ارزیابی کارایی مقادیر مختلف سه علف‌کش اتال‌فلورالین، تریفلورالین و پند‌یمتالین در کنترل علف‌های‌هرز مزارع سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم علف های هرز دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار علوم علف های هرز، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 ندارم

چکیده

سابقه و هدف: یکی از متداول‌ترین روش‌های کنترل علف‌های‌هرز در مزارع سیب‌زمینی دنیا و ایران، کنترل شیمیایی است. علف‌کش‌های مورد استفاده در زراعت سیب‌زمینی در دنیا شامل متری‌بوزین، پاراکوات، پندی‌متالین، ریم‌سولفورون، EPTC، سولفوسولفورون، اتال‌فلورالین، تریفلورالین، پندی‌متالین، پروسولفورکارپ، متولاکلر و اگزادیارژیل می‌باشند. علف‌کش‌های ثبت شده سیب‌زمینی در ایران، شامل متری‌بوزین و پاراکوات می‌باشند. به دلیل محدود بودن علف‌کش‌های ثبت شده در ایران از نظر تعداد علف‌کش، زمان کاربرد، تعداد و تنوع محل عمل، این پژوهش با هدف ارزیابی کارایی علف‌کش‌های اتال‌فلورالین، تریفلورالین و پندی‌متالین در کنترل علف‌های‌هرز مزرعه سیب‌زمینی و تأثیر بر عملکرد و اجزای عملکرد آن انجام شده است.
مواد و روش‌ها: آزمایشی مزرعه‌ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آلاروق اردبیل در سال 1392 انجام شد. آزمایش به صورت بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و با استفاده از رقم آگریا اجرا شد. علف‌‎کش های مورد مطالعه اتال‌فلورالین (سونالان، امولسیون 33%) در دزهای (125/0، 25/0، 5/0، 1، 2 و 4 لیتر در هکتار)، علف‌کش پندی‌متالین (استومپ، امولسیون 33%) در دزهای (25/0، 5/0، 1، 2، 4 و 6 لیتر در هکتار) و علف‌کش تریفلورالین (ترفلان، امولسیون 48%) در دزهای (125/0، 25/0، 5/0، 1، 2 و 4 لیتر در هکتار) بودند؛ همچنین دو تیمار عدم کنترل علف‌های‌هرز و کنترل کامل علف‌های‌هرز به‌عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نمونه‌برداری علف‌های‌هرز در 20 و 60 روز پس از سمپاشی انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بالاترین درصد کاهش زیست توده کل علف‌های‌هرز در 20 روز بعد از سمپاشی، به ترتیب در دزهای 4، 6 و 4 لیتر در هکتار اتال‌فلورالین، پندی‌متالین و تریفلورالین به‌دست آمد. در حالی‌که در 60 روز بعد از سمپاشی مقادیر 6، 4 و 4 لیتر در هکتار علف‌کش-های پندی‌متالین، اتال‌فلورالین و تریفلورالین بیش از 82 درصد زیست توده کل علف‌های‌هرز را کاهش دادند. مطلوب‌ترین تیمار از نظر کاهش زیست توده سلمه‌تره در 20 و 60 روز بعد از اعمال تیمار، مقدار 6 لیتر در هکتار پندی‌متالین بود که به ترتیب با مقادیر 4، 4 و 4 لیتر در هکتار اتال‌فلورالین، تریفلورالین و پندی‌متالین در یک رده‌ی آماری قرار داشت. کاربرد مقدار 4 لیتر در هکتار اتال‌فلورالین در 20 و 60 روز بعد از اعمال تیمار، بیشترین درصد کاهش زیست توده تاج‌خروس ریشه‌قرمز را ایجاد کرد که به ترتیب باعث کاهش 97 و 91 درصدی زیست توده تاج-خروس ریشه‌قرمز شد. بعد از وجین کامل علف‌های‌هرز، مطلوب‌ترین تیمار از نظر عملکرد تک بوته و عملکرد کل غده، در تیمار 4 لیتر در هکتار پندی‌متالین بود که توانست بیش از دو برابر، عملکرد تک بوته و عملکرد کل غده را افزایش دهد.
نتیجه‌گیری: کاربرد مقادیر 6 و 4 لیتر در هکتار پندی‌متالین و اتال‌فلورالین، بالاترین درصد کاهش زیست توده علف‌های‌هرز را در 20 و 60 روز بعد از سمپاشی ایجاد کرد. کاربرد دز 4 لیتر در هکتار پندی‌متالین، باعث افزایش دو برابری عملکرد تک بوته و عملکرد کل غده گردید. در نهایت کاربرد علف‌کش‌های پندی‌متالین و اتال‌فلورالین برای کنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The evaluation of Ethalfluralin, Trifluralin and Pendimethalin efficacy of different doses on controlling of potato )Solanum tuberosum L.( weed

نویسندگان [English]

 • elham samadi kalkhoran 1
 • mohammad taghi alebrahim 2
 • homayun faraji 3
1 PhD. student of weed science, Mohaghegh ardabili university
2 Associate Professor of Weed Science. Department of Agronomy and Plant Breeding. Faculty of Agricultural and Natural Resources. University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Background and objectives: Chemical weed control is one of the most common weed control methods in potato field in the world and Iran. Herbicides which are using for potato fields include: Metribuzin, Paraquat, Pendimethalin, Rimsulfuron, EPTC, Solfosulfuron, Ethalfluralin, Trifloralin, Pendimethalin, Prosulfocarp, Metolachlor, and Oxadiargyl. In Iran, Metribuzin and Paraquat are recommended herbicides in potato field. Due to the limited number of herbicides registered, application time, number and variety of site, the objective of our research was to evaluate the efficacy of Ethalfluralin, Pendimethalin and Trifluralin for weed control and yield and component yield of potato.
Materials and methods: Trials were conducted in Ardabil Agriculture and Natural Resources Research Station in 2013. The experiment performed as does-response based on Randomized Complete Block Design with three replications and potato,s cultivar was Agria (common cultivar in Ardabil). Herbicides studied were Trifluralin (Treflan EC 48%) at 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2 and 4 L/ ha, Etalfluralin (Sonalan EC 33%) at 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2 and 4 L/ ha and Pendimethalin (Stomp EC 33%) at 0.25, 0.5, 1, 2, 4 and 6 L/ ha; also two treatment (with and without weeding) was considered as control. The weed sampling carried out at 20 and 60 days after treatment.
Results: Results showed that maximum reduction percent of total weed biomass at 20 days after treatment achieved by 4, 6 and 4 L/ha Ethalfluralin, Pendimethalin and Trifluralin, respectivelly and application 6, 4 and 4 Pendimethalin, Ethalfluralin and Trifluralin reduced more than 82 % at 60 days after treatment, respectivelly. The best treatment of reduction percentage of common lambsqurters biomass was 6 L/ ha Pendimethalin at 20 and 60 days after treatment that had not significant difference by 4, 4, 4 L/ha Ethalfluralin, Trifluralin and Pendimethalin, respectivelly. The maximum reduction percentage of redroot pigweed biomass was 4 L/ha Ethalfluralin. This treatment could reduce redroot pigweed biomass 97 and 91%, respectivelly. After weed free treatment the best treatment of yield per plant and total tuber yield was 4 L/ha Pendimethalin that cause to increase more than two fold.
Conclusion: This study showed application 6 and 4 L/ ha Pendimethalin and Ethalfluralin created maximum reduction percentage of weed biomass at 20 and 60 days after treatment. Application 4 L/ ha Pendimethalin increased yield per plant and total tuber yield of potato more than two fold. Therefore, the use of Pendimethalin and Ethalfluralin herbicides is recommended for potato weed control and increasing potato yield.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chemical control
 • Dose- response
 • Total yuber yield
 1. Alebraham, M.T., Rashed Mohassel, M.H., Wilcockson, A., Baghestani, M.A., and Ghorbani, R. 2010. Evaluation of several pre-emergence herbicides for weed control common lambs quarters (Chenopodium album) and redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) in potatoes. J. Plant Protec. (Agricultural Science and Technology), 25(4):358-367. (In Persian with English abstract)
 2. Alebrahim, M.T., Majd, R., Rashed Mohassel, M.H., Wilkakson, S., Baghestani, M.A., Ghorbani R., and Kudsk, P. 2012 .Evaluating the efficacy of pre and post emergence herbicides for controlling Amaranthus retroflexus L. and Chenopodium album L. in potato. Crop Protec, 42: 345- 350.
 3. Anonymous. 2013. Meteorological Organization Ardabil. Available at www.ardebilmet.ir.
 4. Anonymous. 2016. Plant Protection Organization of Iran. List of pests, diseases and weeds important agricultural products and recommended methods for controlling them. 209p. (In Persian).
 5. Arora, A., Tomar, S.S., and Gole, M.K. 2009. Yield and quality of potato as influenced by weed management practices and their residual study in soil. Agri.  Sci. Dig., 29 (2): 39-42.
 6. Baghestani, M.A., Zand, E., Lotfi-Mavi, F., Esfadiari, H., Pourazar, R., and Mamnoie, E. 2013. Evaluation of spectrum efficacy of registered herbicides used in corn. J. Plant Pests dis., 81: 100-122.
 7. Barjaste, A.R. and Sarmadi Nabavi, M. 2009. Evaluation of weed control methods of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) and common lambs quarters (Chenopodium album) during the growing season potatoes in shah rod. Proceedings of the 2th Iranian Weed Science Congress. Weeds and Herbicide Management. January 29-30, 2008, Mashhad, Iran. Volume One. 44-47. (in Persian with English summary).
 8. Channappagoudar, B.B., Birradar, N.R., Bharmagoudar, T.D., and Koti, R.V. 2007. Crop weed competition and chemical control of weeds in potato. J. Agri. Sci., 20(4): 715-718
 9. Chettri, M., Bandhopadhyay, P., and Mukhopadhyay, S.K. 2006. Chemical weed control on potato in the new alluvial zone of eastern India. J. Crop and Weed, 2 (1): 23-25.
 10. Cory, V., and Joey, I. 1998. Weed control and potato variety tolerance to herbicides. Annual report of Muibauer Experiment Station, Oregon state University.
 11.  Dallyn, S.L. 1971. Weed control methods in potatoes. A.M. Potato J., 48: 116-124.
 12. Dennis, J., Tonks, C., Eberlin, M., and Ierf, G. 2000. Preemergence weed control in potato (Solanum tuberosum) with ethalfturalin. Weed Technol., 14: 287-292.
 13. Hamidullah, J.A., and Asad, A. 2004. Studies on weed control in potato in Pakhal Plains of Mansehra. Pak. J. Weed Sci. Res, 10 (3-4):157-160.
 14. Jaiswal, V.P. 1992. Crop-weed competition studies in potato. J. Indian potato Assoc., 18: 131-134.
 15. Jursik, M., Soukup, J., Holec, J., Andr, J., and Hamouzova, K. 2012. Efficacy and selectivity of pre-emergent sunflower herbicides under different soil moisture conditions. Plant Protec. Sci., 51(4): 214-222.
 16. Kahramanoglu, I., and Uygur, F.N. 2010. The Effects of reduced herbicide dosages on weed infestation of reduced doses and application timing of  Metribuzin on redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) and wild mustard (Sinapis arvensis). Turkish J. Agri. Forest., 34: 467-474.
 17. Karaminezhad, M.R. 2012. Evaluation of efficacy herbicides in Potato weed control. 4thIran weed Conferanse. Karaj. 760-763pp. (In Persian with English abstract).  
 18. Lesnik, M. 2003. The impact of maize stand density on herbicide efficiency. Plant Soil Environ., 49: 29–35.
 19. Majd, R., and Alebrahim, M.T. 2013. The evaluation of 5 herbicide efficacy on Common lamsquarter (Chenopodium album L.) and Redroot pig weed (Amaranthus retroflexus L.) in potato in Ardabil. 3th organic and convention agriculture congress.
 20. Mamnoie, E., Karami Nejad, M.R., Rashed Mohasel, M.H., Shimi, P., and Aeen, A. 2017. Evaluation of some Herbicides for Potato (Solanum tuberosum L.) Weed Control in Jiroft and Karaj. J. Plant Protect., 30(3): 368-378.
 21. Nelson, D.C., and Giles, J.F., 1989. Weed management in two potato (Solanum tuberosoum) cultivar using tillage and pendimethalin. Weed Sci., 37: 228-232.
 22. Pelletier, Y., and Dutheil, J. 2006. Behavioural responses of the Colorado potato beetle to trichomes and leaf surface chemicals of Solanum tarijense. Entomol. Exp. Appl., 120(2): 125-130.
 23. Riton Choudhury, M.D., Brahmachari, K., Kar, S., and Deb, R. 2012. Integration of weed management practices in rice-potato-groundnut cropping sequence.  J. Plant Prot. Sci., 4(1): 33-39.
 24. Seefldet, S.S., Jensen, J.E., and Fuerft, E.P. 1995. Log-logistic analysis of herbicide dese- response relationship. Weed Technol., 9: 218- 225.
 25. Shimi, P., Rahbari, A., and Mesbah, M. 2008. Investigating efficiency of some herbicides to control weeds in tobacco (Nicotiana tabacum) fields. J. Plant Prod., 2(4): 23-38. (In Persian with English abstract).
 26. Shir Mohammad, K., Zand, A., Baghestani, M.A., Rahil, A.R., and Mirhadi S.M.J. 2012.Evaluation of the efficacy of different herbicides for controlling broadleaf weeds in potato (Solanum tuberosum L.). J. Plant Ecol., 24:77-87. (In Persian with English summary).
 27. Shir Mohammadi, K., Zand, E., Baghestani, M.A. Rahi, A.R., and Mierhadi, M.J. 2009. Evaluation of the efficacy of different herbicides for controlling grass and broadleaf weeds in potato (Solanum tuberosum L.). J. Plant Prod., 19 (2): 35-52.
 28. Tonks, D.S., Eberlin, C.V., and Guttieri, M.J. 2000. Preemergence weed control in potato (Solanum tuberosum) with ethalfluralin. Weed Technol., 14: 287-292.
 29. Zand, A., Rahimian, H., Kocheki, A., khalgani, J., Mousavi, K., and Ramezani, K. 2005. Weed Ecology. Management Applications. University of Mashhad Press. 558 p. (In Persian with English summary).