بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد و راندمان زراعی جذب نیتروژن در ارقام و لاین‌های گندم در استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برای انتخاب برترین ارقام و لاین‌های گندم قابل کشت در استان آذربایجان غربی از نظر عملکرد و کارآیی زراعی جذب نیتروژن بالا، آزمایشی در سال زراعی 1385-1384 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دکتر نخجوانی شهرستان ارومیه با استفاده از30 لاین و رقم از گندم‌های قابل کشت در مناطق سردسیری بصورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار اجراء گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام و لاین‌ها از نظر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله اصلی، وزن سنبله اصلی، کارآیی جذب زراعی نیتروژن، ارتفاع بوته، طول سنبله، وزن دانه در سنبله اصلی و شاخص برداشت اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد داشتند. مقایسه میانگین صفت عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک نشان داد که ارقام شهریار، الموت و زرین به‌ترتیب برتر از سایرین بودند و لاین‌های 10، 80 و 89 به‌ترتیب کمتر از سایرین عملکرد دانه و بیولوژیک داشتند. مقایسه میانگین صفت شاخص برداشت نشان داد که لاین‌های 80، 83 و 32 به‌ترتیب بیشتر از سایر ارقام و لاین‌ها بودند. بررسی مقایسه میانگین کارآیی زراعی جذب نیتروژن در این آزمایش نشان داد که ارقام زرین، شهریار و الموت برتر از سایرین بودند.

عنوان مقاله [English]

Agronomic nitrogen efficiency in different wheat genotypes in west Azerbijan province

چکیده [English]

Lead to continuing effects for increasing extensive of yield by means of advanced agronomic operations and selection of high yielding resistant genotypes. There fore, due to evaluation and determination of best effective traits in improvement of yield and grain quality of local populations of winter wheat, an experiment was carried out in Uremia Agricultural Research station, on 30 local populations of winter wheat that were collected from different cool place. Population was planted in complete randomized block design with three replications. The under study traits were, plant height, grain weight of basis plant, Biomass weight of whole plot, grain yield of whole plot, harvest index, length of spike, Number of kernel per spike, thousand kernel weight and weight of spike. The results of correlation analysis were showed that traits had positive correlation. The results of analysis of variance were showed that, there were high significant differences among traits. Too between agronomic nitrogen efficiency of grain weight of basis plant, length of spike, thousand kernel weights, and grain yield of whole plot. Harvest index and number of kernel per spike had positive correlation. The results of comparison of mean's traits were showed that populations of 80, 83, 32 had high rate for purposes of harvest index. Also, the results of comparison of mean's traits were showed that populations of Shahriyar and Zarin purpose of biomass weight of whole plot and populations of Shahriyar and Zarin had high rate for purposes of grain yield and also, populations of triticale, 85, 42 for purposes plant height showed for consumer fertilizer nitrogen. Also, the results of comparison of mean's traits were showed that population of Alvand, Shahriyar and triticaleh had high number of kernel per spike. Also populations Shahriyar, triticaleh Alvand and zarin high rate for lengh of spike for between population temperate region had special for its. Thousands kernel weight populations Alamot and Zarrin high rate to answer for has used fertilizer nitrogen. Also population Zarrin, Shariyar and triticaleh high weights of spike basis plant had. Agronomic nitrogen efficiency population Zarrin, Shahriyar had high rate.