تاثیر تنش ماندابی در مرحله پر شدن دانه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان (Triticum aestivum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تنش ماندابی یکی از مهم ترین عوامل موثر بر روی تولید گندم در مناطق غربی استان گلستان می باشد. این تحقیق نیز به منظور ارزیابی تحمل به تنش ماندابی 6 رقم و لاین امید بخش گندم نان استان گلستان به نام‌های N-81-18، آرتا، مغان، N-80-19، URWYT-82-11 وURWYT-82-17 در سال زراعی 86-85 انجام شد. کاشت پاییزه این لاین‌ها و ارقام به صورت طرح استریپ پلات در 5 تکرار در محیط شاهد و ماندابی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان صورت گرفت و صفات عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، ارتفاع گیاه، طول پدانکل، تعداد سنبله در متر مربع، طول سنبله، وزن سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله و وزن هزاردانه اندازه‌گیری شدند. براساس نتایج حاصل از تجزیه آماری در دو محیط تمامی صفات به استثنای طول سنبله و تعداد سنبلچه در سنبله اختلاف آماری معنی‌دار نشان دادند. همچنین ارقام مورد آزمایش از نظر صفات ارتفاع گیاه، طول پدانکل، تعداد سنبله در متر مربع، وزن سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله و وزن هزار دانه اختلاف آماری معنی‌دار در سطح یک در صد نشان دادند. رقم مغان از نظر صفات عملکرد دانه، شاخص برداشت، ارتفاع گیاه، وزن سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله و تعداد دانه در سنبله در شرائط ماندابی در سطح بالاتری نسبت به سایر لاین‌ها قرار گرفت.

عنوان مقاله [English]

The effect of water logging stress at filling stage on yield and yield components of wheat (Triticum aistivum)

چکیده [English]

Water logging stress is one of the most important factors which affect wheat production particularly in western regions of Golestan province. This experiment was carried out in order to evaluate of six genotypes (N-81-18, Arta, Moghan, N-80-19, URWYT-82-11 and URWYT-82-17) of bread wheat in water logging condition at 2006-2007 growing season in Gorgan Agricultural Research Station. The experimental design was strip- plot whit five replications. The common traits such as biological yield, grain yield, harvest index, plant height, length of peduncle, and spike NO per m2, length of spike, spike weight, NO spike let per spike, NO of grain per spike, and grain weight were measured. Results of ANOVA in two conditions (with water logging stress and with out water logging stress) showed all traits have significant different (P