اثر روش‌های مختلف حاصلخیزی خاک (شیمیایی، آلی و تلفیقی) بر عملکرد و اجزاء عملکرد شلغم علوفه‏ای (Brassica rapa)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور بررسی اثرات کودهای آلی، شیمیایی و تلفیق آنها بر عملکرد و اجزاء عملکرد شلغم علوفه‏ای، آزمایشی در سال زراعی 1389-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج به اجرا در آمد. آزمایش به‌صورت بلوک‏های کامل تصادفی با 15 تیمار  از کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی در سه تکرار انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تیمار زئوپونیکس+ ورمی‏کمپوست+ 25درصد کود کامل شیمیایی بالاترین عملکرد غده (2/836 کیلوگرم در هکتار) را تولید کرد. در بین تیمارهای به کار رفته بیشترین عملکرد شاخساره در اثر کاربرد دو تیمار زئوپونیکس+50 درصد کود کامل شیمیایی و ورمی‏کمپوست+تلقیح بذر+ 25درصد کود کامل شیمیایی تولید شد. بالاترین عملکرد علوفه کل نیز در اثر کاربرد دو تیمار زئوپونیکس+50درصد کود کامل شیمیایی (3/17613 کیلوگرم در هکتار) و ورمی‏کمپوست + تلقیح بذر+25درصد کود کامل شیمیایی (16000 کیلوگرم در هکتار) بدست آمد که نسبت به تیمار شاهد به‌ترتیب 106 و 87 درصد افزایش عملکرد نشان دادند. نتایج این تحقیق بیان‌گر اثر افزایشی کاربرد تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بود. استفاده از روش تغذیه‏ای تلفیقی بیش از کاربرد جداگانه این منابع عملکرد را تحت تاثیر قرار دادند. نتایج نشان داد تاثیر کودهای آلی بر افزایش عملکرد شلغم علوفه‏ای به مراتب بیشتر از کودهای شیمیایی است. 

عنوان مقاله [English]

Effect of different soil fertilization methods (organic, chemical and integrated fertilizers) on yield and yield components of turnip (Brassica rapa

چکیده [English]

To evaluate the effects of organic, chemical and integrated fertilizers on yield and yield components of turnip (Brassica rapa) an experiment was conducted in research farm of college of agriculture, University of Tehran, Iran, during 2009 - 2010 growing season. The treatments were arranged as randomized complete blocks design with three replications and fifteen different fertilization systems. The results showed that the highest root (tuber) dry matter production (836.2 kg.ha-1) was achieved by application of Zeoponix+Vermicompost+25% chemical fertilizer while the highest shoot dry matter was produced by Zeoponix + 50% chemical fertilizer and Vermicompost+biological fertilizer+ 25% chemical fertilizer treatments. The highest total forage production (shoot+ tuber) was observed in both Zeoponix+ 50% chemical fertilizer (17613.3 kg.ha-1) and Vermicompost + biological fertilizer + 25% chemical fertilizer treatments (16000 kg.ha-1) which out produced the control treatments by 106 and 87%, respectively. Integrated application of organic and chemical fertilizers had a synergetic effect on turnip forage production. Application of integrated fertiliztion system had more positive effect on forage yield compared to individual application of different fertilizers. The results of this experiment also revealed that organic fertilizers were more effective on yield increment of forage turnip than chemical fertilizers.