تعیین مناسب ترین آرایش کاشت و تراکم بوته ارقام زودرس پنبه بعد از برداشت کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظور بررسی تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر اندام‌های رویا، زایا و عملکرد سه رقم زودرس پنبه، آزمایشی به صورت  کرت‌های دوبار خردشده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار، در ایستگاه تحقیقات کارکنده در طی ساله‌ای 1384 و 1385 اجرا گردید. سه فاصله ردیف 60، 70 و80 سانتی‎متر به‌ کرت‌های اصلی، دو فاصله بوته 10 و 20سانتی‎متر به‌ کرت‌های فرعی و سه رقم، زودرس ‎موتاژنز، ب- 557 و 43259 به کرت‌های فرعی فرعی اختصاص داده شد. نتایج نشان داد کم شدن فاصله ردیف از80 به 60 سانتی‎متر، سبب کاهش تعداد قوزه در بوته و وزن یک قوزه می‌شود. اما با افزایش تعداد بوته در واحد سطح، عملکرد از2270 به 2656 کیلوگرم در هکتار افزایش یافت. با کاهش فاصله بوته از 20 به 10 سانتی‎متر، ارتفاع بوته، طول شاخه رویا، طول شاخه زایا، تعداد شاخه زایا، تعداد قوزه در یک بوته کاهش یافت. بهترین الگو در رقم زودرس‎موتاژنز در تراکم 7/166 هزاربوته در هکتار با آرایش کاشت 10×60 سانتی‎متر مشاهده گردید. اما اضافه شدن جمعیت گیاهی تأثیر کمتری بر رقم‎های ب-557 و 43259 داشت.

عنوان مقاله [English]

Determination of the best suitable planting pattern and plant density of early maturing cotton cultivars following canola harvesting

چکیده [English]

In order to investigation of planting pattern and plant density effects on vegetative and reproductive organs and yield of early maturing cotton cultivars, an experiment was carried out as split–split plot using randomized complete block design with 4 replications, in Karkandeh research station, during 2004-2205. Three row spaces (60, 70 and 80 cm) were consisted as main factors, plant space in the row of 10 and 20 cm as sub-factors and three early maturing cotton cultivars (Mutagenesis, B-557 and 43259) as sub-sub-factors. The results showed that with decreasing the row spaces from 80 to 60 cm, the average of the boll numbers per plant and single boll weight were decreased, but yield was increased from 2270 to 5656 kg ha-1 by increase in plant number in hectare. With decreasing plant distance from 20 to 10 cm, also, the plant height, monopodia length, sympodia length, sympodia number and boll number per plant were decreased. The best pattern for Mutagenesis cultivar was observed in planting pattern of 60×10 cm and density of 167000 plants per hectare. But the increasing of plant population had less effect on 43259 and B-557 cultivars.