واکنش گیاه برنج به کاربرد چندساله ورمیکمپوست بهصورت جداگانه و غنی شده با کودهای شیمیایی مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کودهای آلی مانند ورمی‌کمپوست منبع انکارناپذیر عناصر تغذیه‌ای مورد‌نیاز گیاهان می‌باشند. این پژوهش مزرعه­ای در سال زراعی 1387 به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. عامل اصلی (ورمی‌کمپوست) در شش سطح کودی 20 و 40 تن در هکتار، 20 و 40 تن + 2/1 کود شیمیایی، کود شیمیایی (براساس نتایج آزمون خاک شامل 100 کیلوگرم اوره در هکتار، 150 کیلوگرم سوپرفسفات‌تریپل در هکتار و 100 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار) و شاهد به خاک اضافه گردید. عامل فرعی دوره‌های کوددهی (1، 2 و 3 سال) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که استفاده از ورمی‌کمپوست و همچنین عامل سال‌های کوددهی به‌طور معنی‌داری رشد و عملکرد برنج را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. بهترین سطح کودی تیمار 40 تن ورمی‌کمپوست غنی شده با 50 درصد کود شیمیایی تعیین گردید چرا که بیش‌ترین زیست‌توده (43/12 تن در هکتار)، تعداد پنجه، ارتفاع، تعداد کل دانه در خوشه (3/124)، شاخص برداشت (41/41 درصد) و عملکرد (1/681 گرم در متر‌مربع) و همچنین کم‌ترین درصد دانه پوک در خوشه (52/15 درصد) در این تیمار اتفاق افتاد. در ضمن، تیمار 40 تن ورمی‌کمپوست دارای بالاترین درصد باروری بود (08/94 درصد). با افزایش سال‌های کوددهی به‌طور منظم مقادیر صفات مورد مطالعه نیز افزایش پیدا کرد. به‌علاوه، بیش‌ترین ضریب هم‌بستگی مثبت و معنی‌دار (**91/0+ =r) بین عملکرد شلتوک و شاخص برداشت مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The response of rice plant to perennial application of vermicompost alone and plus with different chemical fertilizers

چکیده [English]

Organic fertilizers such as vermicompost (VC) are an undeniable source of required nutrients of plants. This field experiment performed as split plot arrangement based a randomized complete block design with three replications in 2008. The main factors (vermicompost treatments) added to soil at six levels including 20 and 40 ton.ha-1, 20 and 40 ton.ha-1 plus (1/2) chemical fertilizer, chemical fertilizer (consists of 100 kg.ha-1 urea, 150 kg.ha-1 triple superphosphate and 100 kg.ha-1 potassium sulphate based on soil testing analysis) and control. Also, sub plots considered VC application periods (1, 2 and 3 years). Results showed that using VC and also fertilization year's factor significantly affected studied traits of rice. So, 40 ton.ha-1 VC plus 50% chemical fertilizer determined as the best fertilizer level, because the maximum content of biomass (12.43 ton.ha-1), tiller number, height, total number of grains in panicle (124.3), harvest index (41.41%) and yield (681.1 g.m2) and also the lowest percent of unfilled grain in panicle (15.52%) recorded in this treatment. Meanwhile, 40 ton vermicompost per hectare treatment had the highest panicle fertility percentage (94.08%). Increasing application periods regularly enhanced the content of studied traits. In addition, the maximum positive and significant correlation coefficient (r= +0.91**) existed between paddy yield and harvest index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vermicompost
  • Chemical Fertilizer
  • Rice
  • Yield
  • Application periods