مجله تولید گیاهان زراعی (EJCP) - واژه نامه اختصاصی