تأثیر محلول پاشی و مصرف خاکی مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امیدبخش گندم در گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تأثیر محلول پاشی و مصرف خاکی مقادیر مختلف کود نیتروژن برروی دو لاین در دست معرفی گندم با انجام آزمایشی در سال زراعی 84-1383 به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش فاکتور محلول پاشی در 2 سطح صفر و 5 درصد در مراحل پنجه‌زنی و ظهور برگ پرچم، فاکتور کود نیتروژن در 5 سطح صفر، 45، 90، 135 و 180 کیلوگرم نیتروژن خالص از منبع اوره و فاکتور لاین در 2 سطح (1L و 2L) در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک تحت‌تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن قرار گرفتند به‌طوری‌که عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک به‌ترتیب از 4130 و 9529 کیلوگرم در هکتار در سطح صفر کیلو گرم کود نیتروژن به 5399 و13400 کیلوگرم در هکتار در سطح 180 کیلوگرم آن افزایش یافت. محلول پاشی با نیتروژن اثر معنی‌دار بر عملکرد دانه لاین‌ها نداشت. هر چند عملکرد دانه با کاربرد محلول 5 درصد نیتروژن حدود 120 کیلوگرم در هکتار افزایش یافت ولی این افزایش از نظر آماری معنی‌دار نبود. همچنین با افزایش میزان کود نیتروژن طول سنبله به‌طور معنی‌دار افزایش یافت. در این آزمایش کاربرد کود نیتروژن بیشتر از طریق افزایش تعداد دانه در سنبله باعث افزایش عملکرد دانه ‌شد.

عنوان مقاله [English]

Effect of different amounts of foliar- and soil- applied N on yield and yield components of promising bread wheat (Triticum aestivum) lines in Gorgan

چکیده [English]

Effect of different amounts of foliar- and soil- applied N were evaluated in a factorial arrangement of RCBD with three replications at the Agricultural Research Station of Gorgan in 2004-2005 growing season. Two promising lines of bread wheat, two levels of foliar application of nitrogen (0 and 5%) at tillering and booting stage, with five rates of 0, 45, 90, 135 and 180kg N/ha as urea were used. ANOVA results showed that grain and biological yield increased from 4130 and 9529 kg/ha to 5399 and 13400 kg/ha at 0 and 180kg N/ha, respectively. Foliar application of nitrogen did not affect grain yield of studied lines. Grain yield was not significantly affected by N foliar application, while it increased yield about 120 kg.ha-1. With increasing of N rate, spike length increased significantly. Increasing of grain yield due to soil-applied N might be attributed to increase in number of seeds per spikes.