واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Maize در شرایط اقلیمی گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده

تاریخ کاشت و آبیاری دو عامل عمده محدودکننده تولید ذرت دانه‌ای هستند که با استفاده از مدل CERES-Maize می-توان آنها را شبیه‌سازی نمود. به همین منظور دو آزمایش مزرعه‌ای (هرکدام در دو سال) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان انجام شد. با استفاده از تیمارهای آبیاری مطلوب و بدون تنش در سال 2012 (سه تیمار) و دو تیمار از آزمایش دوم در سال 2007، مدل واسنجی شد. ارزیابی مدل با استفاده از تیمارهای تاریخ کاشت (2008)، تاریخ کاشت و کم‌آبیاری در سال‌های 2012 و 2013 انجام شد. نتایج ارزیابی نشان داد که این مدل مراحل فنولوژیکی (روز تا گرده‌افشانی و روز تا رسیدگی) را در تاریخ کاشت‌های مختلف و رژیم‌های آبیاری متفاوت به خوبی پیش‌بینی می‌کند. جذر میانگین مربعات خطا برای روز تا گرده‌افشانی و روز تا رسیدگی به ترتیب برابر 5/2، 9/2 روز به دست آمد. بنابراین این مدل می‌تواند در برنامه-ریزی‌های مدیریتی مزرعه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین نتایج ارزیابی مدل در تاریخ کاشت‌های بهاره (2008) و تابستانه (2012 و 2013) نیز نشان داد که عملکرد ماده خشک و عملکرد دانه را با دقت خوبی شبیه‌سازی‏ می‏کند. از طرفی هر چند مدل روند کاهشی عملکرد دانه، عملکرد ماده خشک و شاخص سطح برگ را در سطوح مختلف آبیاری به خوبی شبیه-سازی کرد ولی بر اساس شاخص‌های کارکرد مدل از دقت لازم برخوردار نیست. با توجه به نتایج حاصل از این مدل می-توان در شبیه‌سازی مراحل رشد ذرت و عملکرد دانه در تاریخ کاشت‌های مختلف در شرایط مطلوب و در شرایط آب و هوایی گرگان بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Calibration and Evaluation of the CERES-Maize model in Gorgan climatic conditions

نویسنده [English]

  • mohamad feyzbakhsh 1
1 Agricultural and natural research center of Golestan province
چکیده [English]

Sowing date and irrigation are two constrain factors for maize production. These factors can be simulated by using CERES-Maize model. For this purpose two experiments (each one at two years) were carried out at agricultural research station of Gorgan which is Golestan Province capital. The model was calibrated using three treatments of optimum irrigation and without stress in 2012 and two treatment of the second experiment in 2007. Evaluation was done using planting date treatment (2008), planting date and deficit irrigation in 2012 and 2013. The results of evaluation of the model indicated that the model simulated phonological stages (anthesis day and maturity day) with high accuracy in different sowing date and different irrigation regimes. The values of root mean square for anthesis and maturity dates were 2.5, 2.9 days respectively. Therefore this model can be used in field programing management. Also the results of evaluation in spring sowing date (2008) and summer sowing date (2012 and 2013) indicated that the model simulated dry matter and yield of maize with high accuracy. On the other hand, the model simulated trend of reduction of dry matter and leaf area index (LAI) in different levels of irrigation but hadn’t enough accuracy in terms of model statistical indices. Referring to results of this experiment this model can be used in Gorgan climatic conditions for simulation of growing stages and grain yield of maize under favorable conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • maize
  • Modeling
  • Sowing date
  • Low irrigation