مقایسه اقتصاد نیتروژن بین ارقام جدید و قدیم گندم نان در 83 سال گذشته در استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of nitrogen economy among new and old varieties of wheat in last 38 years in Golestan Province