اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر آسیه سیاهمرگویی

زراعت دانشیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

siahmarguee1951gmail.com
0000-0002-7790-3932

h-index: 10  

سردبیر

دکتر سراله گالشی

زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/galeshi
sgaleshiyahoo.com
0000-0001-9612-1429

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

دکتر افشین سلطانی

زراعت -شبیه سازی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/soltani
afsoltaniyahoo.com
0000-0002-6941-4047

h-index: 43  

دکترتوحیدنجفی میرک

اصلاح نباتات استاد موسسه تحقیقات ، اصلاح و تهیه نهال و بذر

tnmirakspii.ir
0000-0003-2147-3387

h-index: 8  

دکتر محمد جعفر آقایی

اصلاح نباتات- ژنتیک بیومتریک دانشیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

jaffaraghaeigmail.com
-
0000-0003-3713-9076

h-index: 13  

دکتر حسین صبوری

اصلاح نباتات استاد دانشگاه گنبد کاووس

profs.gonbad.ac.ir/fa/sabouri
hossein.sabourigonbad.ac.ir
0000-0003-4128-7952

h-index: 18  

دکتر روح الله عبدالشاهی

زراعت و اصلاح نباتات دانشیار- دانشگاه شهید باهنر کرمان

abdoshahigmail.com
0000-0003-1350-5684

h-index: 14  

دکتر بهنام کامکار

اکولوژی گیاهان زراعی استاد، گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/kamkar/about.html
behnamkamkaryahoo.com
0000-0003-1309-8433

h-index: 26  

دکتر سرور خرم دل

ژنتیک و اصلاح نباتات استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

khorramdelum.ac.ir
0000-0003-2995-4898

h-index: 16  

دکتر سراله گالشی

زراعت استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/galeshi
sgaleshiyahoo.com
0000-0001-9612-1429

h-index: 7  

دکتر ابراهیم زینلی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

e.zeinaliyahoo.com
0000-0001-8810-1399

h-index: 13  

دکتر سینا فلاح

اگرو اکولوژی استاد دانشگاه شهرکرد

falah1357yahoo.com
0000-0002-1865-215X

h-index: 20  

دکتر فرید شکاری

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

www.znu.ac.ir/members/shekari-farid
shekariznu.ac.ir

h-index: 21  

دکترمحمدرضا مرادی تلاوت

زراعت و اصلاح نباتات دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی خوزستان

moraditelavatyahoo.com
0000-0001-9016-0312

h-index: 11  

ویراستار انگلیسی

دکتر معصومه صالحی

استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی- یزد- ایران

masomehsalehiyahoo.com