اثر تاریخ و تراکم کاشت بر برخی صفات زراعی و میزان دی‌آلیل‌دی‌سولفید اکسید گیاه دارویی سیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: سیر یکی از محصولات مهم زراعی و صادراتی استان همدان به‌شمار می‌آید. سهم این استان از کل تولید سیر کشور حدود 62 درصد است. همچنین در حدود 2000 هکتار از کل سطح زیر کشت این محصول به این منطقه اختصاص دارد. مزیت نسبی و سطح زیر کشت بالای این محصول باعث شده که این گیاه دارویی جایگاه خاصی در کشاورزی این منطقه داشته باشد. از جمله مهمترین عوامل مدیریت زراعیِ مؤثر بر عملکرد و دیگر خصوصیات زراعی، تاریخ کاشت و تراکم بوته می‌باشد. با توجه به اهمیت کشت سیر در استان همدان این پژوهش به‌منظور تعیین مناسب‌ترین تاریخ و تراکم کاشت سیر سفید همدان صورت پذیرفت.
مواد و روش‌ها: به‌منظور بررسی تأثیر تاریخ و تراکم کاشت بر برخی صفات زراعی گیاه دارویی سیر و میزان دی‌آلیل دی‌سولفید-اکسید، آزمایشی در سال زراعی 92 - 91 در مزرعه‌ای زراعی واقع در فاصله ده کیلومتریِ غرب شهر همدان انجام گرفت. در این تحقیق از گیاه دارویی سیر(Allium sativum l.) استفاده گردید و تیمارهای مورد بررسی شامل تاریخ و تراکم‌های مختلف کاشت بودند. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به صورت کرت‌های یکبار خرد شده و در چهار تکرار به اجرا در آمد. عامل اصلی زمان کاشت، در سه سطح 15مهر، 30 مهر و 15 آبان، و عامل فرعی تراکم کاشت نیز در سه سطح 40000، 80000 و 120000 بوته در هکتار گزینش شدند. صفات زراعی مورد بررسی شامل: قطر پیاز، وزن سیرچه، طول سیرچه، قطر سیرچه و میزان دی‌آلیل دی‌سولفید‌اکسید (آلیسین) بودند و سیرچه‌های مورد نظر از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان تهیه شدند. میانگین وزن سیرچه‌های مورد استفاده در هر واحد آزمایشی با توجه به تراکمِ در نظر گرفته شده به ترتیب حدوداً 880 گرم، 2/1 و 6/1 کیلوگرم بود و مقدار دی‌آلیل دی‌سولفید اکسید (آلیسین) نیز با استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازی (GC) اندازه گیری شد.
یافته‌ها: نتایج این آزمایش نشان داد که تاریخ و تراکم کاشت بر قطر پیاز، وزن، طول و قطر سیرچه و مقدار آلیسین، در سطح یک درصد تأثیر معنی داری داشته و اثرهای متقابل تاریخ و تراکم کاشت، تأثیر معنی‌داری بر میزان آلیسین نشان داد. با توجه به نتایج، بالاترین مقدار قطر پیاز و طول سیرچه از تیمار تاریخ کاشت 15 مهر و تراکم 120000 بوته در هکتار حاصل شد و بالاترین مقدار وزن سیرچه و قطر سیرچه از تیمار تاریخ کاشت 15 مهر و تراکم 40000 بوته در هکتار بدست آمد. همچنین، نتایج نشان داد که بالاترین درصد دی آلیل دی سولفید اکسید معادل (46/1 درصد) از تیمار تاریخ کاشت 15 آبان و تراکم 40000 بوته در هکتار حاصل شد.
نتیجه گیری: با توجه به‌یافته‌های فوق و با در نظر گرفتن اهمیت تاریخ کاشت و تراکم بوته در زراعت محصول سیر در منطقه سردسیر همدان، و نیز با توجه به اهمیت ترکیبات شیمیایی سیر و به خصوص ماده مؤثره، با تأخیر در کاشت و کاهش تراکم بوته، بیشترین مقدار ماده مؤثره دی‌آلیل‌دی‌سولفیداکسید حاصل شد به نحوی که در این آزمایش، تاریخ کاشت 15 آبان و تراکم 40000 بوته در هکتار مناسب‌ترین تیمارها جهت دستیابی به بیشترین مقدار از این ماده مؤثره بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Sowing Date and Planting Density on some of the Agronomic Traits and Di-allyl disulfide oxide (Allicine) Content of Garlic (Allium sativum L.)

نویسنده [English]

  • Alireza Torabi
چکیده [English]

Effects of Sowing Date and Planting Density on some of the Agronomic Traits and Di-allyl disulfide oxide (Allicine) Content of Garlic (Allium sativum L.)
Abstract
Background and objectives: Garlic (Allium sativum L.) is one of the most important plants in Hamadan province. Hamadan province with more than 2000 ha of garlic growing areas ranks first in Iran about 62 percent of garlic of Iran is produced in agronomical farms of this province.
Materials and methods: In order to evaluate the effects of sowing date and planting density on some of the agronomic traits and Di-allyl disulfide oxide (Allicine) content of Garlic, (Allium sativum L.), an experiment was conducted in the growing seasons of successive years of 2012- 2013 at the agronomical farms of Hamadan. In this research used from garlic as a medicinal herbaceous plant and the treat ments were various of sowing dates and different of planting density. The experiment performed as split plot layout based on a complete randomized block design with four replications. The main factor was the sowing date with three levels (7 th october -22 th october- 6 th november) and sub factor was plant density with three levels (40000, 80000 and 120000 plants / ha). The agronomic traits that studyed in this research were consist of: bulb diameter, bulb let weight, bulb let length, bulb let diameter, and Di-allyl disulfide oxide (Allicine) Content, and seeds of garlic provided from Hamadan natural resources and agricultural research center. Di-allyl disulfide oxide amount was measured by Gas Chromatography (GC).
Results: The results showed that various of sowing date and different of planting density had significant effects on bulb diameter, a clove weight, clove length and diameter and percentage of Allicine. The interaction effects of different of sowing date and various of planting density had significant difference on percentage of Allicine, but no significant effect on other characters was seen. The highest bulb diameter and clove length was obtained from sowing date of 7th October and 120000 plants per hectare and the highest of clove weight and diameter were obtained from the combination of 7th October and 40000 plants per hectare. The results showed that maximum amount of Di-allyl disulfide oxide was obtained from the combination of 6 th November and 40000 plants / ha.
Conclusion: Based on the result of this experiment, the sowing date of 6 th November and planting density 40000 plants in hectare is suitable to achieve ment to the highest and the best of produce and final yield and Di-allyl disulfide oxide (Allicine) Content of garlic as a medicinal herbaceous plant in Hamadan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : Allicine content
  • Bulblet
  • Essential oils
  • Medicinal plants and Yield
1. Ber nath, J. 1993. Wild and cultivated medicinal plants. Mezo. Pub1. Budapest. 566p.
2. Ber nath, J. 2000. Medicinal and aromatic plants. Mezo. Pub1. Budapest. 667p.
3. Daaraabi, A.S., and Dehghaani, A. 2010. Effect of planting date and planting density on
yield and Rust disease severity in Ramhormoz selected Garlic in Behbahan region. Seed
plant J. 26-2 (1) Pp: 43-55. (In Persian)
4. Etoh, T., and Simon, P.W. 2002. Diversity, Fertility and Seed Production of Garlic Science
Recent Advances: CAB International. New York. Pp: 101-117.
5. Etoh, T. 2001. True seed garlic. Acta Hort. 12(6): 433-437.
6. Ferrararsi, A. 2005. Studies on sowing density in garlic in Emilia-Romagan. Rivista Difrutti
Colture Ediorto- Florcultura. 47: 67-71.
7. Jamroz, M., Lahiag, M., Naeem, N., and Mohammad, N. 2002. Effect of different planting
dates and spacing on growth and yield of garlic cv. Bianco Online Bio Sci. J. 1(4): 206-208.
8. Khajehpour, M.R. 1993. Principal of Agronomy. Isfahan University of Technology
Publication. 412p. (In Persian)
9. Khodadadi, M., and Nosrati, A.E. 2011. Effect of sowing date and planting density on yield
and yield components of white Garlic of Hamedan, Seed plant J. 27-2 (4): 491-500. (In
Persian)
10. Mirzaei, R., Liaghati, H., and Mahdavi Damghani, A. 2007. Evaluating yield quality and
quantity of garlic as affected by different farming systems and garlic clones. Pakistan Bio.
Sci. J. 10(13): 2219-2224.
11. Noorbakhshian, J., Musav, A., and Baagheri, H. 2007. Evaluation of agronomic traits and
path coefficient analysis of yield for garlic cultivars. Pajouhesh and Sazandegi Agr. Hort. J.
77: 10-18. (In Persian)
12. Nosrati, A.E. 2004. Effect of planting method, plant density and seed cloves size on yield.
Seed Plant J. 20(3): 401-404. (In Persian)
13. Omid Beygi, R. 1995. Approaches for Production and Processing of Medicinal Plants. Vol.
1. Tarrahan Nashr Publication, Iran. 424p. (In Persian)
14. Omid Beygi, R. 1997. Approaches for Production and Processing of Medicinal Plants. Vol.
3. Fekrooz Publication, Iran. 283p. (In Persian)
15. Omid Beygi, R. 2010. Approaches for Production and Processing of Medicinal Plants. Vol.
4. Behh nashar Publication, Iran. 171-172. (In Persian)
16. Orlowski, M., Rekwska, E., and Dobrmilska, R. 2005. The effect on the yield of garlic of
autumn and spring planting using different method of seed stalk trimming. Folia Hort. 6: 79-
89.
17. Rahim, M.A., and Hussain, M.A. 2011. Effect of time of planting, mother bulb size and plant
density on the yield of garlic. Bangladesh Agri. J. 9: 112-118.
18. Sarmadnia, G., and Koocheki, A. 2001. Crop Physiology. Jihad-e-Daneshgahi of Mashhad.
Mashhad, Iran. 458p. (In Persian)
19. Shaidul Haque, M.D., Sattar, A., and Pramanik, M.H.R. 2002. Dry matter accumulation and
partitioning and growth of garlic as influenced by land configuration and cultivars. Pakistan
Bio. Sci. J. 5(10): 1028-1031.
20. Schmitz, D., and Waterer, D. 2004. Influence of variety and cultural practices on garlic
yields in Saskatchewan. Canad. Plant Sci. J. 74(3): 611-614.
21. Singh, R.V., and Phogat, K.P.S. 2009. Effect of different sowing times on the growth and
blub yield of garlic. Progress. Hort. J. 21: 145-147.
22. Sood, D.R., Chokar, V., and Singh, J. 2000. Studies on growth, pungency and flavour
characteristics of varieties of garlic (Allium sativum L.) bulbs during development.
Vegetable Sci. J. 27(2): 180-184.
23. Waterer, D.D.R. 2001. Garlic production on prairies. University of Saskatchewan. Hort. Sci.
J. 32: 1102-1104.