نویسنده = محمدهادی پهلوانی
تجزیه ژنتیکی و تحلیل گرافیکی تلاقی های دای آلل گندم با استفاده از بای پلات

دوره 15، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 163-186

10.22069/ejcp.2022.19427.2447

کاوه صادقی؛ محمدهادی پهلوانی؛ محسن اسماعیل زاده مقدم؛ خلیل زینلی نژاد


اصلاح موتاسیونی با پرتوتابی گاما برای بهبود انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و تولید در گندم

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 77-101

10.22069/ejcp.2018.11536.1886

سعید باقری کیا؛ محمدهادی پهلوانی؛ احد یامچی؛ خلیل زینلی نژاد؛ علی مصطفایی


افزایش مقاومت گلرنگ به قارچ Pythium ultimum با روش انتخاب تحت شرایط مزرعه‌ای

دوره 6، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 203-216

الهام نیک منش؛ هادی پهلوانی