تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن، کود دامی و آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر مصرف بهینه کود دامی و کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس 704 در سطوح مختلف آب آبیاری، آزمایشی مزرعه¬ای در سال 1384 به‌صورت فاکتوریل با دو عامل کود و آب در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. عامل کودی شامل مقادیر صفر، 92، 184 و 276 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار، 46 کیلوگرم نیتروژن + 5/2 تن کود دامی، 92 کیلوگرم نیتروژن + 5 تن کود دامی و 138 کیلوگرم نیتروژن در هکتار+ 5/7 تن در هکتار کود دامی و مقادیر 5، 10 و 15 تن در هکتار کود دامی و عامل آب شامل آبیاری به مقدار 50، 75 و 100 درصد نیاز آبی گیاه تعیین و اعمال شدند. براساس نتایج آزمایش کاهش مقدار کود و آب آبیاری باعث کاهش عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه ذرت شد. بیشترین عملکرد و اجزای آن زمانی اتفاق افتاد که نیتروژن و آب به اندازه نیاز در اختیار گیاه قرار گرفت. شاخص مقدار کلروفیل با کاهش مقدار آب آبیاری افزایش یافت. شاخص مقدار کلروفیل با نیتروژن ارتباط مستقیم دارد و به طور خطی با میزان نیتروژن دانه افزایش یافت و این ارتباط تحت تأثیر تیمارهای مقدار آب قرار گرفت. بیشترین عملکرد دانه ذرت با عامل کودی در تیمار 138 کیلوگرم نیتروژن در هکتار + 5/7 تن کود دامی در هکتار به میزان 7555 کیلوگرم در هکتار و عامل آب در تیمار 100 درصد نیاز آبی گیاه به میزان 8756 کیلوگرم در هکتار به‌دست آمد. بیشترین عملکرد در برهمکنش کود و آب در تیمار 138 کیلوگرم نیتروژن در هکتار + 5/7 تن کود دامی در هکتار و آبیاری معادل 100 درصد نیاز آبی گیاه به‌دست آمد.

عنوان مقاله [English]

Effects of nitrogen different amounts, manure and irrigation water on yield and yield components of corn

چکیده [English]

In order to investigate effects of optimum use of manure and nitrogen fertilizer on yield and yield components of corn single cross 704 (late maturing, non-prolific and dent) in different levels of irrigation water. A field study was conducted in 2005 year in agriculture experiment station of college agriculture, Arak University (34o 32′ N, 50o 31′ E; 1759 m above mean sea level). Design of experiment was randomized complete block with factorial arrangement with three replications. Nitrogen treatments were include 0, 92, 184 and 276 kg N ha-1, 46 kg N ha-1 + 2.5 ton ha-1 farm yard manure (FYM), 92 kg N ha-1 + 5 ton ha-1 FYM and 138 kg Nha-1 +7.5 ton ha-1 FYM and amounts 5, 10 and 15 ton ha-1 FYM and water factor include 50%, 75% and 100 crop water requirement. Results showed that with reducing nitrogen contents and irrigation water, yield and yield components reduced. Maximum yield and yield components was produced when nitrogen and water used for plants sufficiently. Chlorophyll content index increased when irrigation water amount was decreased. Chlorophyll content index has direct relation with nitrogen and increased linear by nitrogen amount and this relationship was affected by water amounts. Maximum grain yield of corn with nitrogen factor was produced with 138 kg N ha-1 + 7.5 ton ha-1 FYM and average of grain yield was 7555 kg ha-1 and water factor at optimum irrigation was produced average of grain yield 8756 kg ha-1. Maximum grain yield was produced with interaction effects of nitrogen and water in 138 kg N ha-1 + 7.5 ton ha-1 FYM and optimum