دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-230