بررسی کارایی چند علف‌کش در کنترل سلمه و تاج‌خروس در مزارع سیب‌زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه زراعت، دانشگاه نیوکاسل انگلستان

3 مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی، بخش تحقیقات علف‌های هرز

چکیده

به‌منظور بررسی اثر 4 علف‌کش ریم‌سولفورون، EPTC (ارادیکان)، اگزادیارژیل و متریبوزین در کنترل سلمه و تاج‌خروس در سیب‌زمینی، آزمایشی گل‌خانه‌ای در سال 1387 در دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. آزمایش به‌صورت دز- پاسخ در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و با استفاده از رقم سیب‌زمینی مرسوم منطقه (آگریا) انجام پذیرفت. همه علف‌کش‌ها در 6 دز به‌صورت دزهای کاهش یافته تا دزهای افزایشی نسبت به دز توصیه شده استفاده شدند. سم‌پاشی گیاه‌چه‌های سلمه و تاج‌خروس در مرحله 4-2 برگی و سیب‌زمینی در ارتفاع 20-15 سانتی‌متری انجام شد. نتایج نشان داد که متری‌بوزین، اگزادیارژیل، ریم‌سولفورون و EPTC به‌ترتیب بیش‌ترین کارایی را در کنترل سلمه و تاج‌خروس دارا بودند. در مقابل، ریم‌سولفورون، EPTC، اگزادیارژیل و متری‌بوزین، به‌ترتیب کم‌ترین میزان خسارت را به سیب‌زمینی وارد کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating of some herbicides for Lambsquarter and prostrate pigweed control in potato fields

نویسندگان [English]

  • M.T. Alebrahim 1
  • M.H. Rashed Mohassel 1
  • S. Wilcockson 2
  • M.A. Baghestani 3
  • R. Ghorbani 1
  • M. Seragchi 1
1
2
3
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of Rimsulfuron, EPTC (Eradican), oxadiargyl, metribuzin and Metribuzin herbicides for controling of Lambsquarter (Chenopodium album) and prostrate pigweed (Amaranthus retroflexus), an experiment was conducted at the Mohaghegh Ardabili University green house in 2008. A dose-response assay was conducted based on completely randomized design with four replications. The potato cultivar was Agria (common cultivar in Ardabil). Herbicides were used in six doses included reduced and overdoses rather than recommended doses. Common lambsquarter and prostrate pigweed were sprayed during the 2-4 leaves stage and potato was in 15-20 cm. Results showed that the most effective herbicides for weed control were Metribuzin, Oxadiargyl, Rimsulfuron and EPTC, respectively. Also the least herbicides damage for potato was in Rimsulfuron, EPTC, Oxadiargyl and Metribuzin, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Chemical control
  • dose-response
  • potato