اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بلال ذرت شیرین در کشت تابستانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته برعملکرد بلال ذرت شیرین آزمایشی به‌مدت سه سال زراعی ازتیرماه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان 1380 اجرا گردید. در این آزمایش پنج تاریخ کاشت (3 تیر، 18 تیر، 2 مرداد، 17مرداد و 1 شهریور) و چهار تراکم (45، 55، 65 و75 هزار بوته در هکتار) به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که طول بلال، ارتفاع گیاه، وزن دانه قابل کنسرو، نسبت دانه به بلال و شاخص برداشت تحت تاثیر سال قرار گرفت و هیچکدام از صفات متقابل تاریخ کاشت × تراکم بوته معنی‌دار نگردید و حداکثر وزن بلال به‌میزان 12810 کیلوگرم در هکتار در سال سوم اجرای طرح به‌دست آمد. با تاخیر در کاشت تا 18 تیرماه میزان عملکرد ثابت ماند اما در تاریخ¬های کشت دیرتر به‌طور معنی‌داری کمتر از دو تاریخ کشت تیرماه بود. تاخیر در کشت در مرداد ماه سبب کاهش محصول نگردید و حداکثر تولید بلال در تاریخ کاشت سوم تیرماه به مقدار 13690 کیلوگرم در هکتار محاسبه شد. از نظر آماری بین تراکم¬های مختلف کاشت برای وزن بلال و وزن دانه قابل کنسرو اختلافی مشاهده نگردید ولی طول بلال و نسبت دانه به بلال با افزایش تراکم کاهش یافت. همچنین توصیه می¬گردد، برای حصول عملکرد بالاتر و بازار پسندی بیشتر از تراکم 55-45 هزار بوته در هکتار برای کشت ذرت شیرین استفاده گردد.

عنوان مقاله [English]

Effects of sowing date and plant density on ear yield of sweet corn in summer sowing

چکیده [English]

In order to study the effect of sowing date and plant density on ear of sweet corn an experiment was conducted in Gorgan Reaserch station since June 2001 during 3 years. In this experiment five sowing date (24th June, 9th July, 24th July, 18th Agust and 23th Agust) and four plant density (45000, 55000, 65000 and 75000 plant per hectar) were evaluated in form of factorial experiment (5×4) within randomized comelet block design. Results indicated that ear length, plant hight, can seed weight, grain/ear ratio and harvest index was under the influence of year and maximum ear weight obtained amount 12810 kg/ha in theirty year. With delay sowing date until 9th July amount of ear weight was fixed but amount of it in July was smaller than June. Although with delay sowing date in July ear weight was fixed and maximum ear weight achived amount 13690kg/ha in 24th June.Stistically there wasn’t any different between plant density for ear weight and can seed weight but with increase plant density ear length and grain/ear ratio decreased. So for obtain maximum yield and marktable 45000-55000 plant/ha for sweet corn in summer sowing can be recommended.