موضوعات = گیاهان دارویی
اثر اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک در القای تنش اکسیداتیو، افزایش مقاومت و عملکرد در سرخارگل

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 109-122

10.22069/ejcp.2018.13888.2059

سیده فاطمه رسولی؛ منوچهر قلی پور؛ کامبیز جهانبین؛ حمیدرضا اصغری