واکنش ارقام رقیب و غیر رقیب برنج به تراکم¬های مختلف علف‌هرز سوروف

چکیده

هدف از انجام این آزمایش، بررسی واکنش ارقام با توانایی رقابتی کم و زیاد به تراکم­های مختلف علف­هرز سوروف بود. بدین‌منظور آزمایشی در سال 1389 در ایستگاه تحقیقاتی برنج کشور- تنکابن، واقع در استان مازندران، انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. عامل‌های آزمایش شامل شش تراکم سوروف (صفر، 8، 16، 24، 32 و 40 بوته در در متر مربع) و دو رقم برنج (خزر و  لاین­ 843) بود. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم سوروف از صفر به چهل بوته در مترمربع، میزان عملکرد دانه برنج، تعداد خوشه در مترمربع و تعداد دانه در خوشه کاهش یافت، هر چند که با افزایش تراکم سوروف از صفر به چهل بوته در متر مربع، درصد کاهش عملکرد دانه، تعداد خوشه در متر مربع و تعداد دانه در خوشه در رقم خزر سریع‌تر از لاین 843 بود. از طرف دیگر، با افزایش تراکم سوروف از هشت به چهل بوته در متر مربع، میزان زیست توده و بذر تولیدی سوروف در تداخل با رقم خزر در مقایسه با مقدار آنها در تداخل با لاین 843 سریع­تر افزایش یافت. به عبارت دیگر، تحت شرایط رقابت، لاین 843 در مقایسه با رقم خزر توانست میزان زیست توده و بذر تولیدی سوروف را به‌طور معنی­داری کاهش دهد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of more and less competitive rice cultivars to different densities of barnyardgrass

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the response of more and less competitive rice cultivars to different densities of barnyardgrass. A field experiment was conducted in 2010 in Tonekabon’s rice research station in Mazandaran province. The experiment layout was a factorial design with four randomized complete blocks. The experimental factors were six densities of barnyardgrass (0, 8, 16, 24, 32 and 40 plant per square meter) and two rice cultivars (Khazar and Line 843). Results showed that rice grain yield, fertile tiller number m-2 and grain number per panicle were decreased as barnyardgrass density increased from 0 to 40 plants m-2. However, the percentage reduction in grain yield, fertile tiller number and grain number per panicle increased more sharply in Khazar cultivar than in Line843 as barnyardgrass density increased from 0 to 40 plants m-2. On the other hand, biomass and seed production of barnyardgrass was increased more sharply in Khazar cultivar than in line 843 as barnyardgrass density increased from 8 to 40 plants m-2. In other words, line 843 compared to Khazar cultivar, could significantly reduce biomass and seed production of barnyardgrass under competitive conditions.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice
  • Competitive ability
  • Barnyardgrass
  • yield loss