بررسی تأثیر تنش شوری در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه کوشیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بهره‌برداری از منابع آب و خاک با کیفیت کم می‌تواند به‌عنوان یک گزینه مناسب برای تولید غذا در کشورهای در حال توسعه مورد‌نظر قرار گیرد. به‌همین منظور مطالعه‌ای روی کوشیا
(Kochia scoparia)، به‌عنوان گیاه علوفه‌ای جدید، در سطوح مختلف تنش شوری (0، 10، 20، 30، 40، 50 و 60 دسی‌زیمنس بر متراز کاشت تا رسیدن به سطوح شوری ذکر شده و از مرحله گیاهچه‌ای با اعمال تنش به‌صورت تدریجی تا سطوح مورد‌نظر و اعمال تدریجی از مرحله گیاهچه‌ای تا مرگ گیاه (128 دسی‌زیمنس بر متر) در سه آزمایش جداگانه با استفاده از طرح کاملاً تصادفی و چهار تکرار در محیط طبیعی در گلدان انجام گرفت. نتایج نشان داد که ارتفاع بوته، تعداد شاخه‌ها، وزن تر و خشک اندام‌هوایی، عملکرد ماده خشک قابل هضم، ارزش هضمی، عملکرد پروتئین خام و محتوی خاکستر با افزایش شوری در اعمال تدریجی در مرحله کاشت و گیاهچه‌ای و اعمال تدریجی تنش تا انتهای رشد کاهش یافت. از طرف دیگر با افزایش شوری قابلیت هضم ماده خشک، قابلیت هضم ماده آلی، درصد پروتئین خام و درصد خاکستر در اعمال تدریجی تنش در مرحله کاشت و گیاهچه‌ای و اعمال تدریجی تنش تا انتهای رشد افزایش یافت. به‌طورکلی اعمال تدریجی تنش شوری موجب افزایش تحمل به شوری کوشیا تا 128 دسی‌زیمنس بر متر ‌شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of quantitative and qualitative characteristic of forage kochia in different growth under salinity stress

چکیده [English]

Use poor quality resources of water and soil for food production in developing countries must be considered. Therefore, three experiments were conduct in complete randomize design with four replications, to study effects of gradually application of different salinity levels (0, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 dS.m-1) at different growth stages (planting and early seedling) and gradually application salinity at the end of growth stage on kochia. The results showed that increasing salinity at gradually in planting and early seedling and the end of growth, plant height, branches number, shoot fresh and dry weight, digestible dry matter, digestive value, and crude protein yield were increased. On the other hand with increasing salinity digestibility of dry matter, organic matter digestibility, crude protein and ash percentage in applying salinity, gradually at planting and early seedling, and gradually at the end of growth were increased. Generally, kochia be able to tolerate salinity up to 128 dS.m-1 gradually with increase salinity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ash
  • digestibility
  • Digestive value
  • Phenol
  • Protein