اثرات مقدار و روش کاربرد کودهای زیستی در ترکیب با کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‏ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور مطالعۀ اثرات کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و کودهای شیمیایی و همچنین روش کاربرد کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‏ای، آزمایشی در سال 1387 در شوشتر به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل تلفیق کودهای زیستی و شیمیایی در 4 سطح به‌عنوان عامل اول و روش کاربرد کود زیستی در 3 سطح به‌عنوان عامل دوم بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در تیمار 50% کود شیمیایی+ کود زیستی (8/11 تن در هکتار) و کمترین عملکرد در تیمار کود زیستی (6 تن در هکتار) به دست آمد. بیشترین و کمترین شاخص برداشت به ترتیب در تیمار کود شیمیایی (59/0) و کود زیستی (47/0) مشاهده شد. تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف بلال تیمارهای تلفیقی اختلافی با مقادیر تیمار کود شیمیایی نداشت. در بین روش‏های کاربرد کود زیستی، روش بذرمال+ آبیاری نتایج مطلوب‏تری در مقایسه با دو روش دیگر نشان داد. نتایج آزمون خاک نشان داد که نقش کودهای زیستی بیشتر در رابطه با افزایش دسترسی فسفر، پتاسیم و دیگر عناصر کم‌مصرف بود. با وجودی که جایگزینی کامل کودهای شیمیایی با کود زیستی موجب کاهش عملکرد ذرت دانه‏ای شد، اما کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی ضمن تولید بیشترین عملکرد، مصرف کودهای شیمیایی را کاهش داد.

عنوان مقاله [English]

Effects of integrated application of biological and chemical fertilizer and application method of biofertilizer on yield and yield components of maize

چکیده [English]

In order to study the effects of integrated application of bio- and chemical fertilizers and application method of biofertilizer on the yield and yield components of maize (Zea mays L.), an experiment was conducted in 2008 in Shushtar in a factorial arrangement with completely randomized block design with three replicates. Treatments were integrated application of biological and chemical fertilizers in four levels and biofertilizer application method in three levels. Results showed that the highest grain yield was obtained by application of biofertilizers + 50% chemical fertilizer (11.8 t/ha). The greatest and lowest harvest indices were recorded in chemical (0.59) and biofertilizer (0.47) treatments, respectively. Number of grain per row and row per ear had not significant differences in integrated and chemical treatments. Methods of biofertilizer application had not significant effect on maize yield and yield components. Results showed that biofertilizers increased P, K as well as other micro elements availability rather N fixation. Results revealed although replacing chemical fertilizers by biofertilizers reduced maize yield, integrated application of these sources produced highest grain yield as well as reduced substantially consumption of chemical fertilizer.