بررسی شاخص‌های تغذیه‌ای گیاه ذرت (Zea mays L.) تلقیح شده با کودهای میکروبی فسفاته حاوی باکتریهای حل‌کننده فسفات مقاوم به دما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی خاک- دانشکده کشاورزی- دانشگاه تبریز- تبریز- ایران

2 دانشگاه تبریز، گروه علوم و مهندسی خاک

چکیده

سابقه و هدف: یکی از کودهای میکروبی مهم کود میکروبی فسفاته میباشد و ممکن است به صورت پودری یا گرانوله تهیه شود که در فرایند گرانول‌سازی، بایستی پس از اختلاط اجزاء تشکیل‌دهنده، از حرارت ملایم (40-50 درجه سلسیوس) جهت خشک نمودن کود تولیدی استفاده شود، چنین شرایطی باعث از بین رفتن باکتریهای افزوده شده به بستر خواهد شد. استفاده از باکتریهای حل‌کننده فسفات مقاوم به دما در کودهای میکروبی فسفاته گرانوله یکی از راهکارهای غلبه بر محدودیت‌ تولید این نوع کودها می‌باشد.
مواد و روشها: در این تحقیق کارایی و اثربخشی کودهای میکروبی فسفاته تهیه شده از دو باکتری حل‌کننده فسفات مقاوم به دما (باکتری‌هایRPS9 و RPS7) و یک باکتری غیرمقاوم به دما (PS4) بر بستر پایه ﺧﺎک ﻓﺴﻔﺎت (45 ﮔﺮم) + ﮔﻮﮔﺮد (15ﮔﺮم) + باگاس (30 ﮔﺮم) بر گیاه ذرت رقم سینگل‌گراس 704 مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در مجموع با لحاظ نمودن 7 تیمار آزمایشی در 3 تکرار به انجام رسید که شامل تیمارهای شاهد منفی (بدون کود میکروبی و کود سوپرفسفات)، شاهد مثبت (کود سوپرفسفات تریپل بر اساس آزمون خاک و در دو سطح 50% و 100%)، بستر میکروبی (بدون افزودن باکتری) و کود میکروبی فسفاته مربوط به هر 3 باکتری (PS4 ، RPS9 و RPS7) بود. آبیاری گلدانها نیز از طریق توزین در FC8/0 انجام پذیرفت.
یافته‌ها: نتایج به دست آمده از آزمایشات گلخانه‌ای نشان داد که کاربرد کودهای میکروبی فسفاته در گیاه ذرت رقم سینگل‌کراس 704، بر وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایی، مقدار و جذب فسفر، پتاسیم، آهن و روی بخش ریشه و بخش هوایی، تاثیر کاملا معنی‌داری دارد. تیمار کود میکروبیPS4 دارای بالاترین مقدار جذب فسفر بوده و از این نظر با تیمارهای شیمیایی SPT (100% و 50%) در یک گروه قرار گرفت و موجب افزایش میزان جذب فسفر به میزان 07/25% نسبت به شاهد کنترل منفی و 49/23% نسبت به شاهد بدون بستر (No Carrier) شد. در پارامتر پتاسیم گیاه نیز تیمار کود SPT (100%) و تیمار میکروبیPS4 دارای بیشترین مقدار جذب پتاسیم بترتیب با میانگین 685/585 و 343/511 (mg/plant) بودند. تیمارهای میکروبیPS4 و RPS9 در تامین فسفر و پتاسیم گیاه ذرت بخوبی تیمار شیمیایی سوپرفسفات تریپل عمل کردند. در پارامتر آهن تیمار کود میکروبی RPS9 و در پارامتر Zn تیمار کود میکروبی RPS7 دارای بالاترین عملکرد بودند.
نتیجه گیری: تلقیح کودهای میکروبی حاوی باکتریهای محرک رشد گیاه کلنیزاسیون این باکتریها را در ریزوسفر گیاه به دنبال داشته است و شاهد اثرات افزایشی پارامترهای اندازه‌گیری شده بودیم. تیمار باکتریایی PS4 عملکرد مشابه تیمار سوپرفسفات تریپل 100% و تیمار RPS9 مشابه سوپرفسفات تریپل 50% داشتند. RPS7دارای عملکرد پایین‌تری بود. از میان دو جدایه مقاوم به دما که به تازگی جداسازی شده‌اند و هر دو متعلق به گونه Pantoea agglomerans هستند به نظر استفاده از RPS9 برای این منظور امیدبخش‌تر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inoculation Effect of Phosphatic Microbial Fertilizers Containing Temperature Resistant Phosphate Solubilizing Bacteria on Nutritional Indices of Zea mays L.

نویسندگان [English]

 • Bahman Khoshru 1
 • Mohammad Reza Sarikhani 2
1 Department of Soil Science and Engineering, Faculty of Agriculture, Tabriz University- Tabriz-Iran
2 University of Tabriz, Department of soil science
چکیده [English]

Background and objectives: One of the most important microbial fertilizers is phosphate microbial fertilizers, it can be prepared in powder or granular form, which, after mixing the constituents, should be used for gentle heating (40-50 degrees Celsius) to dry the fertilizer, such conditions will eliminate the bacteria that are added to the carrier. The use of temperature resistant phosphate solubilizing bacteria in granular phosphate fertilizers is one of the strategies to overcome the limitations of these fertilizers production.
Materials and Methods: In this research, the efficacy and effectiveness of phosphatic microbial fertilizers prepared from two temperature resistant phosphate solubilizing bacteria (RPS9 and RPS7) and a non-temperature resistant bacterium (PS4) in the basal formulation of rock phosphate (45 g), sulfur (15 g) and bagasse (30 g) was evaluated on corn S.C.704 cultivar. Experiments were conducted in a completely randomized design with regard to control treatment (without microbial fertilizer and chemical fertilizer), triple super phosphate fertilizer treatments at 50% and 100% fertilizer recommendation, with bacterial treatments (PS4, RPS7 and RPS9) in three replications Done. The irrigation of the pots was carried out through weighing at 0.8FC.
Results: The results of greenhouse experiments showed that the application of phosphatic microbial fertilizers in corn, on fresh and dry weight of the whole plant, absorption of phosphorus, potassium, iron and zinc in the root and shoot part had a significant effect. The PS4 microbial fertilizer application had the highest amount of phosphorus absorption and in this regard was treated with chemical treatments SPT (100% and 50%) in same group and increased the rate of absorption of phosphorus by 25.07% compared to negative control and 23.49 % Compared to control without carrier (No Carrier). In potassium parameters of the plant were also treated with SPT fertilizer (100%) and PS4 microbial treatment led to highest potassium uptake with average of 585.685 and 511. 343 (mg / plant), respectively. Microbial treatments of PS4 and RPS9 in the supply of phosphorus and potassium of the corn plant were well treated with triple super phosphate. RPS9 of microbial fertilizer in the Fe parameter and RPS7 in Zn parameter had the highest performance.
Conclusion: Inoculation of microbial fertilizers containing plant growth promoting bacteria has led to the colonization of these bacteria in the plant's rhizosphere, and we have seen the incremental effects of measured parameters. PS4 bacterial treatment was similar to triple super phosphate treatment (100%) and RPS9 treatment was similar to triple superphosphate (50%). RPS7 has lower performance. Among the two newly-released temperature resistant isolates, both of which are Pantoea agglomerans, it seems rational to use RPS9 for this purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Phosphatic microbial fertilizer
 • Phosphate solubilizing bacteria
 • Effectiveness
 • Temperature resistance
 1. Anonymous, 2015. Protocols for registration of fertilizers material. Institute of Soil and Water Research. Karaj, Iran.
 2. Basetmia, M.A., Shamsuddin, Z.H., Wahab, Z., and Marziah, M. 2010. Effect plant growth promoting rhizobacterial (PGPR) inoculation on growth and nitrogen incorporation of tissue-cultured Musa plantlets under nitrogen-free hydroponics condition. Aust. J. Crop Sci. 4: 2. 85-90.
 3. Chang, C.H., and Yang, S.S. 2009. Thermo-tolerant phosphate-solubilizing microbes for multi-functional biofertilizer preparation. Bioresour. Technol. 100: 4.1648-1658.
 4. Dordas, C. 2009. Dry matter, nitrogen and phosphorus accumulation: partitioning and remobilization as affected by N and P fertilization and source-sink relation. Eur. J. Agro. 30: 129-139
 5. Ehteshami, S., Hakimian, F., and Yousefirad, M. 2012. Effect of integration of phosphate fertilizer and phosphate solubilizing bacteria on quantitative and qualitative yield of two barley cultivars. Agri. Mag. 102: 141-150. (In Persian).
 6. Gao, L., Kong, F., Feng, C., Wang, J., Gao, J., Shen, G., and Zhang, C. 2016. Isolation, Characterization, and Growth Promotion of Phosphate-Solubilizing Bacteria Associated with Nicotiana Tabacum (Tobacco). Pol. J. Environ. Stud. 25: 3. 993-1003.
 7. Ghobadi, M., Jahanbin, S.H., Matlabifard, R., and Parvizi, K.h. 2011. Effect of phosphate biofertilizers on yield and yield components of potato. J. Agri. Sci. Sust. Prod., 21: 2.28-39. (In Persian).
 8. Gilani, Z., Pirdashti, H. and Bakhshandeh, A. 2019. Effect of plant growth prompting microorganisms on vegetative traits and grain yield of rice in different quantities of potassium fertilizer, J. Crop Prod. 11: 2. 197-214. (In Persian).
 9. Han, H.S., and Lee, K.D. 2005. Plant growth promoting rhizobacteria effect on antioxidant status, photosynthesis, mineral uptake and growth of lettuce under soil salinity. Res. J. Agric. Biol. Sci. 1: 210-215.
 10. Hashem Abadi, D., Zaredost, F., Barari Ziyabari, M., Zarchini, M., Kaviani, B., Jadid Solimandarabi, M., Torkashvand, A.M., and Zarchini, S. 2012. Influence of phosphot biofertilizer on quantity and quality features of marigold. Aust. J. Crop Sci. 6: 6. 1101-1109.
 11. Izquierdo, I., Caravaca, F., Alguacil, M.M., Hernandze, G., and Rolan, A. 2005. Use of microbiological indicators for evaluating success in soil restoration after revegtation of a mining area under subtropical conditions. Appl. Soil. Ecol. 30: 3-10
 12. Khoshru, B., and Sarikhani, M.R. 2018. Isolation of temperature resistant phosphate solubilizing bacteria for use in phosphatic microbial fertilizer. J. Soil Water. 32: 1. 155-167. (In Persian).
 13. Khoshru, B., Sarikhani, M.R., and Lotfollhi, A. 2017. Inoculation effect of some phosphatic microbial fertilizers prepared using thermal resistant PSB on Zea mays. The 15th Congress of Soil Science. 6-8 September. Isfahan. Iran.
 14. Khoshru, B., Sarikhani, M.R., and Aliasgharzad, N. 2017. Application and non-application of sulfur in the formulation of Pseudomonas fluorescens phosphatic microbial fertilizer on Corn (Zea mays L.). J. Agri. Sci. Sust. Prod. 27: 3. 119-136. (In Persian).
 15. Khoshru, B., Sarikhani, M.R., and Ebrahimi, M. 2017. Isolation of temperature resistant phosphate solubilizing bacteria for use in phosphatic microbial fertilizer. The 15th Congress of Soil Sci. 6-8 September. Isfahan. Iran.
 16. Klute, A. 1986. Methods of soil analysis. Part I: physical and mineralogical methods. ASA, Inc. SSSA Inc. Madison, Wisconsin USA.
 17. Leylasi, M. and Sarikhani M.R. 2019, The effect of some bacterial isolates on potassium absorption and transfer on maize. J. Crop Prod. 11: 3. 61-75. (In Persian).
 18. Li, Y., Liu, X., Hao, T., and Chen, S. 2017. Colonization and maize growth promotion induced by phosphate solubilizing bacterial isolates. Int. J. Mol. Sci. 18: 7. 12-53.
 19. Liu, R.J., and Chen, Y.L. 2007. Mycorrhizology. Science Press (www.sciencep.com), Beijing. p 447.
 20. Malakoti, M.J. 1995. Sustainable agriculture and increase performance by optimizing the use of fertilizers in Iran. Dissemination of Agricultural Education. Karaj, Iran.
 21. Manzoor, M., Abbasi, M.K., and Sultan, T. 2017. Isolation of phosphate solubilizing bacteria from maize rhizosphere and their potential for rock phosphate solubilization–mineralization and plant growth promotion. Geomicrobiol. J. 34: 1. 81-95.
 22. Mishra, P.K., Bisht, S.C., Ruwari, P., Joshi, G.K., Singh, G., Bisht, J.K., and Bhatt, J.C. 2011. Bio-associative effect of cold tolerant Pseudomonas spp. and Rhizobium leguminosarum-PR1 on iron acquisition, nutrient uptake and growth of lentil (Lens culinaris L.). Eur. J. Soil Biol. 47: 35-43.
 23. Nelson, D.W., Sommers, L.E., Page, A.L., Miller, R.H., and Keeney, P.R. 1982. Total carbon, organic carbon and organic matter., Methods of Soil Analysis, Part 2, Chemical and Microbiological Properties. Soil Science Society of America.  pp. 539-580
 24. Nobahar, A., Sarikhani, M.R., and Chalabianlou, N. 2017. Buffering capacity affects phosphorous solubilization assays in rhizobacteria. Rhizosphere. 4: 119-125.
 25. Olsen, S.R., and Sommers, L.E. 1982. Phosphorus. In: Page AL, Miller RH and Keeney DR. (eds.) Methods of Soil Analysis Part 2. Chemical and Microbiological Properties. 2nd ed. American Society of Agronomy (ASA) and Academic Press. The General Editor of Monographs. 9. ASA and SSSA, Madison, WI. Pp. 403-430.
 26. Rajai, S., Alikhani, H.A., and Raeisi, F. 2007. Effect of plant growth promoting potentials of Azotobacter chroococcum native strains on growth, yield and uptake of nutrients in wheat. J. Agric. Nat. Resour. Sci. 41: 296-285.
 27. Sadeghi, S. Heidari, G.R. and Sohrabi, Y. 2015. Effect of biofertilizers and fertility management on some growth indices of two-grain corn. J. Agri. Sci. Sustain. Prod., 25: 3. 43-60. (In Persian)
 28. Saleki, M., Rahimi, A., Torabi, B., Akhgar, A., and Dadrasi, A. 2019. Effect of bio fertilizer application on Panicum miliaceum in salted conditions, J. Crop Product. 11: 3. 1-14. (In Persian).
 29. Salimpur, S., Khavazi, K., Nadian, H., and Miransari, M. 2010. Enhancing phosphorous availability to canola (Brassica napus L.) Using P solubilizing and sulfur oxidizing bacteria. Aust. J. Crop Sci. 4: 5. 330-334.
 30. Sarikhani, M.R., Aliasgharzad, N., and Khoshru, B. 2018. Effectiveness study of phosphate solubilizing bacteria in the formulation of phosphatic microbial fertilizers on Corn. Iran. J. Soil Water Res. 3: 1. 81-71.
 31. Sarikhani, M.R., Khoshru, B., and Oustan, S. 2016. Efficiency of some bacterial strains in potassium release from mica and phosphate solubilization under in vitro conditions. Geomicrobiol. J. 33: 9. 832-838.
 32. Sharma, A.K., and Johri, B.N. 2002. Arbuscular Mycorrhizae, Interaction in Plants, Rhizosphere and Soils. Oxford and IBH Publishing. New Delhi. 308p.
 33. Stamford, N.P., Santos, P.R., Santos, C.E.S., Freitas, A.D.S., Dias, S.H.L. and Lira Jr, M.A. 2007. Agronomic effectiveness of biofertilizers with phosphate rock, sulphur and Acidithiobacillus for yam bean grown on a brazilian tableland acidic soil. Bioresource Technol. 98: 6. 1311-1318.
 34. Thomas, G.W. 1982. Exchangeable Cations. Pp. 159-165. In: Page AL, Miller RH and Keeney DR. (eds.) Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. 2nd ed. Agron. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI.
 35. Vaid, S.K., Kumar, B., Sharma, A., Shukla, A.K., and Srivastava, P.C. 2014. Effect of Zn solubilizing bacteria on growth promotion and Zn nutrition of rice. J. Soil Sci. Plant Nut. 14: 4. 889-910.
 36. Viruel, E., Erazzú, L.E., Martínez Calsina, L., Ferrero, M.A., Lucca, M.E., and Siñeriz, F. 2014. Inoculation of maize with phosphate solubilizing bacteria: effect on plant growth and yield., J. Soil Sci. Plant Nut. 14(4):819-831.
 37. Waling, I., Vark, W.V., Houba, V.J.G., and Vanderlee, J.J. 1989. Soil and Plant Analysis, a series of syllabi. Part 7. Plant Analysis Procedures. Wageningen Agriculture University, The Netherland.
 38. Zhang, J., Wang, P, Zhang, Q.A., Yan, C., and Chen, J. 2017. Isolation and characterization of phosphate-solubilizing bacteria from mushroom residues and their effect on tomato plant growth promotion. Pol. J. Microbiol. 66(1): 57-65.
 39. Ziaian, A., Salimpour, S., Silybipour, M., and Safari, H. 2009. Evaluation of some chemical and biological fertilizers of phosphorus on corn. 1th congress on fertilizer challenges in Iran: half a century of fertilizer use. 10-12 March, Tehran, Iran.