واکنش جوانه¬زنی یونجه حلزونی (Medicago scutellata L.) به دما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

واکنش جوانه¬زنی بذرهای گیاهان مختلف به دما گوناگون است. سرعت و درصد جوانه¬زنی ¬در دما (های) مطلوب در حداکثر خود است و در دمای سقف و پایه به صفر می¬رسد. هدف از این مطالعه (1) بررسی واکنش جوانه¬زنی به دما و (2) ارزیابی دماهای کاردینال برای درصد و سرعت جوانه¬زنی در یونجه حلزونی بود. آزمایش به صورت تجزیه مرکب در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. بنابراین، بذرها در دماهای 10 تا 40 درجه سانتی¬گراد با فاصله 5 درجه سانتی¬گراد تحت جوانه¬زنی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که واکنش درصد و سرعت جوانه¬زنی به دما به ترتیب با تابع دندان مانند و دوتکه¬ای توصیف خوبی داشتند. دماهای پایه و سقف برای درصد و سرعت جوانه-زنی این گیاه 46/0 درجه سانتی¬گراد و حدود 40 درجه سانتی¬گراد به‌دست آمد. دمای مطلوب برای سرعت جوانه-زنی 22/22 درجه سانتی¬گراد بود.

عنوان مقاله [English]

Germination response to temperature of snail medic (Medicago scutellata L.)

چکیده [English]

Germination response to temperature is different among plant seeds. Germination rate and percentage is maximal at optimum temperature (s), and then reach to zero at base and ceiling temperatures. The objective of this research was (1) to evaluate germination response of snail medic seeds to temperature and (2) to determine cardinal temperatures of germination rate and percentage. Therefore, seeds germinated at 10 to 40oC by 5oC interval. Results indicated that response of germination percentage and rate adequately described with dent-like and segmented functions, continually. Base and ceiling temperatures were obtained 0.46 and about 40oC for both germination rate and percentage. Optimum temperatures were 15-27.73oC for germination percentage and 22.22oC for germination rate.