تعداد مقالات: 532
66. بررسی کارایی چند علف‌کش در کنترل سلمه و تاج‌خروس در مزارع سیب‌زمینی

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 19-37

محمدتقی آل ابراهیم؛ محمدحسن راشد محصل؛ استیو ویل‌کاکسون؛ محمد علی باغستانی؛ رضا قربانی؛ مصطفی سراجچی


67. بررسی تغییرات عملکرد گندم و صفات مرتبط با آن در شرایط معتدله نیمه مرطوب

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 17-34

علی راحمی کاریزکی؛ سراله گالشی؛ افشین سلطانی


68. اثر سایکوسل بر عملکرد دانه و روغن گلرنگ در سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 17-32

میترا معراجی پور؛ محسن موحدی دهنوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ مینا معراجی پور


69. ارزیابی کوددهی نیتروژن مزارع گندم در منطقه گرگان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 19-32

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی


70. بررسی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با انتقال مجدد ذخایر ساقه تحت تنش شوری انتهای فصل در گندم

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 25-44

ماهرخ شربتخواری؛ سراله گالشی؛ زهرا سادات شبر؛ افشین سلطانی؛ بابک ناخدا


71. بررسی اثر تنش غرقابی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 23-42

فاطمه رسولی؛ سرالله گالشی؛ همت الله پیردشتی؛ ابراهیم زینلی


73. ارزیابی مدلهای رگرسیون غیرخطی برای کمی کردن واکنش سرعت جوانه زنی گیاه جو به دما و پتانسیل آب

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 40-23

نفیسه خلیلی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ فرشید قادری فر


74. تأثیر طول مراحل مختلف نمو بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-41

مرتضی گرزین؛ فرشید قادری فر؛ ابراهیم زینلی؛ سید اسماعیل رضوی


75. تاثیر فاصله ردیف و کاربرد علفکش بر شاخصهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد برنج در کشت مستقیم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-49

ابوالفضل درخشان؛ جاوید قرخلو قرخلو؛ ناصر باقرانی