تأثیر کاربرد کود آلی با منشأ ماهی و میگو بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه نهاوند، نهاوند، ایران

2 گروه شیمی کاربردی، دانشگاه نهاوند، نهاوند، ایران

چکیده

سابقه و هدف: دانه‌های روغنی، منابع مهم روغن‌های گیاهی هستند. دانه گلرنگ با محتوای روغن 25 تا 45 درصد، یکی از دانه‌های روغنی بسیار ارزشمند می‌باشد. امروزه، انسان‌ها از اثرات مضر کودهای شیمیایی بر محیط زیست آگاه هستند. بنابراین کاربرد کودهای آلی به عنوان یک استراتژی مناسب برای افزایش مادۀ آلی خاک و بهبود ساختار خاک با افزایش پایداری خاکدانه‌ها شناخته می‌شود. یکی از روش‌های کاربرد ضایعات آبزیان، استفاده از آنها به عنوان کود آلی است. کود ماهی، سرشار از مواد غذایی بخصوص نیتروژن و فسفر است که کمبود این عناصر را در مزارع و باغ‌ها رفع می‌کند. کیتین که در اسکلت میگو یافت می‌شود، دومین پلی‌ساکارید نیتروژن‌دار طبیعی فراوان بعد از سلولز بر روی زمین است. مقادیر عظیمی از ضایعات ماهی و پوست میگو، در شرکت‌های تولید غذاهای دریایی در سراسر جهان، دور ریخته می‌شوند. بنابراین کاربرد مواد زائد تجدیدپذیر به عنوان کود، از نظر اقتصادی مناسب است. از آنجا که نیتروژن و فسفر از عناصر ضروری در رشد گلرنگ می‌باشند، کاربرد ضایعات ماهی و پوست میگو که سرشار از این عناصر هستند، می‌تواند باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی گلرنگ شود.
مواد و روش‌ها: به منظور بررسی اثر ضایعات میگو و ماهی بر خصوصیات کمی و کیفی گلرنگ، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 13 تیمار (شامل 3 گرم میگو در سطح خاک، 3 گرم میگو مخلوط با خاک، 5/1 گرم میگو در سطح و 5/1 گرم میگو مخلوط با خاک، 3 گرم میگو + 2/0 گرم اوره در سطح و 3 گرم میگو + 2/0 گرم اوره مخلوط با خاک، 5/1 گرم میگو + 2/0 گرم اوره در سطح و 5/1 گرم میگو + 2/0 گرم اوره مخلوط با خاک، 5 گرم ماهی در سطح و 5 گرم ماهی مخلوط با خاک، 10 گرم ماهی در سطح و 10 گرم ماهی مخلوط با خاک، شاهد) و 4 تکرار در گلخانه دانشگاه نهاوند انجام شد. تعداد دانه، قطر طبق، تعداد گل در بوته، تعداد شاخه فرعی، وزن هزاردانه، درصد روغن، میزان و نوع اسیدهای چرب اندازه‌گیری گردید.
یافته‌ها: نتایج آزمایش بیانگر تأثیر مثبت کاربرد ضایعات میگو و ماهی بر کلیه صفات مورد بررسی است به طوری که بیشترین قطر طبق (1/2 سانتی‌متر) در تیمار 5/1 گرم میگو در سطح خاک، بیشترین تعداد دانه با کاربرد 5/1 گرم میگو مخلوط با خاک و بالاترین وزن هزار دانه (1/39 گرم) در تیمار 5 گرم ماهی مخلوط با خاک به دست آمد. بیشترین درصد روغن (31/25%) از تیمار 3 گرم میگو + 2/0 گرم اوره مخلوط با خاک به دست آمد. بیشترین لینولئیک اسید (56/73%) از تیمار 3 گرم میگو + 2/0 گرم اوره در سطح خاک، بیشترین میزان اولئیک (22/33%) و لینولنیک (38/0%) در تیمار 5/1 گرم میگو + 2/0 گرم اوره در سطح خاک تولید شد. بیشترین پالمیتیک (32/11%) در تیمار 3 گرم میگو مخلوط با خاک و بیشترین میزان استئاریک (97/1%) در تیمار 10 گرم ماهی در سطح خاک به دست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج آزمایش، تأثیر مثبت ضایعات میگو و ماهی به ویژه میگو را بر کلیه صفات مورد بررسی نشان داد، همچنین با کاربرد همزمان کود آلی و شیمیایی، بیشترین درصد روغن تولید گردید. باتوجه به نتایج این مطالعه و به منظور کاهش کاربرد کودهای شیمیایی و دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار، پیشنهاد می‌گردد در مطالعات مزرعه‌ای و وسیع، از ضایعات فراوان ماهی و میگو ، به عنوان جایگزین یا مکملی برای کودهای شیمیایی استفاده گردد. به دلیل حجم زیاد ضایعات ماهی و میگو در جنوب ایران و تحمل بالای گلرنگ به تنش خشکی و شوری، کاربرد ضایعات آبزیان به عنوان کود در کشت گلرنگ می‌تواند موضوع تحقیقات آینده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of applying organic fertilizer with fish and shrimp origin on some quantitative and qualitative traits of Carthamus tinctorius L.

نویسندگان [English]

  • Mahtab Salehi 1
  • Maliheh Safaiee 2
1 Horticultural Sciences and Engineering Department, University of Nahavand, Nahavand, Iran
2 Applied Chemistry Department, University of Nahavand, Nahavand, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: Oil seeds are important sources of vegetable oils. Safflower seed with 25-45% oil is one of the valuable oil seeds. Nowadays, people are aware of chemical fertilizers harmful effects on the environment. So the application of organic amendments is known as a suitable strategy to increase soil organic matter. One of the methods for utilization of aquatic waste is using them as an organic fertilizer. It is full of nutrients especially nitrogen and phosphorous that can eliminate their deficit in farms and gardens. Chitin found in the exoskeleton of shrimp is the second most ubiquitous natural nitrogenous polysaccharide after cellulose on earth. Huge amounts of fish wastes and shrimp have been abandoned by worldwide seafood companies. So using these renewable waste materials as fertilizer is economically feasible. Since nitrogen and phosphorus are essential elements in safflower growth, applying fish wastes and shrimp which are rich in these elements can improve the quantitative and qualitative characteristics of safflower.
Materials and Methods: In order to investigate the effect of shrimp and fish wastes on safflower, an experiment was conducted in completely randomized design with 13 treatments (3 gr shrimp at the soil surface, 3 gr shrimp mixed with soil, 1.5 gr shrimp at soil surface, 1.5 gr shrimp mixed with soil, 3 gr shrimp + 0.2 gr urea at soil surface, 3 gr shrimp + 0.2 gr urea mixed with soil, 1.5 gr shrimp + 0.2 gr urea at soil surface, 1.5 gr shrimp + 0.2 gr urea mixed with soil, 5 gr fish at soil surface, 5 gr fish mixed with soil, 10 gr fish at soil surface, 10 gr fish mixed with soil, and control) and 4 replications in the University of Nahavand. Number of seed, head diameter, number of flowers per plant, number of branches per plant, 1000- grain weight, oil percentage fatty acid content and type were measured.
Results: The results represent the positive effect of shrimp and fish wastes on the studied traits so that the most head diameter (2.1 cm) was observed in the 1.5 gr shrimp at the soil surface treatment, the most seed number by application of 1.5 gr shrimp mixed with the soil, and the highest amount of 1000-grain weight (39.1 gr) in the treatment of 5 gr fish mixed with the soil. The most oil percentage (25.31%) was produced in 3 gr shrimp + 0.2 gr urea mixed with the soil. The most linoleic acid (73.56%) was produced with using 3 gr shrimp + 0.2 gr urea at soil surface and the most oleic acid (33.22%) and linolenic acid (0.38%) belonged to 1.5 gr shrimp + 0.2 gr urea at soil surface treatment. The highest amount of palmitic acid (11.32%) was created in 3 gr shrimp mixed with the soil and the most content of stearic acid (1.97%) in 10 gr fish at the soil surface treatment.
Conclusion: The results showed the positive effect of fish and shrimp wastes especially shrimp, on all of the studied traits. Also, with the simultaneous application of organic and chemical fertilizers, the highest percentage of oil was produced. Considering the results of this study and in order to reduce the use of chemical fertilizers and to achieve sustainable agriculture purposes, we can use abundant fish and shrimp wastes as either an alternative or a complement for chemical fertilizers. Due to abundant sources of fish and shrimp waste in the south of Iran and high resistance of safflower to drought and salinity stress, use of aquatic waste as a fertilizer in safflower cultivation can be the subject of future researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatty acids
  • fish and shrimp wastes
  • head diameter
  • oil seed
  • 1000-grain weight
1. Abbadi, J. and Gerendas, J. 2011.
Effects of phosphorus supply on growth,
yield, and yield components of safflower
and sunflower. J. Plant Nutr., 34(12):
1769-1787.
2. Abbadi, J., Gerendas, J., and
Sattelmacher, B. 2008. Effects of
nitrogen supply on growth, yield and
yield components of safflower and
sunflower. Plant Soil, 306(1): 167-180.
3. Abd Alfatah Khalil, N., Dagash, Y.M.,
and Osman Yaghoub, S. 2013. Effect of
sowing date, irrigation intervals and
fertilizers on safflower (Carthamus
tinctorius L.) yield. Discourse J. Agric.
Food Sci., 1(5): 97-102.
4. Ahmadi, J., Seyfi, M.M., and Amini, M.
2012. Effect of spraying micronutrients
Fe, Zn and Ca on grain and oil yield of
sesame (Sesamum indicum L.) varieties.
Elect. J. Crop Prod., 5(3): 115-130. (In
Persian)
5. Ali, E.A. and Mahmoud A.M. 2012.
Effect of combination between organic
and mineral fertilization on productivity
of some safflower genotypes. World J.
Agric. Sci., 8(2): 134-140.
6. Arab, S., Baradaran Firoozabadi, M.,
Asghari, H.R., Gholami, A., and
Rahimi, M. 2012. Study of drought
stress on yield and some spring
safflower (Carthamus tinctorius L.)
traits under ascorbic acid and sodium
nitroprusside foliar application. The
First National Congress of Plant Stresses
(abiotic), Isfahan, University of Isfahan.
(In Persian)
7. Aranganathan, L. and Radhika Rajasree,
S.R. 2016. Bioconversion of marine
trash fish (MTF) to organic liquid
fertilizer for effective solid waste
management and its efficacy on Tomato
growth. Manage. Environ. Qual.: An
Inter. J., 27(1): 93-103.
8. Arvanitoyannis, I.S. and Kassaveti, A.
2008. Fish industry waste: treatments
environmental impacts, current and
potential uses. Int. J. Food Sci. Tech.,
43(4): 726-745.
9. Berquin, I.M., Edwards, I.J., and Chen,
Y.Q. 2008. Multi-targeted therapy of
cancer by omega-3 fatty acids. Cancer
Lett., 269(2): 363 -377.
10. Bhattacharyya, P., Chakraborty, A.,
Bhattacharya, B., and Chakrabarti, K.
2003. Evaluation of MSW compost as a
component of integrated nutrient
management in wetland rice. Compost
Sci. Util., 11(4): 343-350.
11. Cakmak, I. and Yazici, A.M. 2010.
Magnesium: A forgotten element in crop
production. Better Crops, 94(2): 23-25.
12. Chandrasekar, B.R, Ambrose, G., and
Jayabalan, N. 2005. Influence of
biofertilizers and nitrogen source level
on the growth and yield of Echinochloa
frumentacea (Roxb) Link. J. Agric.
Tech., 1(2): 223-234.
13. Courtney, R.G. and Mullen, G.J. 2008.
Soil quality and barley growth as
influenced by the land application of
two compost types. Bioresource
Technol., 99(8): 2913-2918.
14. Dutta, P.K., Dutta, J., and Tripathi, V.S.
2004. Chitin and chitosan: chemistry,
properties and applications. J. Sci. Ind.
Res., 63: 20-31.
15. Ebrahimian, A. and Soleymani, A. 2013.
Response of yield components, seed and
oil yields of safflower to nitrogen,
phosphorus and potassium fertilizers.
Int. J. Agron. Plant Prod., 4(5): 1029-
1032.
16. Fernández, L.A., Zalba, P., Gómez,
M.A., and Sagardoy, M.A. 2007.
Phosphate-solubilization activity of
bacterial strains in soil and their effect
on soybean growth under greenhouse
conditions. Biol. Fert. Soils, 43(6): 805-
809.
17. Henke, J., Breustedt, G., Sieling, K., and
Kage, H. 2007. Impact of uncertainty on
the optimum nitrogen fertilization rate
and agronomic, ecological and
economic factors in an oilseed rape
based crop rotation. The J. Agri. Sci.,
145(5): 455-468.
18. Illera-Vives, M., Seoane Labandeira, S.,
and López-Mosquera, M.E. 2013.
Production of compost from marine
waste: evaluation of the product for use
in ecological agriculture. J. Appl.
Phycol., 25(5): 1395-1403.
19. Illera-Vives, M., Seoane Labandeira, S.,
Iglesias Loureiro, L., and López-
Mosquera, M.E. 2017. Agronomic
assessment of compost consisting of
seaweed and fish waste as an organic
fertilizer for organic potato crops. J.
Appl. Phycol., 29(3): 1663-1671.
20. Khadtare, S.V., Shinde, S.K., Akashe,
V.B., Indi, D.V., and Toradmal, V.M.
2017. Effect of magnesium sulphate on
yield, economics and growth attributes
of rainfed safflower (Carthamus
tinctorius) in scarcity zone of
Maharashtra. Indian J. Agri. Res., 51(6):
591-595.
21. Khaim, S., Chowdhury, M.A.H., and
Saha, B.K. 2013. Organic and inorganic
fertilization on the yield and quality of
soybean. J. Bangladesh Agri. University,
11(1): 23-28.
22. Khajehpour, M.R. 2004. Industrial
Plants. Isfahan University of
Technology publication, 571p. (In
Persian)
23. Kolota, E., Beresniewicz, A., Krezel, J.,
Nowosielski, O. 1992. Slow release
fertilizers on organic carriers as the
source of N for vegetable crops
production in the open field. P 241-250,
ISHS Acta Horticulturae, 339:
Workshop on Ecological Aspects of
Vegetable Fertilization in Integrated
Crop Production in the Field.
24. Küçük, M. and Arslan, B. 2005. The
nutrition value of safflower oil and its
effect on human health. P 363-369, In:
E. Esendal (ed.), 6th International
Safflower Conference, Kumburgaz,
Istanbul.
25. Liu, L., Guan, L.L., Wu, W., and Wang,
L. 2016. A review of fatty acids and
genetic characterization of safflower
(Carthamus tinctorius L.) seed oil. Org.
Chem. Current Res., 5(1): 1-4.
26. Mirzakhani, M. 2009. Effects of coinoculation
of azotobacter and
mycorrhiza under nitrogen and
phosphorous levels on nutrients
absorption efficiency in safflower. Ph.D.
Thesis. Islamic Azad University,
Sciences and Researches Branch
Khouzestan. Iran. 260 pages. (In
Persian)
27. Mohammadi, K., Kalamian, S., and
Nouri, F. 2007. Use of agricultural
wastage as compost and its effect on
grain yield of wheat cultivars. P 219-
224, In: Proceedings National
Conference on Agricultural Wastage.
Tarbiat Modarres University, Tehran,
Iran (In Persian).
28. Mohammadi, Kh., Pasari, B., Rokhzadi,
A., Ghalavand, A., Aghaalikhani, M.,
and Eskandari, M. 2011. Response of
grain yield and canola quality to
different resources of farmyard manure,
compost and biofertilizers in Kurdistan
region. Elect. J. Crop Product., 4(2): 81-
101. (In Persian)
29. Mohsen-Nia, A. and Jalilian, J. 2012.
Effect of drought stress and fertilizer
resources on yield and yield components
of Carthamus tinctorius L. J. Agroecol.,
4(3): 235-245. (In Persian)
30. Omidi, H., Tahmasebi, Z., Naghdi Badi,
H.A., Torabi, H., and Miransari, M.
2010. Fatty acid composition of canola
(Brassica napus L.), as affected by
agronomical, genotypic and
environmental parameters. C. R. Biol.,
333(3): 248-254.
31. Shahsavani, Sh., Abaspour, A.,
Parsaeian, M., and Unesi, Z. 2017.
Effect of fish waste, chemical fertilizer
and biofertilizer on yield and yield
components of bean (Vigna sinensis)
and some soil properties. Iran. J. Pulses
Res., 8(1): 45-59. (In Persian)
32. Smith, J. 2005. Safflower oil. Pp: 491-
536, In: F. Shahidi (ed.), (6th ed.),
Bailey's Industrial Oil and Fat Products,
John Wiley, New York,
33. Smith, J.R. 1993. More than four
decades of safflower development. Pp:
861-967, In: Third International
Safflower Conference, Beijing, China.
34. Stehr, S.N. and Heller, A.R. 2006.
Omega-3 fatty acid effects on
biochemical indices following cancer
surgery. Clin. Chim. Acta, 373(1-2): 1-
8.
35. Tejada, M., Gonzalez, J.L., Garcı´a-
Martı´nez, A.M., and Parrado, J. 2008.
Effects of different green manures on
soil biological properties and maize
yield. Bioresour. Technol., 99(6): 1758-
1767.
36. Tuncturk, M. and Yildirim, B. 2004.
Effects of different forms and doses of
nitrogen fertilizers on safflower
(Carthamus tinctorius L.). Pak. J. Biol.
Sci., 7: 1385-1389.
37. Weiss, E. 2000. Oilseed Crops. Blackwell
Publishing Limited, London, UK.
38. Yadollahi, P., Asgharipour, M.R.,
Kheiri, N., and Ghaderi, A. 2015.
Effects of drought stress and different
types of organic fertilizers on the oil
yield and biochemical traits of safflower
(Carthamus tinctorius L.). J. Oil Plant
Product., 1(2): 27-40. (In Persian)
39. Yazdani, M., Pirdashti, H., Esmaeili,
M.A., and Bahmaniar, M.A., 2010.
Effect of inoculation phosphate
solubilization microorganisms (PSM)
and plant growth promoting
rhizobacteria (PGPR) on nutrient use
efficiency in corn [Zea mays (L.) cv. SC
604] cultivation. Elect. J. Crop Prod.,
3(2): 65-80. (In Persian)
40. Zafarian, L., Eyvazi, A.R., and Jalili, F.
2011. Effect of nitrogen and phosphorus
biological manures on grain yield and its
components in two cultivars of
safflower. J. Res. Agro. Sci., 3(12): 29-
40 (In Persian).
41. Zaidi, A., Saghir Khan, M.D., and Amil,
M.D. 2003. Interactive effect of
rhizotrophic microorganisms on yield and
nutrient uptake of chickpea (Cicer
arietinum L.). Eur. J. Agro., 19(1): 15-21.
42. Zeinali, E. 1999. Safflower (Carthamus
tinctorius L.) (Identification, Production
and Consumption). Gorgan University
of Agricultural Sciences and Natural
Resources Publication, 144p. (In
Persian)