ارزیابی عملکرد دانه با توجه به تغییرات اجزای عملکرد و شاخص‌های رشد در گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور مطالعه میزان عملکرد دانه، اجزای عملکرد و مقادیر شاخص‌های رشد در گندم، آزمایشی در سال 86-1385 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با پنج رقم به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. ارقام مورد مطالعه شامل زاگرس، تجن، کوهدشت، دوروم و لاین N81-18 بودند. پس از رسیدن گیاهان به مرحله رشدی مورد نظر (پنجه‌زنی، ساقه‌دهی، آبستنی، گلدهی و رسیدگی فیزیولوژیک)، صفات وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک اندام هوایی و سطح ‌برگ با برداشت 15 بوته به‌طور تصادفی از هر کرت اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که لاین N81-18 به‌دلیل داشتن حداکثر ماده خشک برگ، سرعت رشد محصول (CGR)، سرعت رشد نسبی (RGR) و سرعت جذب خالص (NAR) نسبت به دیگر ارقام از وضعیت بهتری برخوردار بود. اختلاف آن با سایر ارقام در سطح 5 درصد معنی‌دار بود. از لحاظ اجزای عملکرد نیز لاین N81-18 و رقم کوهدشت به‌ترتیب دارای بیشترین و کمترین تعداد دانه در سنبله بودند.
 

عنوان مقاله [English]

Evaluation of grain yield in relation to yield components and growth indices in wheat

چکیده [English]

In order to study grain yield, yield components and growth indices in wheat, the experiment was carried out with five wheat cultivars at RBCD arrangement with 4 replications at Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. The cultivars included Zagros, Tajan, Kohdasht, Durum and N81-18 line. To measure studied traits (leaf, stem and shoot dried weight and leaf area) fifteen random plants were harvested at different growth stages including tillering, stem elongation, booting, flowering and physiological maturity. The results showed that N81-18 line has the maximum amount of leaf dried weight, leaf area, crop growth rate, relative growth rate and net assimilation rate in compare with other cultivars. Also, line (N81-18) and Kohdasht cultivar had the highest and lowest grain number in spike, respectively.