 3
چکیده [English]

Background and Objectives
Intercropping is the planting of more than one plant in one land and growing season so that the plants should be the highest intimacy together in most growing season. Usually, the component species in intercropping systems occupy different niches and thereby enhance the utilization of resources. Consequently, intercropping improves the yields of the component crops. The intercropping of a cereal with a legume is a preferred system for achieving increased food supply and reduced environmental feedback. So that, one of the way to achieving to sustainability in agriculture is multiple and intercropping system.
Material and Methods
In order to study the competition ability of barley (Hordeum vulgare) and fenugreek (Trigonella foenum- graecum) intercropping under nitrogen fertilizer in barley stemming stage a field experiment was conducted in experimental farm of Agricultural Faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz at 2015-2016 growing season. Experimental design was randomized complete block as a factorial arrangement with three replications. The first factor was 8 planting patterns includes barley sole cropping, fenugreek sole cropping, fenugreek-barley intercropping ratios includes 2:1, 2:2, 3:1, 1:3, as replacement series, 100% barley+20% fenugreek as additive series and mixed intercropping. The second factor was two nitrogen fertilizer application includes control (no nitrogen fertilizer) and 40 kg/ha nitrogen fertilizer. Grain yield was determined by harvesting a 2 m2 area from each plot. The measured traits includes: crude protein (CP), water soluble carbohydrate(WSC), ash percent, dry matter digestible(DMD), acid detergent fiber(ADF), Neutral detergent fiber(NDF), Intercropping dry matter yield, barley relative yield, fenugreek relative yield, and land equivalent ratio(LER). The plant density for barley was 375 plant/m2 and Zehak cultivar been used. The plant density for barley was 50 plant/m2 and endemic cultivar been used. The harvest operation achieved at April in barley dough stage.


Results and Discussions
The results of showed the highest total dry matter (1277.1 gr/m2) and LER (1.15) was obtained at 100%barley+20% fenugreek additive method. The highest crude protein, dry mater digestible (DMD) and ash percent were observed at fenugreek sole cropping treatment. The highest water soluble carbohydrate, NDF and fiber were found at barley sole cropping. Among treatments, 1:3 barley-fenugreek had the highest crude protein. Also the nitrogen fertilizer increased crude protein, water soluble carbohydrate and dry matter digestible compared to control. But in ADF and NDF treatment, the control treatment had highest value compared to nitrogen fertilizer.

Conclusion
Totally the application of nitrogen fertilizer had significant effect on qualitative traits and with application of nitrogen fertilizer, barley crude protein, water soluble carbohydrate and dry matter digestible increased. Also, the fenugreek had the highest protein, DMD and Ash compared to barley.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intercropping
  • ADF
  • Crude protein and dry matter
1-Omidbeygi, R. 2011. Approaches to the production and processing of medicinal plants. Fekre
Rooz Press., 4: 397.
2-Ayneband, A. 2014. Ecology of agricultural systems. Shahid Chamran University Press.
Ahvaz, Iran. 250-261. (In Persian)
3-Assefa, G., and Leiden, I. 2004. Effect of variety, soil type and fertilizer on the establishment,
growth, forage yield, quality and voluntary intake by cattle of oats and vetches cultivated in
pure stands and mixtures. Anim Feed Sci. Technol., 92: 95-111.
4-Banik, P., Midya, A., Sarkar, B.K., and Ghose, S.S. 2006. Wheat and chickpea intercropping
systems in additive series experiment: advantages and smothering. Europ J. of Agron., 24(4):
324-332.
5-Caballero, R., Goicoechea, E.L., and Hernaiz, P.J. 1995. Forage yield and quality of common
vetch and oat sown at varying seeding ratios and seeding rates of vetch. Field Crops Res,
41(2): 135-140.
6-Dahmardeh, M., Ghanbari, A., Siahsar, B.A., and Ramrodi, M. 2011. Evaluation of forage
yield and protein content of maize and cowpea (Vigna unguiculata L.) intercropping. Iranian
J. Crop Sci., 13(4): 658-670. (In Persian)
7-Droushiotis, D.N. 1989. Mixtures of annual legumes and small-grained cereal for forage
production under low rainfall. The J. Agri. Sci., 113(2): 249-253.
8-Droushiotis, D.N. 1984. The effect of variety and harvesting stage on forage production of
barley in a low-rainfall environment. The J. Agri. Sci., 102(2): 289-293.
9-Fakhraddin, F. 1998. Reach determine the most appropriate mix of clover and grass. Iranian
Congress of Agronomy and Plant Breeding, Branch., 314p.
10-Javanmard, A. 1999. Qualitative and quantitative evaluation of forage legumes intercropping
maize with the double cropping. PhD Thesis of Agronomy. University of Tabriz. (In Persian)
11-Giacomini, S.J., Vendruseob, E.R.O., Cubilla, M., and Fries, M.R. 2003. Dry matter, C / N
ratio and nitrogen phosphorous and potassium accumulation in mixed soil cover crops in
southern brazil. Rev. Bars. Ciencia Sola., 27: 325-334.
12-Hoseini, M.B., Mazaheri, D., Jahansooz, M., and Yazdi Samadi, B. 1993. Effect of nitrogen
on yield and yield components of forage millet and cowpea in intercropping. of Res and
Construct., 59: 24-37
13-Hail, Y., Daci, M., and Tan, M. 2009. Evaluation of annual legumes and barley as sole crops
and intercrop in spring frost conditions for animal feeding. Yield Quality J. Animal Adv.,
8(7): 1337- 1342.
14-Haj- Ayed, M., Gonzalez, J., Caballero, R., and Alvir, M.R. 2000. Nutritive of on-farm
common vetch-oat hays. II. Ruminal degradation of dry matter and crude protein. Ann.
Zootech., 49: 391-398.
15-Karadag, Y., and Buyukburc, U. 2003. Effects of seed rates of forage production, seed yield
and hay quality of annual legume-barley mixtures. Turkish J., 27: 169-174.
16-Lithourgidis, A.S., Vasikoglou, I.B., Dhima, K.V.C., Dordas, A., and Yiakoulaki, M.D.
2011. Forage yield and quality of common vetch mixtures with oat and triticale in two
seeding ratios. Field Crops Res., 99: 106-113.
17-Lithourgidis, A.S., Dahima, K.V., Vasilakoglou, I.B., and Yiakoulaki, M.D. 2007. Mixtures
of Cereals and Commom Vetch for Forage Production and Their Competition with Weed. In:
proceeding of 10 conference genetics and plant breeding society of Greek. Athens. Field
Crops Res., 245-256.
18-Mazaheri, D. 1984. Mixed Farming. Tehran University Press. 122-145.
19-Mohsenabadi, Gh.R., Jahansooz, M.R., Chaichi, M.R., and Rahimian Mashhadi, H. 2008.
Evaluation of barley- vetch intercrop at different nitrogen rates. J. Agri. Sci. Tecnol., 10: 23-
31.
20-Mohsenabadi, Gh.R. 1995. Evaluation of barley and vetch intercropping at different levels of
nitrogen fertilizer use efficiency and environmental resources. PhD Thesis in Agronomy.
University of Tehran. 20-25.
21-Mason, W., and Pritchard, K.T. 1987. Intercropping in a temperate environment for irrigated
fodder production. Field Crops Res., 16: 243-253.
22-Mashhadi, T., Nakhzari moghaddam, A., and Saboori, H. 2015. Influence of different N
supply and intercropping patterns of wheat (Triticum aestivum L.) and (Cicer arientinum L.)
on grain yield. J. Agr., 7(3): 344-355.
23-Mousavipour, S.R., and Eskandari, H. 2011. General overview on intercropping and its
advantages in sustainable agriculture. J. Appl. Environ Biol. Sci., 1(11): 482-486.
24-Mirhashemi, S.M., Kochaki, A., and Parsa, M. 1999. Present intercropping fenugreek C.
copticum and different levels of manure and planting. J. Arable Iran. 7(1): 269-278.
25-Morad hajati, P., and Shokohfar, A. 2016. Growth Analysis, yield and density of planting
three varieties of barley. Res J of Crop Ecophsiol, 2(382): 461-467.
26-Neumann, A., Schmidtke, K., and Rauber, R. 2007. Effect of crop density and tillage system
on grain yield and N uptake from soil and atmosphere of sole and intercropped pea and oat.
Field Crops Res., 100: 285-293.
27-Nielsen, H., Ambus, P.P., and Jensen, S. 2001. Interspecific competition N use and
interference with weeds in pea - barley intercropping. Field Crops Res., 70: 101-109.
28-Nakhzari Moghaddam, A., Chaeechi, M.R., Mazaheri, Rahimian, D.H., Mashhadi, N.
Majnoon Hosseini and Noori Nia, A.A. 2009. The effect of corn (Zea mays) and green gram
(Vigna radiata) intercropping on yield, LER and some quality characteristics of forage. Iran.
J. Field Crops Sci., 40(4): 113-121.
29-Nnadi, L.A., and Haque, I. 2008. Forage legume-cereal systems: improvement of soil
fertility and agricultural production with special reference to sub-saharan Africa. ILCA, P.O.
Box 5689, Addis Ababa, Entiopia. From www.foa.org/Wairdocs/ILRI/x5488E/x5488eo
30-Osman, A.E., and Nersoyan, N. 2005. Effect of the proportion of series on the yield and
quality of forage mixture, and on the yield of barley in the following year. Exp. Agri., 22:
345-351.
31-Pasler, G.L., Lenssen, A.W., and G.L. 1993. Forage yield, quality, compatibility and
persistence of warm-season grass-ledume mixture. Agron. J., 85: 554-560.
32-Ramroodi khastedell, M. 1997. Impact farming techniques (cover crops, tillage systems and
different levels of nitrogen) on yield and quality of forage sorghum. Agronomy PhD Thesis.
University Tehran. N.160.
33-Ross, S.M., King, R.G.O., Donovan, J.T., and Spanner, D. 2004. The productivity of oats
and berseem clover intercrops: Primary growth characteristics and forage quality at four
densities of oat. Grass and Forage Sci., 60: 74-86.
34-Stout, W.L., Weaver, S.R., and Elwinger, G.F. 1997. Effects of early season nitrogen on
grasss-clover swards in the northeastern USA. Agron., J., 93: 1000-1008.
35-Sengul, S. 2003. Performance of some forage grasses or legumes and their mixtures under
dry land condition. Europ. J. Agron., 19: 401- 409.
36-Sistach, M. 1990. Inter cropping of forage sorghum, maize and soybean during ten
establishments of different grasses in a verti soil. Cuban J. Agri. Sci., 24: 123-129.
37-Shirley, M., Ross, J., King, R., ODonovan, J.T., and Spaner, D. 2004. Forage potential of
Intercropping berseem clover with barley, oat, or triticale. Agron. J., 96: 1013-1020.
38-Tahmasebi, A. 1998. Effect of sowing on yield and forage quality of forage barley in mixed
farming and shabdarbersin=m in Ahvaz climatic conditions. Mixed farming. Resale
karshenasi arshad. Chamran University. N 160.
39-Thomson, D.J., and Mir, Z. 1992. Yield and quality of forage intercrops barley annual
ryegrass. Canopy. J. Plant Sci., 72: 163-172.
40-Tsubo, M., and Walker, S. 2002. A model of radiation interception and use by a maize- bean
intercrop canopy. Agri. and Forest Metrol., 110: 203-215
41-Ward, J.D., Redfearn, D.D., Mccormick, M.E., and Cuomo, G.J. 2001. Chemical
composition, ensiling characteristics, and apparent digestibility of summer annual forages in
a subtropical double- cropping system with annual eyegrass. Dairy Sci., J., 84: 177-182.