دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1395 
4. بررسی تاثیر کاربرد برگی فولات در مراحل مختلف رشدی بر عملکرد کمی و کیفی گندم

صفحه 57-70

عادل جوادی؛ عزت اله اسفندیاری؛ علیرضا پورمحمد؛ آرمن آوانس


5. بررسی ساختار ژنتیکی خانواده های ناتنی یونجه با استفاده از نشانگرهای ایزوزیمی

صفحه 71-84

وحید نصرالله زاداصل؛ حسین محمدزاده جلالی؛ مهری یوسفی؛ مصطفی ولیزداه؛ سجاد محرم نژاد