استفاده از ازمون LSD برای مقایسه میانگینها

به اطلاع کلیه محققین محترم میرساند طبق فرمت مجله  فقط از ازمون LSD باید برای مقایسه میانگین ها  استفاده شود. مقاله ارسالی با  سایر ازمونهای مقایسه میانگین  در این مجله مورد ارزیابی قرار نمی گیرند