اثر محلول‌پاشی روی و آهن بر بنیه بذر سویا رشد کرده در شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی اثر محلول‌پاشی روی و آهن بر بنیه بذر سویا رشد کرده تحت سطوح مختلف تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی شهرکرد اجرا گردید. عامل اصلی شامل سطوح تنش خشکی به‌صورت آبیاری پس از 60 ، 80، 100 و 120 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر و عامل فرعی شامل محلول‌پاشی­ آب آبیاری، سولفات روی، سولفات آهن و کاربرد توام سولفات روی و آهن بود. نتایج نشان داد که عملکرد  دانه، غلظت روی در دانه، درصد و سرعت جوانه‌زنی، متوسط زمان جوانه‌زنی و وزن لپه و گیاهچه حاصل تحت تأثیر برهمکنش آبیاری و محلول پاشی قرار گرفتند. وزن هزار دانه با سطوح آبیاری با تبخیر بیشتر کاهش یافت. محلول­پاشی آهن و استفاده توام آهن و روی اثر معنی­داری بر غلظت آهن دانه داشت. درصد جوانه‌زنی در تیمارهای آبیاری پس از 80 و 120 میلی‌متر تبخیر از تشتک تحت تاثیر محلول‌پاشی آهن قرار نگرفت و در سایر سطوح تنش با محلول‌پاشی آهن، کم‌ترین درصد جوانه‌زنی مشاهده شد. حداکثر متوسط زمان جوانه‌زنی از محلول‌پاشی آهن در سطوح 60 تا 100 میلی‌متر تبخیر به‌دست آمد. وزن خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه با محلول‌پاشی روی و تیمار توأم روی و آهن افزایش یافت. به‌طور کلی محلول­پاشی روی و کاربرد توام روی و آهن توانست بیشتر صفات جوانه­زنی را بهبود بخشد. همبستگی بالا صفات جوانه‌زنی با وزن هزار دانه و میزان روی دانه نشان داد که بیشتر صفات جوانه‌زنی تحت تاثیر این دو صفت قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of zinc and iron foliar application on soybesn seed vigour grown under drought stress

چکیده [English]

In order to study the effect of  foliar application of zinc and iron on germination of soybaen seed under different level of irrigation, an experiment was conducted in 2009 at Shahrekord agricultural research center. Main factor was including of four levels of drought stress as irrigation (irrigation after 60, 80, 100 and 120 mm evaporation from class A evaporation basin) and sub factor was including of four levels of foliar applications (water, zinc sulfate, iron sulfate and combined of zinc and iron sulfate). Results showed that seed yield, seed zinc content, germination percent and rate and mean germination time and seedling and cotyledon dry weight were affected by the interaction of irrigation and foliar application. Irrigation after more eveporation significantly decreased 1000-seed weight. Foliar application of iron and combined of zinc and iron had significant effect on seed iron content. Germination percent in irrigation after 80 and 120 mm evaporation from the class A evaporation basin was not affected by foliar application, and iron foliar application in other levels of irrigation, let to the lowest germination percent. Foliar application of iron had the highest mean germination time. Foliar application of element. Root and shoot dry weight was increased by foliar application of zinc compared to water and combined of zinc and iron foliar application. Generally foliar application of zinc and combined zinc and iron, could improve most of the germination characteristics. High correlation coeficient between 1000-seed wieght  and seed zinc content with most of the germination characteristics, showed that these traits had maximum effect on germination of soybean.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CO2 enrichment
  • Competition
  • weeds
  • Photosynthesis pathway