اثر محلول پاشی کودهای بیولوژیک، محرک زیستی و شیمیایی برروی خصوصیات رشدی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کشاورزی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد کشاورزی اکولوژیک،واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

به منظوربررسی اثرمحلول پاشی کودهای بیولوژیک، محرک زیستی و شیمیایی برروی خصوصیات رشدی، بنه و عملکرد زعفران زراعی آزمایشی در سال زراعی 1390-1389 در مزرعه زعفران سه ساله واقع در شهرستان درگز به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. عامل اول در پنج سطح شامل چهار نوع کود محرک زیستی بیوآمینوپالیس، محرک زیستی آمینول فورته، بیولوژیک نیتروکسین، شیمیایی دلفارد 15 و شاهد (عدم اعمال تیمار کودی) و عامل دوم در دو سطح شامل یک و دو نوبت محلول پاشی باغلظت 7 درهزار از هر یک از تیمارهای کودی بود. نتایج نشان دهنده برتری معنی‌دار تیمار کود آمینول فورته نسبت به سایر کودها در صفات طول برگ، وزن تر و خشک برگ، وزن خشک بنه، تعداد بنه، تعداد بنه های دارای وزن کمتر و مساوی یا بیشتر از 8 گرم، وزن گل تازه، تعداد گل، وزن تر و خشک کلاله و خامه در متر مربع بود. در صفات تعداد گل، وزن تر و خشک کلاله و خامه تیمارهای کودی بیوآمینوپالیس و آمینول فورته تفاوت معنی‌داری نداشتند. دو بار محلول پاشی تنها باعث کاهش تعداد بنه با وزن کمتر از 8 گرم در واحد سطح شد. اثر متقابل سطوح محلول پاشی و تیمارهای کودی بر روی صفات اندازه‌گیری شده اثر معنی‌داری نداشت. براساس نتایج این آزمایش استفاده ازمحلول پاشی آمینول فورته برای یک بار توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

ٍEffect of the foliar application of biological, biostimulator and chemical fertilizers on growth characterestics and yield of saffron (Crocus sativus L.)

نویسندگان [English]

  • Reza Sadrabadi Haghighi 1
  • Mahdi Ghavi 2
1 Associate Professor, Mashhad Branch, Islamic Azad UniversityT Mashhad, Iran.
2 Msc Agroecology Graduated Student, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Iran.
چکیده [English]

In order to comparison the foliar application of biological, biostimulator and chemical fertilizers on growth characteristics and yield of saffron, a factorial experiment was conducted in a completely randomized block design with four replication in 3- year field of saffron in Dargaz, Khorasan Razavi province from 2010 to 2011. The first factor had 5 levels included biostimulator fertilizer Bio-Amino-Palis, biostimulator fertilizer Aminol-Forte, biological fertilizer Nitroauxin, chemical fertilizer Dalfard-15, and control (without fertilizer treatment). The second factor had two levels included 1 and 2 times spraying with seven per thousands concentration of each fertilizers treatments. The results showed Aminol-Forte have better effect than other fertilizers on dry weight of corm, number of corm , number of corm equal/ higher or under 8 grams, fresh weight of flower, number of flowers, fresh and dry weight of stigma and style per square meter, leaf length as well as fresh and dry fresh weight of leaf. Bio-Amino-Palis and Aminol-Forte fertilizer treatments for number of flowers, fresh weight of stigma and style and dry weight of stigma , did not have significant difference. Two times foliar applications only reduced the number of corms weighing less than 8 g per unit area. Interaction of foliar applications levels and fertilizer types did not have significant effect on measured traits. On the basis of the results of this experiment, spraying of Aminol-Forte recommended in saffron fields once.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aminol-Forte
  • Bio-Amino-Palis
  • Corm
  • Dalfard 15
  • Nitroauxin