اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر آسیه سیاهمرگویی

زراعت دانشیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

siahmarguee1951gmail.com

سردبیر

دکتر سراله گالشی

زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

sgaleshiyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر مرتضی گرزین

زراعت

gorzin.mortezagmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر افشین سلطانی

زراعت -شبیه سازی گیاهان زراعی استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

afsoltaniyahoo.com

دکتر احمد ارزانی

اصلاح نباتات استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان

a_arzaniiut.ac.ir

دکتر محمد جعفر آقایی

اصلاح نباتات- ژنتیک بیومتریک دانشیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

jaffaraghaeigmail.com
-

دکتر حسین صبوری

اصلاح نباتات استاد دانشگاه گنبد کاووس

hossein.sabourigonbad.ac.ir

دکتر موسی مسکرباشی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

mmeskarbasheescu.ac.ir

دکتر بهنام کامکار

اکولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

behnamkamkaryahoo.com

دکتر قاسم محمدی نژاد

ژنتیک و اصلاح نباتات استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

mohammadinejaduk.ac.ir

دکتر سراله گالشی

زراعت استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

sgaleshiyahoo.com

دکتر ابراهیم زینلی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

e.zeinaliyahoo.com