بررسی اثر مقادیر مختلف بقایای گندم و تراکم¬ کاشت بر رشد و عملکرد آفتابگردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در کشاورزی ارگانیک و حفاظتی، برای کنترل علف­های هرز، حفظ رطوبت خاک، کاهش درجه حرارت سطح خاک، حاصل‌خیزی خاک، حفاظت خاک در برابر باران و بهبود کیفیت خاک از مالچ استفاده می­شود. به‌منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف بقایای گندم و تراکم‌های مختلف کاشت، بر رشد و عملکرد آفتابگردان، آزمایشی در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: 6 سطح مختلف بقایای گندم شامل صفر، 1250، 2500، 3750، 5000 کیلوگرم در هکتار و تیمار سوزاندن بقایای گندم و سه تراکم آفتابگردان شامل 50، 70 و90 هزار بوته در هکتار. براساس نتایج حاصل از این آزمایش، اثر سطوح مختلف بقایای گندم و همچنین تراکم آفتابگردان بر وزن خشک، ارتفاع و عملکرد گیاه زراعی معنی‌دار بود، به‌طوری‌که با افزایش حجم بقایای گندم و تراکم آفتابگردان وزن خشک، ارتفاع و عملکرد آفتابگردان افزایش یافت. بیشترین افزایش وزن خشک آفتابگردان در هفته­های سوم، ششم و نهم پس از کاشت به‌ترتیب 77/61، 08/52 و 71/42 درصد نسبت به شاهد بود. در سه نمونه‌برداری انجام شده حداکثر افزایش وزن خشک آفتابگردان با افزایش تراکم به‌ترتیب 82/66، 48/49 و 16/50 درصد بود. حداکثر افزایش عملکرد دانه در اثر افزایش بقایا گندم 86/29 و با افزایش تراکم آفتابگردان 73/31 درصد مشاهده گردید. نتایج این آزمایش نشان داد استفاده از 2500 کیلوگرم بقایای گندم و بالاترین تراکم آفتابگردان، باعث بهبود رشد در طول فصل و افزایش عملکرد آفتابگردان می‌شود. [1]* مسئول مکاتبه: grz1343@yahoo.com

عنوان مقاله [English]

Evaluation effect of different wheat residue and sunflower densities on growth and yield of sunflower

چکیده [English]

Mulches often use for weed control, hold soil moisture, decrease soil temperature, soil fertility, soil conservation, soil against rain and soil quality in organic farming. A field experiment was conducted to evaluate the effect of different wheat residue and sunflower densities on sunflower growth and yield during 2007 growing season at the research field of Birjand University. The experimental design was randomized complete block in factorial with three replications. The experiment treatments were wheat residue at the rates of 0, 1250, 2500, 3750, 5000 Kg.ha-1 and burning residue and three levels of sunflower density (50000, 70000 and 90000 Plant.ha-1). Results showed that effect of wheat residue and sunflower density levels was significant on sunflower biomass, height and grain yield. With increasing wheat residue and sunflower density, sunflower biomass, height and yield increased significantly. Results showed that by increasing wheat residue, sunflower biomass increased 61.77, 52.08 and 42.71% more than control respectively in 3, 6 and 9 weeks after planting. In this three weeks, with increasing density, sunflower height increased 66.82, 49.48 and 50.16%, respectively. Also, sunflower grain yield increased 29.86 and 31.73 % with increasing wheat residue and plant density, respectively. Results showed that maximum sunflower growth and yield were obtained by using of 2500 Kg.ha-1 wheat residues and the highest density of sunflower.