تأثیر مدیریت تلفیقی حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر عملکرد، روغن و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در رژیم‌های مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور

2 عضو هیات علمی بخش کشاورزی دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده

سابقه و هدف: کمبود آب یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش تولید محصولات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه‌خشک دنیا می‌باشد. ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ اﺳﺖ و ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ آب ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. منابع آلی در تلفیق با کودهای شیمیایی می‌توانند به حاصلخیزی خاک و افزایش تولید محصول منجر شوند، زیرا این سیستم اکثر نیازهای غذایی گیاه را تأمین کرده و کارآیی جذب مواد غذایی توسط محصول را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین بررسی تأثیر سیستم‌های مختلف آلی، شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان دارویی از جمله سیاهدانه (Nigella sativa L.) ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ضروری به‌نظر می‌رسد.
مواد و روش‌ها: آزمایش حاضر به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی استان اصفهان در سال زراعی 1396 اجرا شد. تیمارهای این آزمایش شامل رژیم آبیاری بر اساس 50، 75 و 90 درصد ظرفیت زراعی (300 میلی‌لیتر در حالت ظرفیت مزرعه)، به‌عنوان عامل اصلی و منبع کودی شامل شاهد (بدون کود)، ورمی‌کمپوست (10 تن در هکتار)، کود شیمیایی (N80P40K30) و تلفیق ورمی‌کمپوست + کود شیمیایی به‌عنوان عامل فرعی بود. در این آزمایش صفات مورد مطالعه شامل ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ، ﺗﻌﺪاد شاخه فرعی در بوته، تعداد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻝ در بوته، تعداد دانه در ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻝ، وزن هزار دانه، عملکرد بذر، عملکرد بیولوژیک، درصد و عملکرد اسانس، درصد و عملکرد روغن بود.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی، تعداد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻝ در بوته، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد اسانس، درصد روغن و عملکرد روغن در سطح احتمال یک درصد و شاخص برداشت، درصد اسانس، تعداد دانه در ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻝ در سطح احتمال پنج درصد تحت تأثیر معنی‌دار سطوح مختلف خشکی قرار گرفتند. صفات مذکور با افزایش شدت تنش خشکی از 90 به 50 درصد ظرفیت زراعی کاهش معنی‌داری نشان دادند. نوع کود مصرفی نیز بر تمامی صفات به‌جز درصد اسانس و درصد روغن اثر معنی‌داری داشت. بیشترین مقدار عملکرد دانه (7/655 کیلوگرم در هکتار)، شاخص برداشت (61/32 درصد)، عملکرد روغن (7/176 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد اسانس (2/8 کیلوگرم در هکتار) در تیمار تلفیق ورمی‌کمپوست+کود شیمیایی بدست آمد. نتایج تجزیه واریانس اثر متقابل بین منبع کودی و سطوح مختلف خشکی بر تعداد شاخه فرعی، عملکرد بذر، عملکرد اسانس و عملکرد روغن معنی‌دار بود. بیشترین تعداد شاخه فرعی (44)، عملکرد بذر (5/816 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد روغن (7/186 کیلوگرم در هکتار) و اسانس (3/10 کیلوگرم در هکتار) با کاربرد کود تلفیق ورمی‌کمپوست+ کود شیمیایی در تیمار آبیاری با 90 درصد ظرفیت زراعی حاصل شد که با کاهش میزان آب آبیاری به 50 درصد ظرفیت زراعی به ترتیب به میزان 24، 42، 25 و 40 درصد کاهش یافت. در تیمارهای آبیاری در سطوح 70 و 50 درصد ظرفیت زراعی، عملکرد بذر، عملکرد اسانس و تعداد شاخه فرعی در شرایط مصرف کود ورمی-کمپوست به‌تنهایی با تلفیق ورمی‌کمپوست+کود شیمیاییتفاوت معنی‌داری را نشان نداد.
نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج نشان داد که مصرف تلفیقی ورمی‌کمپوست+کود شیمیایی نسبت به بقیه تیمارهای کودی هم در شرایط تنش و هم در شرایط عدم تنش بیشترین تأثیر را در عملکرد کمی و کیفی سیاهدانه داشته است. کود ورمی‌کمپوست با بهبود ساختمان فیزیکی، برقراری تعادل در بخش شیمیایی و افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت در خاک در شرایط تنش خشکی تا حدی نیاز آبی و همچنین نیاز غذایی گیاه را فراهم می‌کنند. همچنین کود شیمیایی از طریق تأمین نیازهای غذایی سیاهدانه در جهت ایجاد مقاومت به خشکی نقش‌های اساسی ایفا کرد. با این حال در شرایط تنش خشکی، کود ورمی‌کمپوست نیز در بسیاری صفات با تلفیق ورمی‌کمپوست+کود شیمیایی برابری می‌کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of integrated management of organic and chemical fertilization on yield, oil, and essential oil of Black cumin (Nigella sativa L.) in different irrigation regimes

نویسندگان [English]

 • hamid dehghanzadeh 1
 • zohrab adavi 2
1 pnu
2 pnu
چکیده [English]

Background and Purpose: Lack of water is one of the main factors in the reduction of agricultural production at arid and semi-arid regions of the world. Most of the agricultural land of Iran was located in arid and semi-arid area and severe water deficit threaten the agriculture of these areas. Accordingly, any strategy to reduce the effects of drought on crop yields is necessary. Organic sourceses in combined with chemical fertilizer can lead to soil fertility and increase crop production. Thus it seems necessary investigate the effect of different nutritional systems (Organic, chemical and integrated) and drought stress on yield and yield components of Black cumin.
Materials and Methods: This experiment was carried out as a split-plot based on randomized completely block design with three replications in Agricultural Education and Medicinal Plant Research Center of Isfahan province during 2017. Treatments included drought stress at 90, 70 and 50% field capacity (FC), as the main source and fertilizer source including control (no fertilizer), vermicompost (10 t ha-1(, chemical fertilizer (N80P40K30) and integration of vermicompost + chemical fertilizer served as the subplot. This experiment, traits were plant height, number of branches per plant, number of follicles per plant, number of seeds per follicle, 1000 seed weight, grain yield, biological yield, essential oil content, essential oil yield, oil percentage and oil yield were evaluated.
Results: The results showed that plant height, number of lateral branches, number of follicles per plant, grain yield, biological yield, essential oil yield, oil percentage and oil yield at 1% probability level, harvest index, essential oil percentage, number of seeds per follicle at the probability level of five percentages were significantly affected by different levels of dryness. The mentioned traits showed a significant decrease with increasing drought from 90 to 50% of crop capacity. The type of fertilizer had a significant effect on all traits except essential oil percentage and oil content. The highest grain yield (648.8 kg ha-1), harvest index (32.72%), oil yield (177.1 kg ha-1) and essential oil yield (3.8 kg ha-1) in vermicompost + fertilizer combination Was obtained. The results of analysis of variance of the interaction between fertilizer source and different levels of dryness on the number of branches, grain yield, essential oil yield and oil yield were significant. The highest number of branches (44), grain yield (817.3 kg ha-1), oil yield (189.3 kg ha-1) and essential oil (10.3 kg ha-1), using vermicompost + fertilizer combination fertilizer in Irrigation treatments with 90% FC were reduced by decreasing irrigation water by 50% FC by 25, 42, 25 and 40%, respectively. In irrigation treatments at 70 and 50% level, grain yield, essential oil yield and number of lateral branches in vermicompost alone were not significantly different with vermicompost + chemical fertilizer.
Conclusion: In general, the results showed that the combined consumption of vermicompost + fertilizer had the most effect on the quantitative and qualitative yield of Black cumin compared to other fertilizer treatments under both stress and non stress conditions. Vermicompost fertilizer improves the water requirement as well as the nutritional requirements of the plant by improving the physical structure, maintaining the balance in the chemical sector, and increasing the moisture storage capacity in the soil under drought stress conditions. Also, chemical fertilizers played a major role in providing the nutritional needs of black currant to create drought resistance. However, in drought stress conditions, vermicompost fertilizer in many traits was also equal to the combination of vermicompost + chemical fertilizer. Therefore, it seems that in such a situation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Essential oils
 • Irrigation regimes
 • Vermicompost
 • Sustainable agriculture
 1. Ahmadian, A., Ghanbari, A., Galavi, M., Siahsar, B., and Arazmjo, A. 2010. The effect of different irrigation regimes and manure on the elements, essential oil content and chemical composition of cumin. J. Neurophysiol Crop plants weeds., 4(16): 94-83. (In Persian)
 2. Ahmadian, A., Ghanbari, A., and Siahsar, B. 2012. Study of the yield and its components of chamomile (Matricaria chamomilla L.) under drought stress and organic and inorganic fertilizers using and their residue. J. Agroecol., 3(3): 383-395. (In Persian)
 3. Ahmadian, H., Ghanbari, A., and Ghalavi, M. 2006. Effect of animal manure on quantitative and qualitative yield and chemical composition of essential oil in cumin (Cuminum cyminum). J. Iran. Field. Crop Res., 4(2): 207-216. (In Persian)
 4. Akbarinia, A., Ghalavand, A., Sefidkon, F., Rezaee, M.B., and Sharifi Ashoorabadi, E. 2010. Study on the effect of different rates of chemical fertilizer, manure and mixture of them on seed yield and main, compositions of essential oil of ajowan (Trachyspermum copticum). J. Iran. Field. Crop. Res., 13(4): 217-207. (In Persian)
 5. Anwar, M., Patra, D.D., Chand, S., Alpesh, K., Naqvi, A.A., and Khanuja, S.P.S. 2009. Effect of organic manures and inorganic fertilizer on growth, herb and oil yield, nutrient accumulation, and oil quality of French basil. Plant Sci., 168: 1-14.
 6. Arancon, N., Edwards, C.A., Bierman, P., Welch, C., and Metzger, J.D. 2004. Influences of vermicomposts on field strawberries: 1. Effects on growth and yields. Bioresource Tech., 93: 145-153.
 7. Arancon, N.Q., Galvis, P.A., and Edwards, A. 2005. Suppression of insect pest populations and damage to plant by vermicomposts. Brioresource Technology. 96 (10): 1137-1142.
 8. Ardekani, M., Abbaszade, B., Lebaschi, M. and Paknejad, F. 2007. The effect of water stress on the quantity and quality of (Melissa officinalis L.). Iranian J. Med. Arom. Plants R., 23(2): 251-261. (In Persian)
 9. Ashraf, M., and Foolad, M.R. 2007. Roles of glycine, betaine and proline in improving plant abiotic stress resistance. Environ. Exp. Bot., 59: 206-216.
 10. Azizi, M., Rezvani, F., Hassan, M., Lakzian, A. and Nemati, S. 2008. The effect of the different levels of vermicompost and irrigation on morphological parameters and essential oils of German chamomile (Matricaria recutita). Iranian J. Med. Arom. Plants R., 10(4): 387-381. (In Persian)
 11. Banchio, E., Xie, X., Zhang, H., and Pare, P.W. 2009. Vermicompost Elevate essential oil accumulation and emissions in sweet basil. J. Agric. Food Chem., 57:653–657.
 12. Carrubba, A., La Torre, R., and Matranga, A. 2008. Cultivation trials of some aromatic and medicinal plants in a semi-arid Mediterranean environment. Proceeding of an International Conference on MAP. Aust. J. Exp. Agri., 45(4): 459-463.
 13. Chatterjee, S.K. 2012. Cultivation of medicinal and aromatic plants in India, a commercial approach. Crop. Prod., 27(1): 75-85.
 14. Chaudhry, M.A., Rehman, A., Naeem, M.A., and Mushtaq, N. 1999.Effect of organic and inorganic fertilizers on nutrient contents and some properties of eroded loess soils. Pakistan Journal of Soil Sci., 16: 63-68.
 15. Cunhua, S., Jian-jie, S., Dan, W., Bai-Wei, L., and Dong, S. 2011. Effects on physiological and biochemical characteristics of medicinal plant pig weed by drought stresses. Iranian J. Med. Arom. Plants R., 5: 4041- 4048.
 16. Darzi, M.T., Ghalavand, A., Rejali, F., and Sefidkon, F. 2006. The use of bio-fertilizers on yield and yield components of fennel (Foeniculum vulgar Mill). Iranian J. Med. Arom. Plants R., 22(4): 292 -276. (In Persian)
 17. Darzi, M.T., Haj Seyed Hadi, M.R., and Rejali, F. 2012. Effects of cattle manure and biofertilizer application on biological yield, seed yield and essential oil in coriander (Coriandrum sativum). J. Med. Arom. Plant Sci., 12(1): 115-126. (In Persian)
 18. Fallah, R., Salehi, A., Abbasi, A., Iranipoor, R., and Heydari, M. 2015. The effect of integrated management of organic and chemical fertilizers on yield and qualitative characteristics in black cumin (Nigella sativa L.) medicinal plant. Iran. J. Med. Arom. Plants, 31(2): 248-261. (In Persian)
 19. Fatma, A.G, Lobna, A.M., and Osman, N.M. 2008. Effect of compost and biofertilizers on growth yield and essential oil of sweet marjoram (Majorana hortensis) plant. I. J. Agri. Biol., 10(4): 381–387.
 20. Franz, C.h. 1983. Nutrient and water management for medicinal and aromatic plants. Acta. Hort., 132: 203-216.
 21. Ghazimenas, M., Banj Shafi, Sh., Haj Seyed Hadi, M. and Darzi, M. 2012. Analyze the effects of different doses of vermicompost and bio-fertilizer nitrogen on yield and quality of German chamomile (Matricaria chamomilla L.). Iranian J. Med. Arom. Plants R., 29(2): 280269. (In Persian)
 22. Gholami Sharafkhane, E., Jahan, M., Banayan Avval, M., Koocheki, A., and Rezvani Moghaddam, P. 2015. The effect of organic, biological and chemical fertilizers on yield, essential oil percentage and some agroecological characteristics of summer savory (Satureja hortensis L.) under Mashhad conditions. Agric. Sci. Technol. J., 19(1): 111-118. (In Persian)
 23. Gorgini shabankareh Shabankara, H.G., and Khorasani Nejad, S. 2018. Effects of different levels of vermicompost on morphophysiological and essential oil characteristics of Peppermint (Mentha piperita L.) under water deficit regimes. J. Prod. Crop., 10(4): 59-74. (In Persian)
 24. Haghiroalsadat, F., Vahidi A., Sabour M., Azimzadeh M., Kalantar M., and Sharafadini M. 2011. The Indigenous Cuminum Cyminum L. of Yazd Province: Chemical Assessment and Evaluation of its Antioxidant Effects. J. Med.l Sci.,19(4): 472-81. (In Persian)
 25. Hassani, A., and Omidbeigi, R. 2001. Effects of water stress on some morphological characteristics, physiological and metabolic Ocimum basilicum. J. Agri. Sci., 12(3): 59-47. (In Persian)
 26. He, J., Du, Y.L., Wang, T., Turner, N.C., Yang, R.P., Jin, Y., Xi, Y., Zhang, C., Cui, T., Fang, X.W., and Li, F.M. 2017. Conserved water use improves the yield performance of soybean (Glycine max (L.) Merr.) under drought. Agric. Water Manage., 179: 236-245. 
 27. Heydari, M., and Jahan-tighi, H. 2012. Effect of drought stress and nitrogen levels on yield and yield components, essential oil and thymoquinone percentage of Black Cumin (Nigella sativa L.). J. Environ. Stres. Crop. Sci., 11(4): 640-647. (In Persian)
 28. Jahan, M., Amiri, M.B., Shabahang, J., and Tahamy, M.K. 2012. The simultaneous use of organic fertilizers and biological medicinal plant on some qualitative and quantitative characteristics of summer squash (Cucurbita pepo L.). Iranian J. Agric. Res., 11(1): 87-73. (In Persian)
 29. Jami, N., Mosavi Nik, M., and Naghizade, M. 2014. The Effect of Drought Stress and Salicylic Acid Dipping on Quantitative and Qualitative Quantitative Capacity of Blackheads in Kerman Climatic Conditions. Iran. J. Agri. Crop., 17(3): 827-840. (In Persian)
 30. Kafi, M., Borzuei, M., Salehi, M., Kamandi, A., Masoomi, A., and Nabati, J. 2009. Plant physiology in Environmental Stresses. Jihad Daneshgahi of Mashhad press. 502 p. (In Persian)
 31. Khalid, K.A., and Shafei, A.M. 2005. Productivity of dill (Anethum graveolens L.) as influenced by different organic manure rates and sources. J. Plant, Nutri, Soil Sci., 74(4): 154-162.
 32. Kheyrandish, A., Roshdi, M., and Yousefzadeh, S. 2015. Effect of drought stress and nitrogen on quantitative and qualitative characteristics Badrashbu (Dracocephalum moldavica L.). J. Crop. Prod., 9(1): 109-125. (In Persian)
 33. Khosravi, M., and Rahimian Mashhadi, H. 2005. Effects of different manure and vermicompost rates on yield and essential oil contents of coriander (Coriandrum sativum). Agric. Sci. Technol., 19(2): 111-118. (In Persian)
 34. Lal, P., Chhipa, B.R., and Kumar, A., 1993. Salt Affected Soil and Crop production: A Modern Synthesis. Agro Botanical Publishers, India, 375 pp.
 35. Mohsen Nia, O., and Jalilian, J. 2012. Effects of drought stress and fertilizer sources on yield and yield components of safflower (Carthamus tinctorius L). J. Agroecol., 4 (3): 235-245. (In Persian)
 36. Moradi, R. 2009. The effect of application of organic and biological fertilizers on yield, yield components and essential oil of (Foeniculum vulgare L.) Fennel. MSc Thesis of Faculty Agri. Ferdowsi Mashhad University, (In Persian)
 37. Moradi, R., Nassiri Mahallati, M., Rezvani Moghaddam, P., Lakzian, A., and Nejhadali, A. 2011. Effect of biological and organic fertilizers on essential oil quantity and quality of fennel. Iran. J. Horti. Sci., 25: 25-33. (In Persian)
 38. Padmapriya, S., and Chezhiyan, N. 2010. Effect of shade, organic, inorganic and biofertilizers on morphology, yield and quality of coriander (Coriandrum sativum L.). Can. J. Plant Sci., 81: 211–224.
 39. Pirbalouti, A., Akbari, G.h., Nasiri Mahalati, M., and Golparvar, A. 2012. Effects of different nitrogen and vermicompost rates on yield and essential oil contents of coriander. Field Crops Res., 71: 139-150.
 40. Rashno, M.H., Tahmasebi Servestani, Z.A., Heidari Sharifabad, H., Modares Sanavi, S.A.M., and Tavakol Afshari, R. 2012. The effect of drought stress and irrigation of iron and zinc on qualitative and quantitative characteristics of two species of annual G alfalfa. Prod. Crop., 6(1): 125-148.
 41. Razavizadeh, R., Shafeghat, M., and Najafi, S. 2014. Effect of water deficit on morphological and physiological parameters of Carum copticum. Iranian J. Plant Biol., 6(22): 25- 38. (In Persian)
 42. Rebey, B.I., Jabri-Karoui, I., Hamrouni-Sellami, I., Bourgou, S., Limam, F., and Marzouk, B. 2012. Effect of drought on the biochemical composition and antioxidant activities of cumin (Cuminum cyminum L.) seeds. Ind.Crop. Prod., 36: 238–245.
 43. RezaeiChiyaneh, E., and Pirzad, A. 2013. Effect of salicylic acid on yield, yield component and essential oil of black cumin (Nigella sativa L.) under water deficit stress. Iranian J. Field Crop. Res., 12(3): 427-437. (In Persian)
 44. Rezapor, A.R., Heidari, M., Galavi, M., and Ramrodi, M. 2011.Effect of water stress and different amounts of sulfur fertilizer on grain yield, grain yield components and osmotic adjustment in Nigella sativa L. Iran. J. Med. Aroma. Plant., 27(3): 384396. (In Persian)
 45. Rezvani Moghadam, P., Ghorbani, R., and Sohrabi, R. 2013. Effect of organic, biological and chemical fertilizers on yield, grain yield components and yield of black seed oil (Nigella sativa L.). Thesis of Ferdowsi Mashhad. (In Persian)
 46. Rostaei, M., Fallah, S., and Abbasi Surki, A. 2015. Effect of fertilizer sources on growth, yield and yield components of fenugreek intercropped with black cumin. Electron. J. Crop Prod., 7: 197-22. (In Persian).
 47. Salarpour gharb, F., and Farahbakhsh, H. 2015. The effect of deficit irrigation and salicylic acid on antioxidant enzymes in plant essential oil of fennel. Agri. Cultivation., 17(3): 727713. (In Persian)
 48. Salehi, A., Fallah, S., Iranipour, R., and Abbasi Surki, A. 2014. Effect of application time of integrated chemical fertilizer with cattle manure on growth, yield and yield components of black seed (Nigella sativa L.). J. Agroecol., 6(3): 495-507. (In Persian)
 49. Sharma, A.K. 2002. Biofertilizers for Sustainable Agriculture. Agrobios, India., 407.
 50. Shyadh Yousefi, M., Chalavi, V. and Zangi, S. 2015. Effect of vermicompost and duration of lighting in the production of greenhouse herb stevia (Stevia rebaudiana Bertoni). Sci. Technol. J. Greenhouse Plant., 6(21). (In Persian)
 51. Tahami zarandi, M.K., Rezvanimoghadam, P., and Jahan, M. 2012. The effect of organic and chemical fertilizers on growth basil (Ocimum basilicum L.). J. Applied R. Plant, Ecophysiol., 5(4): 363-372. (In Persian)
 52. Tindal, D.L., Dufault, R.J., David Gangemi, J., Rushing, J. and Boyleston, L.J. 2013. Production and development of Nutraceuticals as alternative crops: implications for certification and branding: Part I. (Final Report Submitted to USDA-AMS, FSMIP), 25 November.
 53. Yri, A., and Tab, A.R. 2018. Evaluation of organic and chemical different nutrition systems on the yield, quantity and quality of essential oil of coriander (Coriandrum sativum L.). J. Plant Prod. Res., 24(4): 13-29. (In Persian)