ارزیابی برخی از عوامل مؤثر بر کارایی رایندیت در شکستن خواب ریزغده های سیب‏‏زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تکنولوژی بذر، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی دکتری گروه زراعت، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

چکیده

یکی از مشکلات عمده در تکثیر ریز¬غده¬های سیب زمینی، جوانه¬زنی کم به خاطر دوره خواب است که منجر به کاهش درصد سبز، بنیه و فاسد شدن غده¬های کاشته شده می¬شود. به همین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی تحت عنوان تأثیر کاربرد رایندیت در غلظت¬های (صفر، 2/0، 4/0 و 6/0 میلی لیتر در لیتر) و مدت زمان¬های مختلف (24، 48 و 72 ساعت) بر روی شکستن خواب ریزغده¬های سیب¬زمینی (Solanum tuberosum L.) رقم مارفونا در دو سن مختلف (بلافاصله و یک هفته پس از برداشت)، انجام شد. نتایج نشان داد که در مقایسه با شاهد، ریزغده¬های تیمار شده با رایندیت به طور معنی¬داری دارای دوره خواب کمتری بودند، به ویژه زمانی که ریزغده¬ها یک هفته پس از برداشت تیمار شدند. اثر متقابل بین غلظت، مدت و زمان مصرف رایندیت معنی‏‏دار بود به این صورت که بهترین تأثیر در غلظت 2/0 میلی‏لیتر به مدت 48 ساعت و 4/0 میلی‏لیتر به مدت 24 ساعت در یک هفته پس از برداشت مشاهده شد. ریزغده¬های تیمار شده با رایندیت جوانه¬های فعال بیشتری (58/2 جوانه در ریزغده) نسبت به شاهد تولید کردند اما اختلاف معنی‏داری بین غلظت¬ها و مدت‏های مختلف دیده نشد. رایندیت تأثیر معنی‏داری بر افزایش طول جوانه داشت. همچنین اثر متقابل بین غلظت و مدت تیمار بر طول جوانه معنی‏دار بود. به طوری که در غلظت 2/0 میلی‏لیتر در لیتر همبستگی مثبت و معنی¬داری بین طول جوانه و افزایش مدت تیمار وجود داشت. افزایش غلظت یا مدت تیمار باعث افزایش پوسیدگی در ریزغده¬ها شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of some factors on efficacy of Rindite on breaking dormancy of potato minitubers

نویسندگان [English]

  • S. Monajjem 1
  • A. Noshkam 2
  • Kh. Salimi 2
  • E. Rezvani 1
1
2
چکیده [English]

One of the major problems in reproduction of potato minitubers, is the low germination due to dormancy period that it’s led to low germination percentage, vigor and rot of tubers planted. Therefore a factorial experiment based on the Completely Randomized Design with three replications was carried out with a topic of the effects of application of Rindite in various concentrations (0, 0.2, 0.4 and 0.6 ml L-1) and exposure duration (24, 48 and 72 h) on the breaking of dormancy and sprouting of potato (Solanum tuberosum L., cv. Marfona) minitubers in two ages (freshly harvested and one week after harvest). In comparison with the control, Rindite treated minitubers showed significantly shorter dormancy, especially when minitubers were treated one week after harvest. Three-way interactions of concentration, duration and minitubers age on the minituber sprouting were statistically significant and application of Rindite by fumigation with 0.2 ml L-1 for 48 h or 0.4 ml L-1 for 24 h effectively reduced the dormancy period of one week old minitubers. The number of sprouts per minituber was significantly enhanced by treating minitubers with Rindite, however, there were no differences among concentration or exposure duration. The length of sprouts per minituber was significantly increased by treating minitubers with Rindite. There were also strong interaction between concentration and duration, so that in concentration of 0.2 ml L-1, the length of sprout showed a positive correlation with exposure duration. When longer duration was accompanied with higher concentration, treatment with Rindite led to rotting of minitubers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • potato minitubers
  • dormancy period
  • number of sprout
  • sprout length