بررسی اثرات زیست محیطی نظام‌های تولید سیب‌زمینی در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی

3 دانشگاه پیام نور قوچان

چکیده

ارزیابی چرخه حیات (LCA) ابزاری مناسب برای تجزیه و تحلیل فرآیند تولید در بوم‌نظام‌های کشاورزی است که بر اساس دو مؤلفه مصرف نهاده‌ها و انتشار آلاینده‌ها به محیط زیست تعیین می‌شود. این مطالعه با هدف محاسبه LCA برای بوم‌نظام‌های تولید سیب‌زمینی بر اساس میزان مصرف کود نیتروژن اجرا شد. میانگین عملکرد غده و میزان مصرف نهاده‌ها طی سال‌های 92-1378 به ازای یک هکتار تعیین شد و LCA در چهار گام تعریف اهداف و حوزه عمل مطالعه، ممیزی چرخه حیات، ارزیابی تأثیر چرخه حیات و تلفیق و تفسیر نتایج محاسبه گردید. گروه‌های تأثیر مورد مطالعه شامل اسیدی شدن، اوتریفیکاسیون و گرمایش جهانی بودند. واحد کارکردی معادل یک تن غده در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بالاترین پتانسیل اوتریفیکاسیون در محیط‌های خشکی و آبی مربوط به سطح کودی بیش از 400 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به ترتیب برابر با 72/0 واحد معادل NOx به ازای یک تن غده و 80/1 واحد معادل PO4 به ازای یک تن غده بود. بالاترین انتشار CO2 در گروه تأثیر گرمایش جهانی با 87/948 واحد معادل CO2 به ازای یک تن غده برای سطح کودی 400-350 کیلوگرم نیتروژن در هکتار محاسبه گردید. بالاترین شاخص زیست محیطی مربوط به سطح کودی بیش از 400 کیلوگرم نیتروژن در هکتار با 37/0 EcoX به ازای یک تن غده بود. بالاترین مقادیر گروه‌های تأثیر شامل اوتریفیکاسیون در محیط‌های آبی و خشکی و اسیدی شدن برای سطح کودی بیش از 400 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به ترتیب با 29/0، 015/0 و 012/0 EcoX به ازای یک تن غده محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Environmental impacts for potato Agroecosystems of Iran by using Life Cycle Assessment (LCA) methodology

چکیده [English]

Life Cycle Assessment (LCA) had proven to be an appropriate assessment tool for analysis of agri-food products by identifying, quantifying and evaluating the resources consumed and emissions released into the environment. This study was performed for evaluation the environmental impacts of potato agroecosystems based on nitrogen levels by using LCA methodology. Tuber yield mean during 1999-2013 and consumed inputs as one hectare were determined and LCA at four steps including goal definition and scoping, inventory analysis, life cycle impact assessment and integration & interpretation were calculated. Impact categories were acidification, eutrophication and global warming. Functional unit was considered as one tonne tuber. The results revealed that the maximum aquatic and terrestrial eutrophication potentials were computed for >400 kg N ha-1 with 0.72 PO4 equiv./t tuber and 1.80 NOx equiv./t tuber, respectively. The highest global warming potential was calculated 948.87 CO2 equiv./t tuber for 350-400 kg N ha-1. The maximum Eco-Index were computed for >400 kg N ha-1 with 0.37 Eco-x per one tonne tuber. The highest values for impact categories such as aquatic eutrophication, terrestrial eutrophication and acidification were calculated for >400 kg N ha-1 with 0.29, 0.015 and 0.012 Eco-x per one tonne tuber, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eutrophication
  • Emission of pollutants
  • Environmental index
  • Environment