اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم¬های علف¬هرز خردل وحشی بر عملکرد و آستانه خسارت اقتصادی کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر توان رقابتی کلزا (رقم اوکاپی) در شرایط تداخل با علف­هرز خردل وحشی، آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 1387 انجام شد. تیمارها شامل مقادیر نیتروژن خالص در چهار سطح (100، 150،200 و 250 کیلوگرم در هکتار) به‌عنوان عامل اصلی و تراکم علف­هرز در پنج سطح (0، 4، 8، 16 و 32 بوته در مترمربع) به‌عنوان عامل فرعی بود. نتایج نشان داد که با افزایش مصرف نیتروژن، توزیع عمودی شاخص سطح برگ و ماده خشک کلزا در شرایط خالص و رقابت با خردل وحشی بهبود یافت. افزایش تراکم خردل وحشی سبب کاهش مجموع عملکرد کلزا و خردل وحشی در واحد سطح شد. مصرف نیتروژن تا سطح 150 کیلوگرم در هکتار، باعث افزایش عملکرد دانه علف­هرز خردل وحشی در تمام سطوح تراکم شد. افزایش مصرف نیتروژن تا سطح 200 کیلوگرم در هکتار، باعث کاهش بسیار ناچیز آستانه خسارت اقتصادی خردل وحشی شد، درصورتی که در تیمار 250 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، مقدار آستانه به دست آمده کمتر از یک بوته در مترمربع خردل وحشی بود. نتایج نشان داد که مصرف نیتروژن تا سطح 200 کیلوگرم در هکتار سبب افزایش توان رقابتی کلزا در برابر علف­هرز خردل وحشی شد.

عنوان مقاله [English]

The effect of nitrogen levels and wild mustard densities on yield and economic threshold of canola

چکیده [English]

To evaluate the effect of different rates of nitrogen fertilizer on competitive ability of canola (Okapi cv.) in interference with wild mustard, a split-plot experiment based on a randomized complete block design with 3 replications was carried out at agricultural faculty of Bu-Ali Sina University, in 2008-2009. 4 levels of nitrogen fertilization (100, 150, 200 and 250 kg N ha-1) were assigned to main-plots and plant density of wild mustard at 5 levels (0, 4, 8, 16 and 32 plants m-2) to the sub-plots. The results showed that with increasing nitrogen application, were improved the canola vertical distribution of LAI and dry matter in pure condition and interference of wild mustard. Increasing wild mustard density led to decreased sum of canola and wild mustard yield in unit area. Nitrogen up to 150 kg ha-1, increased grain yield of wild mustard at all levels density. Increase up to 200 kgN ha-1, led to slight reduction of economic threshold of wild mustard on canola yield, but in 250 kg N ha-1, economic threshold value was less than a wild mustard plant in square meter. Overall the findings suggest that nitrogen application to 200 kgN ha-1 caused increases in competitive ability of canola against in wild mustard.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic threshold
  • Competition
  • Nitrogen
  • Model