اختلاف عملکرد و کارایی مصرف نور در ارقام بهاره کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظورمقایسه عملکرد، اجزای عملکرد، ارتفاع بوته، ماده خشک کل و کارآیی مصرف نور در بین 13 رقم کلزای بهاره از سه گونه Brassica napus، Brassica rapa و Brassica juncea، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق، مشهد در سال زراعی 86-1385 با 4 تکرار به اجرا درآمد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام از لحاظ عملکرد، اجزای عملکرد، ارتفاع بوته و وزن خشک کل تفاوت معنی‌داری وجود داشت. به غیر از تعداد غلاف در بوته، هیبریدهای هایولا دارای اجزای عملکردی بیشتری نسبت به سایر ارقام بودند. در این آزمایش به‌ترتیب ارقام هایولا 330 با متوسط 1475 کیلوگرم در هکتار، BP18 با متوسط 1277 کیلوگرم در هکتار و هایولا 401 با متوسط 1274 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه بودند. میانگین عملکرد در اقام بهاره گونه کلزای معمولی بیشتر از ارقام گونه شلغم روغنی بود. کارایی مصرف نور ما بین ارقام متفاوت بود و مقادیر این صفت از 201/0±4487/0 تا 07/0±8355/1 در بین ارقام متغیر بود. در این میان رقم هایولا 330 با متوسط 07/0 835/1 گرم بر مگاژول ورقم زرفام با متوسط 725/0 312/1 گرم بر مگاژول براساس تشعشع فعال فتوسنتزی بیشترین مقادیر کارایی مصرف نور را داشتند. به‌طورکلی با توجه به شرایط آزمایش، کارایی مصرف نور برای ارقام کلزای معمولی بیشتر از گونه شلغم روغنی و خردل هندی بود.

عنوان مقاله [English]

Yield Difference and Radiation Use Efficiency in Spring Cultivars of the Oilseed Rape

چکیده [English]

In order to study of yield, yield component, plant height, total dry matter and radiation use efficiency with 13 spring varieties of rapeseed ,an experiment was carried out in 2007 growing season at Agriculture and Natural Resources Research Station of Torogh,Mashhad. These cultivars were from three rapeseed species belonged to Brassica napus, Brassica rapa and Brassica juncea. Experimental design was Randomized Complete Block with 4 replication. Result showed that a significant difference was existed among cultivars for yield, yield component, plant height and total dry matter. With exception of number of pod, Hyolla Hybrids had more yield components than other cultivars. Meanwhile cultivars of B.napus had more yield components than cultivars of B.rapa. Hyolla 330 with average of 1475 Kg.ha-1, BP18 with average of 1277Kg.ha-1 and Hyolla 401 with average of 1274 Kg.ha-1 had the most yields in this experiment respectively. we concluded that cultivars of B.napus had more yield than varieties of B.rapa. Cultivars in this trial presented considerable difference regarding radiation use efficiency. The value of radiation use efficiency under this investigation ranged from 0.4487±0.201 DM. MJ-1 to 1.8355±0.07 DM. MJ-1. Hyolla 330 with average of 1.8355+0.07 DM. MJ-1 and Zarfam with average of 1.32+0.725 DM. MJ-1 had the most radiation use efficiency. At this experimental condition, generally cultivars of B.nupus had greater slope of dry matter expansion in unit of cumulative received radiation than both B.rapa and B.juncea cultivars.