تأثیر تریکودرما (spp. Trichoderma) و انواع مختلف کودهای آلی بر رشد و نمو سویا [Glycine max (L). Merril]

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی موجودات خاکزی و برهم‌کنش روابط همزیستی مفید بین اجزاء بوم‌نظام در زنجیره‌های غذائی و چرخه‌های حیاتی یکی از مباحث نوین کشاورزی پایدار در مدیریت منابع خاک است. به‌منظور بررسی اثرات دو گونه تریکودرما و انواع کودهای آلی بر رشد و نمو گیاه سویا آزمایشی در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1387 به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار و به‌صورت گلدانی انجام شد. چهار بستر کاشت شامل، خاک مزرعه (شاهد)، ورمی‌کمپوست و کمپوست زباله (20 تن در هکتار) و کود دامی (30 تن در هکتار) و دو گونه تریکودرما (T. harzianum، T. viride)، به‌همراه شاهد (بدون تلقیح) به‌عنوان عوامل مورد بررسی در نظر گرفته شدند. نتایج آزمایش نشان داد که مصرف کمپوست زباله شهری، ورمی‌کمپوست و کود دامی به‌همراه قارچ T. viride به‌ترتیب 6/19، 7/37 و 3/18 درصد وزن ریشه را نسبت به شاهد افزایش داد. تلقیح هر دو نوع تریکودرما و مصرف کمپوست زباله شهری و کود دامی سبب افزایش معنی‌دار وزن ساقه و گیاهچه شدند. همچنین مصرف هر دو گونه تریکودرما به‌همراه کود دامی و کمپوست زباله درصد ظهور اولیه گیاهچه را نسبت به شاهد افزایش داد و از نظر درصد ظهور نهائی قارچ T. harzianum فقط با افزودن کمپوست زباله اثر افزایشی داشته است. تلقیح قارچ T. harzianum نیز سبب افزایش سرعت ظهور تجمعی گیاهچه نسبت به شاهد (بدون تلقیح) شده است.

عنوان مقاله [English]

Effect of Trichoderma spp. and different organic manures on growth and development in soybean [Glycine max (L.) Merril.]

چکیده [English]

Evaluation of soil microorganisms and their beneficial relationships among ecosystem components is one of new topic in soil resource management for ensuring sustainable agriculture. In order to investigating effects of Trichoderma spp. and different organic manures on improvement of growth and development in soybean [Glycine max (L.) Merril.], an experiment was conducted at glasshouse in Sari Agricultural and Natural Resources Sciences University. The pot experiment was laid out factorial based on completely randomized design with four replications. Four seedbed materials [consisted of field soil as control, vermicompost and municipal waste compost (20 ton/ha) and farmyard manure (30 ton/ha)] and two species of Trichoderma (including T. harzianum and T. viridae) with a check were the treatments. Results showed that application of vermicompost, compost and farmyard manure enriched with T. viridae increased soybean root weight as much as 19.6, 37.7 and 18.3 percent, respectively. Inoculation of two fungi with farmyard manure and compost significantly increased shoot and plumelet weight. Furthermore, application of two fungi with farmyard manure and compost simultaneously increase seedling emergence percent compared to control. However, only T. harzianum and compost combination had additive effect in terms of final emergence percent. Overall, inoculation of T. harzianum could improve cumulating emergence rate (CER) compared to control.