تأثیر تغییرات آنزیم‌های آنتی اکسیدان بر روی عملکرد نخود با کاربرد عنصر روی، سیلیکون و روی تثبیت شده بر روی SBA-15 تحت شرایط مختلف رطوبتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، اگروتکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران،

2 استادیار، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران،

3 استاد، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران،

4 دکتری شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران،

چکیده

سابقه و هدف: تنش آبی به‌عنوان مهم‌ترین تنش محیطی در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان، به دلیل اینکه از لحاظ فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهد، موجب کاهش عملکرد کمی و کیفی محصولات زراعی می شود. گیاه نخود نیز به عنوان یک گیاه پروتئینی مهم، در شرایط دیم اغلب در معرض تنش آبی قرار می گیرد که می توان با مدیریت تغذیه‌ای صحیح تا حدودی خسارت ناشی از تنش های محیطی بر آن را جبران کرد. فرم نانو کودها به دلیل افزایش جذب و دسترسی گیاه به کود می تواند سودمند باشد. بر این اساس این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مزوحفره روی و سیلیکون (نانو روی تثبیت شده بر روی SBA-15) بر روی سیستم دفاعی نخود در تنش آبی انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: آزمایش حاضر در مزرعه‌ پژوهشی دانشگاه مراغه به مختصات 37 درجه و 23 دقیقه عرض شمالی، 46 درجه و 16 دقیقه طول شرقی و 1485 متر ارتفاع از سطح آب‌های آزاد در سال زراعی 98-97 بهصورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل تنش آبی (:W1 90 درصد ظرفیت زراعی، :W260 درصد ظرفیت زراعی و W3: 30 درصد ظرفیت زراعی) و فاکتور فرعی نیز شامل F1: شاهد (عدم مصرف کود)، F2: سولفات روی، F3: سیلیکون، F4: سولفات روی+سیلیکون، F5: مزوحفرات روی و سیلیکون می‌باشد. صفات ارتفاع بوته، عملکرد دانه، فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، گایاکول پراکسیداز و تغییرات هیدروژن پراکسید، مالون دی آلدهید کلروفیل a و b و کاروتنوئید مورد برسی قرار گرفت.
یافته‌ها: طبق نتایج این پژوهش با افزایش شدت تنش آبی، ارتفاع بوته و کلروفیل b به‌طور معنی داری کاهش یافت و محلول پاشی با تیمار مزوحفرات روی و سیلیکون 50 درصد کلروفیل b را نسبت به شاهد افزایش داد. همچنین نتایج نشان داد صفات کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، گایاکول پراکسیداز، هیدروژن پراکسید، مالون دی آلدهید، کلروفیل a، کاروتنوئید، ارتفاع بوته و عملکرد دانه تحت تاثیر برهمکنش تنش و کود قرار گرفت. با افزایش شدت تنش میزان تولید هیدروژن پراکسید نسبت به حالت عدم تنش به‌طور معنی داری افزایش یافت. از طرفی در تمامی صفات کاربرد تیمارهای کودی بخصوص مزوحفرات روی و سیلیکون در تنش آبی (90، 60 و 30 درصد ظرفیت زراعی) بیشترین مقدار را داشت. همچنین مزوحفره روی و سیلیکون با افزیش آنزیم های آنتی اکسیدان کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و گایاکول پراکسیداز در نهایت موجب کاهش 50 درصدی مالون دی‌آلدهید نسبت به عدم محلول‌پاشی در سطح تنش 30 درصد ظرفیت زراعی گردید. همچنین افزایش معنی داری در کلروفیل a و کاروتنوئید با کاربرد این تیمار در هر سه سطح تنش آبی مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: به‌طوری کلی نتایج این پژوهش نشان داد که محلول پاشی با مزوحفره روی و سیلیکون بخصوص در شدت‌های بالای تنش به دلیل تأثیر آن در کاهش میزان هیدروژن پراکسید و به دنبال آن کاهش میزان مالون دی آلدهید و همچنین تأثیر مثبت بر روی سیستم دفاعی گیاه و کاهش خسارت‌های ناشی از تنش آبی و در نهایت افزایش عملکرد دانه برترین ترکیب تیماری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of changes in antioxidant enzymes on yield of chickpea with application of zinc, silicon and zinc immobilized on SBA-15 under different mousture conditions

نویسندگان [English]

 • Maryam Mohammadzadeh 1
 • Amin Abbasi 2
 • Mohsen Janmohammadi 3
 • Saleh Vahdati-Khajeh 4
1 PhD Student in Agrotechnology- Crop Physiology, Faculty of Agriculture, Maragheh University, Maragheh, Iran,
2 Assistant Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Maragheh University, Maragheh, Iran,
3 Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Maragheh University, Maragheh, Iran,
4 PhD in Organic Chemistry, Department of Chemistry, Faculty of Science, Maragheh University, Maragheh, Iran,
چکیده [English]

Background and objectives: Water stress as the most important environmental stress in arid and semi-arid regions of the world, reduces the quantitative and qualitative yield of crops through affecting on the physiology and biochemistry of plants. Chickpea as an important protein plant is also exposed to Water stress under dryland condition. Damages caused by environmental stresses can partially be reduced with proper nutritional management. The form of nano-fertilizers can be beneficial due to improving plant uptake and accessiblity to the fertilizer. The present study was conducted to investigate the effect of mesopor zinc and silicon (zinc nanoparticles immobilized on SBA-15) on the defense system of chickpea in Water stress.
Materials and methods: The research was carried out in Research Farm of Maragheh University with geographical coordinates 37°23' N; 46°16' E and 1485 meters above sea surface in northwest of Iran, during 2018-2019 growing season as Split-plot experiment conducted based on a randomized complete block desing with three replications. The main factor included Water stress (W1: 90% of field capicity, W2: 60% of field capacity, W3: 30% of field capacity) and sub factors included fertilizer treatments F1: control (no fertilizer application), F2: zinc sulfate, F3: silicon, F4: zinc sulfate+silicon, F5: mezopor zinc- silicon. Parametrs such as Plant height, grain yield, activity of Catalas, Ascorbat peroxidas, Guaiacol peroxidase enzymes, H2O2, Malone dialdehyde, chlorophyll a, chlorophyll b and Carotenoid were evaluated.
Results: According to the results of this study, with increasing Water stress intensity, plant height and chlorophyll b significantly decreased and foliar application of mesopor zinc-silicon height increased chlorophyll b about 50% compared to the control. Also the results showed that the catalase, ascorbate peroxidase, guaiacol peroxidase, hydrogen peroxide, malondialdehyde, chlorophyll a, carotenoid, plant height and grain yield were affected by intraction effect of fertilizer × Water stress. With increasing stress intensity, the amount of hydrogen peroxide increased significantly compared to non stress. On the other hand, in all of the traits, the application of fertilizer treatments, especially mezopor zinc- silicon in Water stress (90%, 60% and 30% of field capicity) have the highest amount.Also mezopor zinc- silicon with increasing antioxidant enzymes catalase, ascorbate peroxidase and guaiacol peroxidase were significantly increased, which reduced malondialdehyde by 50% compared to no foliar application in 30% of field capicity. Also, a significant increase in chlorophyll a and carotenoids was observed with the application of this treatment in all three levels Water stress.
Conclusion: In general, the results of this study showed that foliar application of zinc and silicon, especially at high stress intensities is the best treatment composition due to its effect on reducing the amount of hydrogen peroxide and subsequently reducing the amount of malondialdehyde, as well as a positive effect on the plant defense system and reducing Water stress damage and finally increasing grain yield.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antioxidant enzymes
 • Oxidative stress
 • Silicon
 • Catalase
 • Irrigation regime
 1. Saud, S., Li, X., Chen, Y., Zhang, L., Fahad, S., Hussain, S., Sadiq, A. and Chen, Y. 2014. Silicon application increases drought tolerance of Kentucky bluegrass by improving plant water relations and morphophysiological functions. Sci. World J. 2014: 368694. 1-10.
 2. Arora, A., Sairam, R.K. and Srivastava, G.C. 2002. Oxidative stress and antioxidative system in plants. Curr Sci. 82: 10. 1227-1238.
 3. Orcutt, D.M., Nilsen, E.T. 2000. The physiology of plants under stress, soil and biotic factors. John Wiley and Sons. Inc. New York. Pp. 684-705.
 4. Gill, S.S. and Tuteja, N. 2010. Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop plants. Plant Physiol. Biochem. 48: 12. 909-930.‏
 5. Kaur, N., Kaur, J., Grewal, S.K. and Singh, I. 2019. Effect of heat stress on antioxidative defense system and its amelioration by heat acclimation and salicylic acid pre-treatments in three pigeonpea genotypes. Indian J. Agric. Biochem. 32: 1. 106-110.‏
 6. Mousavi, S.R., Galavi, M. and Rezaei, M. 2013. Zinc (Zn) importance for crop production—a review. Int. J. Agron. Plant Prod. 4: 1. 64-68.
 7. Rizwan, M., Ali, S., Ibrahim, M., Farid, M., Adrees, M., Bharwana, S.A. and Abbas, F. 2015. Mechanisms of silicon-mediated alleviation of drought and salt stress in plants: a review. Environ. Sci. Pollut. Res. 22: 20. 15416-15431.
 8. Merwad, A.R.M., Desoky, E.S.M. and Rady, M.M. 2018. Response of water deficit-stressed Vigna unguiculata performances to silicon, proline or methionine foliar application. Sci. Hortic. 228: 132-144.‏
 9. Shireen, F., Nawaz, M.A., Chen, C., Zhang, Q., Zheng, Z., Sohail, H., Sun, J., Cao, H., Huang, Y. and Bie, Z. 2018. Boron: functions and approaches to enhance its availability in plants for sustainable agriculture. Int. J. Mol. Sci. 19: 7. 1-20.
 10. Dimkpa, C.O., Singh, U., Bindraban, P.S., Adisa, I.O., Elmer, W.H., Gardea-Torresdey, J.L. and White, J.C. 2019. Addition-omission of zinc, copper, and boron nano and bulk oxide particles demonstrate element and size-specific response of soybean to micronutrients exposure. Sci Total Environ.665: 606-616.
 11. Hu, Y., Wang, J., Zhi, Z., Jiang, T. and Wang, S. 2011. Facile synthesis of 3D cubic mesoporous silica microspheres with a controllable pore size and their application for improved delivery of a water-insoluble drug. J. Colloid Interface Sci. 363: 1. 410-417.
 12. Pavel-Licsandru, I. 2018. Silica based materials for the encapsulation of β-Galactosidase. Doctoral thesis. Department of sciences and technologies. Scientific center of molecular physical chemistry. France.
 13. Sattar, A., Cheema, M.A., Sher, A., Ijaz, M., Ul-Allah, S., Nawaz, A., Abbas, T. and Ali, Q. 2019. Physiological and biochemical attributes of bread wheat (Triticum aestivum) seedlings are influenced by foliar application of silicon and selenium under water deficit. Acta Physiol. Plant. 41: 8. 1-11.‏
 14. El-Zohri, M., Al-Wadaani, N.A. and Bafeel, S.O. 2021. Foliar Sprayed Green Zinc Oxide Nanoparticles Mitigate Drought-Induced Oxidative Stress in Tomato. Plants. 10: 11. 1-15.
 15. Martin, D., Stegman, E. and Fereres, E. 1990. Irrigation scheduling principles. IN: Management of Farm Irrigation Systems. Am. Soc. Agric. Eng, St. Joseph, MI. 155-203, 19: 9-81.
 16. Sairam, R.K., Deshmukh, P.S. and Saxena, D.C. 1998. Role of antioxidant systems in wheat genotypes tolerance to water stress. Biol. Plant. 41: 3. 387-394.‏
 17. Aebi, H. 1984. Catalase in vitro. Methods Enzymol. 105: 1984. 121-126.‏
 18. Yoshimura, K., Yabuta, Y., Ishikawa, T. and Shigeoka, S. 2000. Expression of spinach ascorbate peroxidase isoenzymes in response to oxidative stresses. Plant physiol. 123: 1. 223-234.‏
 19. Chen, L.M., Lin, C.C. and Kao, C.H. 2000. Copper toxicity in rice seedlings: changes in antioxidative enzyme activities, H2O2 level, and cell wall peroxidase activity in roots. Bot. Bull. Acad. Sin.‏ 41: 2000. 99-103.
 20. Stewart, R.R. and Bewley, J.D. 1980. Lipid peroxidation associated with accelerated aging of soybean axes. Plant Physiol. 65: 2. 245-248.
 21. Wellburn, A.R. 1994. The spectral determination of chlorophylls a and b, as well as total carotenoids, using various solvents with spectrophotometers of different resolution.  Plant Physiol. 144: 3. 307-313.‏
 22. Lichtenthaler, H.K. and Wellburn, A.R. 1983. Determinations of total carotenoids and chlorophylls a and b of leaf extracts in different solvents.‏ Soc. Trans. 11: 5. 591-592.
 23. Shigeoka, S., Ishikawa, T., Tamoi, M., Miyagawa, Y., Takeda, T., Yabuta, Y. and Yoshimura, K. 2002. Regulation and function of ascorbate peroxidase isoenzymes. J. Exp. Bo. 53: 372, 1305-1319.
 24. Mittler, R. 2002. Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. Trends Plant Sci. 7: 9. 405-410.‏
 25. Alscher, R.G., Donahue, J.L. and Cramer, C.L. 1997. Reactive oxygen species and antioxidants: relationships in green cells. Physiol. Plant. 100: 2. 224-233.‏
 26. Khan, A., Khan, A. L., Imran, M., Asaf, S., Kim, Y.H., Bilal, S., Numan, M., Harrasi, A.A.L., Rawahi, A.A.L. and Lee, I.J. 2020. Silicon-induced thermotolerance in Solanum lycopersicum via activation of antioxidant system, heat shock proteins, and endogenous phytohormones. BMC Plant Biol. 20: 1. 1-18.
 27. Farghaly, F.A., Radi, A.A., Al-Kahtany, F.A. and Hamada, A.M. 2020. Impacts of zinc oxide nano and bulk particles on redox-enzymes of the Punica granatum callus. Sci. Rep. 10: 1. 1-13.
 28. Zhang, W., Xie, Z., Wang, L., Li, M., Lang, D. and Zhang, X. 2017. Silicon alleviates salt and drought stress of Glycyrrhiza uralensis seedling by altering antioxidant metabolism and osmotic adjustment. J. Plant Res. 130: 3. 611-624
 29. Yang, T.P.B.W. and Poovaiah, B.W. 2002. Hydrogen peroxide homeostasis: activation of plant catalase by calcium/calmodulin. Proc. Natl. Acad. Sci. 99: 6. 4097-4102.‏
 30. Ahmad. P. and Prasad. M.N.V. (eds.). 2011. Abiotic stress responses in plants: metabolism, productivity and sustainability. Springer Science & Business Media. Pp: 425-553.
 31. ‏Abedi, T. and Pakniyat, H. 2010. Antioxidant enzymes changes in response to drought stress in ten cultivars of oilseed rape (Brassica napus). Czech J. Genet. Plant Breed. 46: 1. 27-34.
 32. Chaves, M.M., Maroco, J.P. and Pereira, J.S. 2003. Understanding plant responses to drought from genes to the whole plant. Funct. Plant Biol. 30: 3. 239-264.
 33. Hasanuzzaman, M., Nahar, K., Anee, T.I., Khan, M.I.R. and Fujita, M. 2018. Silicon-mediated regulation of antioxidant defense and glyoxalase systems confers drought stress tolerance in Brassica napusS. Afr. J. Bot. 115: 2018. 50-57.
 34. Seyed Sharifi, R., Khalilzadeh, R., Pirzad, A. and Anwar, S. 2020. Effects of biofertilizers and nano zinc-iron oxide on yield and physicochemical properties of wheat under water deficit conditions. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 51: 19. 2511-2524.‏
 35. Elshayb, O.M., Nada, A.M., Ibrahim, H.M., Amin, H.E. and Atta, A.M. 2021. Application of silica nanoparticles for improving growth, yield, and enzymatic antioxidant for the hybrid rice EHR1 growing under water regime conditions. Mater. 14: 5. 1150.
 36. Ashraf, M.P.J.C. and Harris, P.J.C. 2004. Potential biochemical indicators of salinity tolerance in plants. Plant Sci. 166: 1. 3-16.
 37. Rostami, A.A., and Rahemi, M. 2013. Screening drought tolerance in Caprifig varieties in accordance to Rresponses of antioxidant enzymes. World Appl. Sci. J. 21: 8. 1213-1219.
 38. Mika, A. and Luthje, S. 2003. Properties of guaiacol peroxidase activities isolated from corn root plasma membranes. Plant Physiol. 132: 3. 1489-1498.
 39. Zuo, Y. and Zhang, F. 2011. Soil and crop management strategies to prevent iron deficiency in crops. Plant Soil. 339: 1-2. 83-95.
 40. Yusefi-Tanha, E., Fallah, S., Rostamnejadi, A. and Pokhrel, L.R. 2020. Zinc oxide nanoparticles (ZnONPs) as nanofertilizer: improvement on seed yield and antioxidant defense system in soil grown soybean (Glycine max Kowsar). Bio Rxiv.‏ 14: 2020. 1-39.
 41. Habibi, G. 2014. Silicon supplementation improves drought tolerance in canola plants. Russ. J. Plant Physiol. 61: 6. 784-791.‏
 42. Ma, D., Sun, D., Wang, C., Ding, H., Qin, H., Hou, J., Hung, X., Xie, Y. and Guo, T. 2017. Physiological responses and yield of wheat plants in zinc-mediated alleviation of drought stress. Front Plant Sci. 8: 860, 1-12.
 43. Ma, D., Sun, D., Wang, C., Qin, H., Ding, H., Li, Y. and Guo, T. 2016. Silicon application alleviates drought stress in wheat through transcriptional regulation of multiple antioxidant defense pathways. J. Plant Growth Regul. 35: 1. 1-10.
 44. Mishra, S., Srivastava, S., Tripathi, R.D., Govindarajan, R., Kuriakose, S.V. and Prasad, M.N.V. 2006. Phytochelatin synthesis and response of antioxidants during cadmium stress in Bacopa monnieriPlant Physiol. Biochem. 44: 1. 25-37.‏
 45. Sofo, A., Dichio, B., Xiloyannis, C. and Masia, A. 2004. Lipoxygenase activity and proline accumulation in leaves and roots of olive trees in response to drought stress. Physiol. Plant. 121: 1. 58-65.‏
 46. Allen, D.J. and Ort, D.R. 2001. Impacts of chilling temperatures on photosynthesis in warm-climate plants. Trends Plant Sci. 6: 1. 36-42.‏
 47. Gong, H., Zhu, X., Chen, K., Wang, S. and Zhang, C. 2005. Silicon alleviates oxidative damage of wheat plants in pots under drought. Plant Sci. 169: 2. 313-321.‏
 48. Jones, R. Ougham, H., Thomas, H. and Waaland, S. 2012. Molecular life of plants. Wiley-Blackwell.‏
 49. Xiao, X., Xu, X. and Yang, F. 2008. Adaptive responses to progressive drought stress in two Populus cathayana populations. Silva Fenn. 42: 5. 705-719.‏
 50. Lawlor, D.W. and Cornic, G. 2002. Photosynthetic carbon assimilation and associated metabolism in relation to water deficits in higher plants. Plant Cell Env. 25: 2. 275-294.‏
 51. ‏Loggini, B., Scartazza, A., Brugnoli, E. and Navari-Izzo, F. 1999. Antioxidative defense system, pigment composition, and photosynthetic efficiency in two wheat cultivars subjected to drought. Plant Physiol. 119: 3. 1091-1100.
 52. Jiang, Y. and Huang, B. 2001. Drought and heat stress injury to two cool‐season turfgrasses in relation to antioxidant metabolism and lipid peroxidation. Crop Sci. 41: 2. 436-442.‏
 53. Nabati, J., Kafi, M., Masoumi, A. and Mehrjerdi, M.Z. 2013. Effect of salinity and silicon application on photosynthetic characteristics of sorghum (Sorghum bicolor). Int. J. Agric. Sci. 3: 4. 483-492.‏
 54. Kamaei, H., Eisvand, H.R., Daneshvar, M. and Nazarian, F. 2017. Effect of potassium, zinc and boron foliar application on canopy temperature, physiological traits and yield of two bread wheat cultivars under optimum and late planting dates. J. Crop Prod. 10: 4. 187-203. (In Persian).
 55. Wiswanathan, B. 2009. Nanomaterials. Alpha science international limited, London, 250 p.
 56. Taghipoure, Z., Asghari Zakaria, R., Zareh, N. and Shikhzade, P. 2014. The evaluation of some physiological traits in populations of Aegilops triuncialis under drought stress. Rangelandforest plant Breed Res. 22: 1. 55-66. (In Persian).
 57. Gorgini Shabankareh, H., Khorasaninejad, S., Soltanlo, H. and Shariati, V. 2021. Evaluation of drought stress and foliar application with abscisic acid on yield, physiological and biochemical characteristics of lavender (Lavandula angustifolia Organic Munstead). Electron. J. Crop Prod. 14: 2. 62-85. (In Persian).
 58. Torabi, F., Majd, A., Enteshari, Sh. and Irian, S. 2013. Study of Effect of Silicon on Some Anatomical and Physiological Characteristics of Borage (Borago officinalis) in Hydroponic Conditions. Journal of Cell & Tissue. 4: 3. 275-285. (In Persian).
 59. Singh, S., Sharma, H., Goswami, A., Datta, S. and Singh, S. 2000. In vitro growth and leaf composition of grapevine cultivars as affected by sodium chloride. Biol. Plant. 43: 2. 283–286.
 60. Lee, B.R., Jung, W.J., Kim, K.Y., Avice, J.C., Ourry, A. and Kim, T.H. 2005. Transient increase of de novo amino acid synthesis and its physiological significance in water-stressed white clover. Funct. Plant Biol. 32: 9. 831-838.‏
 61. Kim, T.H., Lee, B.R., Jung, W.J., Kim, K.Y., Avice, J.C. and Ourry, A. 2004. De novo protein synthesis in relation to ammonia and proline accumulation in water stressed white clover. Funct. Plant Biol. 31: 8. 847-855.‏
 62. Lee, B.R., Jin, Y.L., Avice, J.C., Cliquet, J.B., Ourry, A. and Kim, T.H. 2009. Increased proline loading to phloem and its effects on nitrogen uptake and assimilation in water‐stressed white clover (Trifolium repens). New Phytol. 182: 3. 654-663.‏
 63. Anjum, F. 2003. Water stress in barley (Hordeum vulgare ) effect on morphological characters. Pak. J. Agri. Sci. 40: 1. 43–44.
 64. Gang, L. and Jiashu, C. 2001. Effects of silicon on earliness and photosynthetic characteristics of melon. Acta Hortic. Sin. 28: 5. 421-424.‏
 65. Emadian, S.F. and Newton, R.J. 1989. Growth enhancement of loblolly pine (Pinus taeda) seedlings by silicon. J. Plant. Physilo. 134: 1. 98-103.‏
 66. Narendhran, S., Rajiv, P. and Sivaraj, R. 2016. Toxicity of ZnO nanoparticles on germinating Sesamum indicum (Co-1) and their antibacterial activity. Bull. Mater. Sci. 39: 2. 415-421.‏
 67. Zahir, A.Z., Malik M.A. and Arshod, M. 2000. Improving crop yield by application of an auxin precursor tryptophan. J. Biol. Sc. 3:10. 133-135.
 68. Al-Whaili, H.K.K.S. and Al-Rubai’i, B.M.F. 2020. The effect of phosphorus and spraying with tryptophan on some of the shape and physiological characteristics of the coriander plant (Corianderum Sativum). Plant Arch. 20: 1. 631-638.‏
 69. Goldani, M. and Rezvani, P. 2007. The effect of different irrigation regimes and planting dates on phenology and growth indices of three chickpea (Cicer arietinum) cultivars in Mashhad. J. Agric. Sci. Nature. Resour. 14: 1. 61-74. (In Persian)
 70. Mahrookashani, A., Siebert, S., Hüging, H. and Ewert, F. 2017. Independent and combined effects of high temperature and drought stress around anthesis on wheat. J. Agron. Crop Sci. 203: 6. 453-463.‏
 71. Kim, Y.H., Khan, A.L., Waqas, M. and Lee, I.J. 2017. Silicon regulates antioxidant activities of crop plants under abiotic-induced oxidative stress: a review. Front Plant Sci. 8: 510. 1-10.‏
 72. Estrada-Luna, A.A. amd Davies Jr, F.T. 2003. Arbuscular mycorrhizal fungi influence water relations, gas exchange, abscisic acid and growth of micropropagated chile ancho pepper (Capsicum annuum) plantlets during acclimatization and postacclimatization. J. Plant Physiol. 160: 9. 1073-1083.‏
 73. Siddique. M.H. Whaibi. M.H.Al. Firoz. M. and Khaishany. M.Y.Al. 2015. Role of nanoparticle in plants in nanotechnology and plant sciences. Springer International Pubishing. 123: 19-35.