اثرات خوسرمایی بر تحمل به سرمای گندم (Triticum aestivum) تحت شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سرمای شدید سبب بروز خسارت در گندم شده و رشد و عملکرد آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بنابراین این آزمایش با هدف بررسی تحمل به یخ‌زدگی 29 ژنوتیپ گندم در شرایط کنترل شده اجرا شد. تیمار خوسرمایی1 (در دو سطح خوسرمایی و عدم خوسرمایی) به‌عنوان عامل اصلی و ترکیب دما (صفر، 4-، 8-، 12- و 16- درجه سانتی‌گراد) و ژنوتیپ به‌صورت فاکتوریل در نظر گرفته شدند. 4 هفته پس از اعمال تیمار یخ‌زدگی درصد بقاء، وزن خشک و ارتفاع گیاهان در شرایط گلخانه اندازه‌گیری شد. درصد بقاء، وزن خشک و ارتفاع گیاهان گندم به‌طور معنی‌داری (001/0P

عنوان مقاله [English]

Effects of acclimation on wheat (Triticum aestivum L.) cold tolerance under laboratory conditions

چکیده [English]

Sever coldness causes damage to the wheat and affect its growth and yield, thereby this experiment was conducted in controlled conditions to investigate freezing tolerance of 29 wheat genotypes. Acclimation treatments (in two levels: acclimation and non-acclimation) were considered in the main plot and combination of temperature (0, -4, -8, -12, -16 ◦C) and genotypes as sub plot. Survival percentage, dry weight and plant height were measured four weeks after freezing in the glasshouse. All these traits were affected significantly by freezing treatments (P