نویسنده = محمد تقی آل ابراهیم
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های تاتوره (Daturea stramonium L.) بر اساس صفات ریخت شناسی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 51-68

10.22069/ejcp.2020.17748.2308

رقیه مجد؛ سیده آسیه خاتمی؛ رحمان خاکزاد؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ مهدی محب الدینی


تأثیر دُز و زمان مصرف علف‌کش EPTC (ای‌پی‌تی‌سی) بر کنترل علف‌‌های هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L.)

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 41-54

10.22069/ejcp.2019.14607.2102

رفعت حسنی نسب فرزانه؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ مهدی محب الدینی؛ الهام صمدی کلخوران