تأثیر سویه‌های باکتری سودوموناس (Pseudomonas fluorescens) بر صفات مرفوفیزیولوژیک و جذب عناصر غذایی در برخی ارقام برنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور مطالعه اثر باکتری­های محرک رشد بر صفات مرفوفیزیولوژیک و جذب عناصر غذائی دو رقم برنج، آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 4 تکرار در سال زراعی
89-1388 در موسسۀ تحقیقات برنج رشت به اجرا درآمد. عامل رقم در 2 سطح (هاشمی و خزر) و سویه‌های باکتری سودوموناس در هشت سطح به‌همراه یک تیمار با مصرف کود شیمیایی (بدون باکتری)) در نظر گرفته شدند. در این آزمایش، اثر رقم و اثر باکتری بر بیشتر صفت­های مورد مطالعه معنی­دار بود. بیشتر ویژگی‌های مورد مطالعه در رقم خزر در مقایسه با رقم هاشمی واکنش بهتری به باکتری­های محرک رشد گیاه نشان دادند. نتایج نشان داد که باکتری­های محرک رشد تمام ویژگی­های مورد ارزیابی برنج را در مقایسه با شاهد بهبود بخشید. استفاده از این ریزجانداران باعث افزایش نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم و آهن در بافت­های گیاه شد، اما بر روی جذب منیزیم تأثیری نداشت. در بین سطوح مختلف باکتری، تیمار تلقیح بذر با سویه­های 168، 177 و 93 نسبت به بقیه سویه­ها اثر بارزتری بر تمامی صفت­های مورد ارزیابی داشتند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Pseudomonas fluorescens strains on morphophysiologic traits and nutrients uptake in some of rice cultivars

چکیده [English]

To evaluate the effect of growth promoting bacteria on morphophysiologic traits and nutrient uptakes of two rice cultivars, an experiment was carried out in 2009-2010 cropping season in Rice Researches Institute of Rasht. The experiment design consisted of four randomized complete blocks in a factorial arrangement having 16 treatments in 4 replications. In this research, two factors were evaluated: rice cultivars (Khazar and Hashemi) and eight levels of seed inoculation with PGPB and without seed inoculation. In this experiment, effect of both cultivar and effect of bacteria were significant on the most of studied characteristics. In this experiment, Khazar had positive effect on the most of studied characteristics in comparison with Hashemi. Application of these microorganisms increased the content of N, P, K, Ca and Fe in plant, but didn’t influence Mg adsorption. Between bacterial different strains, seed inoculation with 168, 177 and 93 strains increased evaluated characteristics significantly, compared with other strains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : PGPR
  • Rice
  • Dry weight
  • Morphophysiologic traits