تأثیر الگوی کاشت مخلوط و کود نیتروژن بر عملکرد ریحان (Ocimum basiilicum L.) و لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط رقابتی با علف‌ هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 معاون پژوهشکده

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

4 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

ببه‌منظور بررسی اثر کشت مخلوط ریحان (Ocimum basiilicum L.) و لوبیا پشم‌بلبلی (.Vigna unguiculata L) و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد آن‌ها، آزمایشی در دو سال زراعی 90-1389 اجرا شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل کنترل و عدم کنترل علف‌های هرز، سه سطح کود نیتروژن (صفر، 50 و 100کیلوگرم در هکتار)، ترکیب‌های مختلف کاشت شامل کشت خالص لوبیا چشم‌بلبلی و ریحان، 25% ریحان+ 100% لوبیا چشم‌بلبلی، 50% ریحان+ 100% لوبیا چشم‌بلبلی و 75% ریحان+ 100% لوبیا چشم‌بلبلی بودند. در شرایط کنترل علف‌های هرز، حداکثر عملکرد ریحان (37/430 کیلوگرم در هکتار) به ترکیب 100:50 و مصرف100 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و لوبیاچشم‌بلبلی(16/685 کیلوگرم در هکتار) به ترکیب100:50 و مصرف 50 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن اختصاص یافت. اما در شرایط عدم کنترل، حداکثر عملکرد ریحان (95/138 کیلوگرم در هکتار) در ترکیب 100:25 و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن به‌دست آمد. بیشترین سودمندی کشت مخلوط (74/1LA=) به ترکیب 100:25 و مصرف 100 کیلوگرم کود نیتروژن در شرایط کنترل اختصاص یافت. محاسبه نسبت برابری زمین (43/1LER=) نشان داد که در ترکیب 100:50 و مصرف 50 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن در شرایط کنترل میزان عملکرد محصول بیشتر از تک‌کشتی بود. بیشترین مقدار مجموع ارزش نسبی (88/1 =RVT) در ترکیب کشت 100:50 و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن در شرایط کنترل مشاهده شد. در مجموع حضور لوبیا چشم‌بلبلی به‌عنوان یک گیاه پوششی در کشت مخلوط و افزایش کود نیتروژن موجب همپوشانی سریع‌تر گونه‌های گیاهی وکاهش جمعیت و زیست‌توده علف‌هرز نسبت به تیمار ریحان خالص (بدون کنترل) شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of planting pattern and nitrogen fertilizer on yield of basil (Ocimum basiilicum L.) and cowpea intercropping in competition with weeds(Vigna unguiculata L.)

نویسنده [English]

  • Hemmatollah Pirdashti 2
چکیده [English]

To investigate the effects of intercropping of basil (Ocimum basiilicum L.) and cowpea (Vigna unguiculata L.),
different levels of nitrogen fertilizers on basil and cowpea yield, an experiment was carried out during 2010 and 2011. Experimental factor were included weed treatment (weeding and unweeding), three levels of nitrogen fertilizer (0, 50 and 100 kg ha-1), different planting ratio, (P1: sole cropping of cowpea, P2: 100% cowpea+ 25% basil, P3: 100% cowpea+ 50 % basil, P4: 100% cowpea+ 25% basil, P5: sole cropping of basil). Results showed that the maximum yield of basil (430.37 kg ha-1) and cowpea (685.16 kg ha-1) recorded in 100 and 50 mixture with using of 100 and 50 kg ha-1 nitrogen fertilizer in weed control condition, respectively. In unweeding conditions, however, the maximum yield of basil (138.95 kg ha-1) was obtained in both 100 and 25 planting ratio plus 100 kg ha-1 nitrogen fertilizer. Also the highest intercropping advantage (LA= 1.74) belonged to 100 and 25 planting ratio along with 100 kg ha-1 nitrogen fertilizer and weeding. Land equivalent ratio (LER=1.43) in 100 and 50 mixture with 50 kg ha-1 nitrogen fertilizer and weeding was more than sole cropping. Also the highest relative value total (RVT= 1.88) was observed in 100 and 50 planting ratio plus 100 kg ha-1 nitrogen with weeding condition. In conclusion, cultivation of cowpea as a cover crop in basil/cowpea intercropping system could and improve nitrogen status and suppressed weed population and biomass as compared to basil sole cropping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intercropping
  • Density
  • relative value total
  • Land Equivalent Ratio
  • Advantage