بررسی برخی صفات زراعی ژنوتیپ¬های مختلف کرچک در منطقه آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی برخی صفات زراعی ژنوتیپ های مختلف (12 ژنوتیپ) کرچک در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، واقع در 45 کیلومتری شهرستان ارومیه انجام شد. نتایج  نشان داد که اثر ژنوتیپ­ بر کلیه صفات مورد مطالعه معنی­دار است. بیشترین تعداد خوشه را رقم 1-11-80 که مربوط به ناحیه شهرضا می‌باشد، به خود اختصاص داد و کمترین تعداد خوشه در رقم 1-16-80 مربوط به ناحیه فسا، به‌دست آمد. همچنین رقم 4-80  بالاترین ارتفاع خوشه اصلی از سطح زمین (6/105 سانتی‌متر) را به خود اختصاص داد و رقم 31-80 پایین­ترین ارتفاع خوشه اصلی (3/27 سانتی­متر) را دارا بود. بیشترین درصد گل‌های ماده  با 91 درصد مربوط به رقم 1-16-80  بود. بیشترین عملکرد دانه و روغن کرچک در رقم شماره 7- 80 مشاهده گردید. بنابراین با توجه به نتایج به­دست آمده، اگر هدف از کاشت این گیاه حصول بالاترین عملکرد اقتصادی باشد، در آن صورت می توان رقم 7-80  را جهت کشت در منطقه توصیه نمود.

عنوان مقاله [English]

Investigation of some agronomical traits in different castor bean genotypes in west Azarbaijan

چکیده [English]

This experiment was conducted to investigation of some agronomical traits in different castor bean genotypes at west Azarbaijan, in Agricultural Research Station of Urmia, as completely randomized block design with three replications, during 2007-2008. Result showed that the effect of different genotypes were significant on all characteristics. The highest and lowest number of grain per plant observed in 80-11-1 (Shahreza) and 80-16-1 (Fasa) genotypes, respectively. The maximum 1000 grains weight (388.3 gr) observed in 80-29 genotype. Also, the highest seminals ear height from surface of ground (105.6 cm) observed at genotype of 80-4 and the lowest seminals ear height from surface of ground (27.3 cm) observed at genotype of 80-31. The greatest percent of pistil flower (91%) observed at genotype of 80-16-1. The highest grain yield and oil yield obtained at genotype of 80 -7. Therefore, if the purpose of planting this plant is achieving high economic performance, 80-7 genotype can be recommended for this area.