کارایی بسترهای بذر و غلظت‌های مختلف علف‌کش اکسی فلورفن بر کنترل علف‌های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Allium sativum L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 عضو هیات علمی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهیی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ملاثانی اهواز خوزستان

چکیده

سیر به عنوان یکی از گیاهان دارویی- زراعی شناخته می‌شود که به دلیل رشد آهسته، قامت کوتاه، کانوپی کم و ریشه سطحی در برابر علف‌های هرز دارای قدرت رقابتی پایینی می‌باشد. حذف علف‌های هرز دراوایل دوره رشد می‌تواند در رسیدن به عملکرد مطلوب سیر کمک قابل توجهی کند. یکی از روش‌های کاهش اثرات رقابت علف‌های هرز، استفاده از تکنیک بستر بذر کاذب می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی انواع بسترهای بذر به همراه کاربرد غلظت‌های مختلف علف‌کش اکسی فلورفن بر کنترل علف‌های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد سیر می‌باشد.
مواد و روش‌ها
آزمایش به صورت اسپلیت پلات برپایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال زراعی 1399-1400 انجام شد. کرت اصلی شامل بسترهای بذر کاذب 1-بستر بذر رایج (بدون آبیاری با کاربرد گاوآهن برگردان‌دار، دیسک)، 2- بستر بذر کاذب با کاربرد علف‌کش پاراکوات (چهار لیتر در هکتار با فرمولاسیون محلول در آب SL 20%)، 3- بستر بذر دروغین، با کاربرد علف‌کش گلایفوسیت (شش لیتر در هکتار با فرمولاسیون محلول در آب SL 41%)، 4- بستر بذر کاذب با کاربرد شعله‌افکن، 5- بستر بذر کاذب با کولتیواسیون دستی و غلظت‌های مختلف علف‌کش اکسی فلورفن (0، 1 ، 5/1 و 2 لیتر در هکتار به صورت اسپلیت‌دوز) به عنوان کرت فرعی بود.
یافته‌ها
رابطه بین وزن خشک کل علف‌های هرز و غلظت‌های مختلف علف‌کش در بسترهای بذر نشان داد که بیشترین وزن خشک علف‌های هرز در بستر بذر مرسوم (231 گرم در مترمربع) و کمترین مربوط به دو تیمار بستر بذر دروغین با کاربرد علف‌کش گلایفوسیت و پاراکوات (52 و 48 گرم در مترمربع) بود. غلظت مورد نیاز برای کاهش 50 درصد وزن خشک کل علف‌های هرز در نمونه برداری 50 روز پس از کاشت در بسترهای بذر کولتواسیون، شعله افکن، گلایفوسیت، مرسوم و پاراکوات به ترتیب 81/0، 60/0، 28/0، 75/0 و 50/0 لیتر در هکتار پیش‌بینی گردید. بیشترین عملکرد سیر قابل بازار مربوط به کاربرد علف‌کش یک لیتر در هکتار در بستر بذر دروغین گلایفوسیت به دست آمد (538 گرم در مترمربع) و کمترین عملکرد (49 گرم)، در بستر مرسوم و در عدم کاربرد علف‌کش بود. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد سیر در کاربرد بستر بذر کاذب با شعله افکن نسبت به بستر بذر با کولتواسیون بیشتر بود. درصد ضایعات سوخ سیر در بستر بذر مرسوم در شرایط عدم کاربرد علف‌کش دارای بیشترین مقدار (46 درصد) بود. همچنین درصد ضایعات سوخ در غلظت دو لیتر علف‌کش نسبت به 5/1 و یک لیتر در هکتار بیشتر بود.
نتیجه‌گیری:
بسترهای بذر دروغین و کاذب نسبت به بستر بذر مرسوم منجر به کاهش معنی‌دار وزن خشک کل علف‌های هرز در دو مرحله نمونه‌برداری (64 و 48 درصد) و افزایش عملکرد سیر (50 درصد) گردیدند. کاربرد دو لیتر هکتار علف‌کش اکسی فلورفن در تمامی بسترها روی سیر گیاه‌سوزی داشت. کاربرد 5/1 لیتر در هکتار علف‌کش اکسی فلورفن جهت کنترل مناسب علف‌های هرز (80 درصد) و رسیدن به عملکرد مطلوب پیشنهاد می‌گردد.

کلمات کلیدی: بستر بذر دروغین، بستر بذر کاذب، شعله‌افکن، گلایفوسیت، پاراکوات

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of seedbeds and different dosage of Oxyfluorfen herbicide on weeds control, yield and yield components of garlic (Allium sativum L)

نویسندگان [English]

  • FATEMEH LOTFIZAD 1
  • ahmad zare 1
  • Elham Elahifard 2
  • aydin khodaei joghan 3
1 Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan
2 Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources University
3 Department of Agronomy and Plant Breeding. Faculty of Agriculture , Agricultural Sciences and Natural Resources University of khouzestan
چکیده [English]

Background and objectives:
Garlic (Allium sativum L) is known as one of the agricultural- medicinal plants. Due to slow growth, small stature, close canopy and shallow roots, have low competitive ability against weeds. Removing weeds in early growing season can significantly help to achieve optimum garlic yield. One way to reduce the effects of weed competition is to application false and stale seedbeds. The aim of this research was to investigate the kind of seedbed treatments with the application of different dosage of Oxyfluorfen herbicide on weed control, yield and yield components of garlic.
Materials and methods:
A split-plot experiment was conducted based on randomized complete block design (RCBD) with three replications in the cropping year 2020-2021 at Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan. The main plot consisted of different planting seedbed 1. Conventional seedbed (without irrigation using plow and disc), 2. Stale seedbed using Paraquat herbicide (4 L/ha SL20%), 3 stale seedbed using Glyphosate herbicide (6 L/ha SL 41%), 4 false seedbed using flame application, 5 false seedbed with manual cultivation and different dosage of Oxyfluorfen herbicide (0, 1, 1.5 and 2 L/ha as split dosage) were considered as subplots.
Results:
The relationship between total dry weight of weeds and different dosage of herbicide in seedbed indicated that the highest dry weight of weeds (231 g/m2) in conventional seedbed and the lowest were two treatments for stale seedbed by using, glyphosate and Paraquat herbicides (52 and 48 g/m2). dosage required for 50% reduction of total dry weight of weeds in sampling 50 days after planting in seedbeds, flame cultivation, glyphosate, conventional and Paraquat were predicted 0.81, 0.60, 0.28, 0.75 and 0.50 L/ha respectively. The highest and lowest yield marketable yield of garlic were related to the application of herbicide 1L/ha in stale seedbed with glyphosate (538 g/m2) and Conventional seedbed with non-application herbicide (49 g/m2). Also the results indicated that the yield of garlic in the application of false seedbed with flame was higher than seedbed with cultivation. Wastage percentage of bulbs was 46% in the absence of herbicide in conventional seedbed treatment. Wastage percent of bulbs in application herbicide dose 2 L/ha was higher than 1.5 and 1 L/ha.

Conclusion:
Stale and false seedbed significantly reduced the total dry weight of weeds in two samples 50 and 85 days after planting (64 and 48%) and increased garlic yield (50 %) compared to conventional seedbed. Application of 2L/ha of Oxyfluorfen herbicide in all seedbed treatments had effect burning on garlic. Application of 1.5 L/ha of Oxyfluorfen for proper control of weeds and achieving the optimum yield is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • False seedbed
  • Flame
  • Glyphosate
  • Paraquat
  • Stale seedbed