اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک‌ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

4 استاد گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس

5 دانشیار گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

برای بررسی اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر دو گونه یونجه یک‌ساله، آزمایشی مزرعه‌ای به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار با اعمال تیمارهای محلول‌پاشی (آب مقطر، آهن، روی و آهن+ روی) با غلظت 5 گرم در لیتر در مرحله رشد رویشی و تیمارهای قطع آبیاری از (50 درصد گل‌دهی، رسیدگی اولین غلاف از پایین، 10 روز قبل از گل‌دهی و تیمار شاهد) اجرا گردید. تنش خشکی به‌عنوان فاکتور اصلی و ترکیب تیماری 4 سطح محلول‌پاشی و دو گونه یونجه یک‌ساله به‌صورت فاکتوریل در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که نسبت برگ به ساقه در گونهscutellata  (82/1) بیش‌تر از گونه polymorpha (43/1) بود. تنش خشکی سبب کاهش عملکرد علوفه تر و عملکرد غلاف به‌میزان 27 و 33 درصد نسبت به تیمار شاهد گردید. تعداد غلاف در بوته در تیمارهای محلول‌پاشی آهن و آهن + روی به‌ترتیب 6/17 و 6/27 درصد در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت. تیمار محلول‌پاشی روی در تیمار شاهد خشکی، سبب افزایش تعداد غلاف در بوته در گونه scutellata به‌میزان 181 درصد و در گونه polymorpha به‌میزان 277 درصد نسبت به تیمار شاهد شد. تغییرات دانه در غلاف در شرایط آبیاری کامل نشان داد که تعداد دانه در غلاف در گونه polymorpha و محلول‌پاشی آهن + روی به‌میزان 58 درصد و در گونه scutellata و همه تیمارهای محلول‌پاشی حدود 70-40 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. نیتروژن تثبیت شده در سومین سطح تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن + روی در گونه‌های scutellata و polymorpha به‌ترتیب 51 و 22 درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش داشت. میزان پروتئین علوفه در چهارمین سطح تنش خشکی و تیمار محلول‌پاشی آهن + روی در گونه‌های scutellata و polymorpha به‌ترتیب 3/23 و 7/21 درصد برآورد گردید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Drought Stress and Foliar Application of Iron and Zinc on Quantitative and Qualitative Characteristics of Two Species of Annual Medics

نویسندگان [English]

  • M.H. Rashnoo 1
  • Z. Tahmasbi Sarvestani 2
  • H. Heydari Sharifabad 3
  • S.A.M. Modares Sanavi 4
  • R. Tavakkol Afshari 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

To evaluate of drought stress and foliar application of zinc and iron on two annual medics species, experimental field was carried out with split factorial based on randomized complete block design in three replication with Treatments of foliar application (Controlled, Fe, Zn and iron+ zinc) and cutoff irrigation from (50% flowering , lower pod maturity,10 days before starting of flowering and control treatment). The results showed that leaf to stem ratio in scutellata (1.82) more than polymorpha (1.43). Drought stress reduced the amount of forage yield and pod yield were 27%, 33%respectively compared to control treatment. The number of pods per plant increased to compare with control 17.6 and 27.6 percent in the treatment of iron and iron + zinc, respectively. Zinc application treatment increased the number of pod per plant in scutellata and polymorpha species 81% and 177% respectivelly compared with control treatment. The number of seeds per pod increased in polymorpha species and (Zinc+Iron) 17treatment 58% comparison to control foliar application. However, the number of of seeds per pod in all treatments of foliar application increased 40-70% compared to control in scutellata species. The nitrogen fixation in the thirth level of drought stress was reduced 51 and % in scutellata and polymorpha respectivelly compared to control.(Iron + Zinc) application increased protein forage 23.3 and 21.7 in scutellata and polymorpha respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Annual medic, Drought stress, Foliar application, Yield
  • Yield component