بررسی کارایی چند علف‌کش در کنترل علف‌‌های هرز مزارع توتون (Nicotiana tabacum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به منظوربررسی کارایی چند علف‌کش در کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ و باریک برگ مزارع توتون در استان های مازندران و گیلان، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار اجراگردید. تیمارها شامل علف کش های ارادیکان، ترفلان و رونیت به ترتیب به میزان 6، 2 و 5 لیتر در هکتار قبل از نشاءکاری و مخلوط با خاک، علف کش های استامپ، لاسو، گل و تاپ استار به ترتیب به میزان 5 ، 5، 2 و 2 لیتر در هکتار بعد از نشاءکاری قبل از سبزشدن علف‌های هرز، علف کش تیتوس به میزان50 گرم در هکتار به همراه 2 درصد مویان سیتوگیت پس از خاک‌دهی توتون و اوایل رشد علف‌های هرز، علف کش های گالانت سوپرو فوکوس به ترتیب به میزان 75/0 و 2 لیتر در هکتار در مرحله 3 برگی تا پنجه‌زنی باریک برگ‌ها بودند. علف‌های هرز پهن‌برگ در دوتیماراخیر به‌طور دستی وجین گردیدند. تیمار های وجین و عدم وجین علف های هرز نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. نتایج آزمایش نشان دادند که مبارزه با علف‌های هرز در مزارع توتون باعث افزایش عملکرد و کیفیت توتون شده و درآمد زارع افزایش می‌یابد. جهت مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز در صورت وجود علف هرز اویارسلام، علف‌کش اردیکان ودر غیر این صورت، استفاده ازترفلان توصیه می گردد. در صورت عدم موفقیت علف کش های پیش از کاشت یا پیش رویشی در کنترل علف‌های هرز خانواده گندمیان، می توان قبل از به ساقه رفتن توتون، یکی ازدو علف کش گالانت سوپریا فوکوس را مصرف نمود. انجام یک تا دو نوبت وجین دستی علف های هرزنیز می تواند مزارع توتون را در طی فصل رشد عاری از مزاحمت آنها نگه دارد.

عنوان مقاله [English]

Investigating efficiency of some herbicides to control weeds in tobacco fields (Nicotiana tabacum)

چکیده [English]

Efficacy of many herbicides to control broad- and narrow-leaf weeds (grass weeds) in tobacco fields of Mazandaran and Guilan provinces was investigated. The experiment was Randomized Complete Blocks Design in four replications and the following treatments: Eptam (Eradicane 82% EC) at 6 L.ha-1 which incorporated pre-planting (ppi), Trifluralin (Treflan 48% EC) at 2 L/ha ppi, Cycloate (RoNeet 72.7% EC) at 5 L/ha ppi, Pendimethalin (Stomp, 33% EC) at 5 L.ha-1 pre-emergence, Alachlor (Lasso 48% EC) at 5 L.ha-1 pre-emergence., Oxyfluorfen (Goal 24% EC) at 2 L.ha-1 pre-emergence., Oxadiargyl (Top Star 30% EC) at 2 L.ha-1 pre-emergence., Rimsulfuron (Titus 25% DF) at 50 gr.ha-1+ 2% surfactant (Cytogate) post-emergence, Haloxyfop-P- methyl (Galant Super 10.8% EC) at 0.75 L/ha post-emergence, Cycloxydim (Focus 10% EC) at 2 L.ha-1. post-emergence, weed-less check. Results showed that weed control in tobacco fields increases yield and quality of tobacco and iconsequently farmers' income. For chemical control of weeds in tobacco fields, if the problem of Cyperus spp. exists, Eradicane herbicide is recommended as a pre-planting incorporated herbicide. If no Cyperus spp. is present, Treflan is suggested to be sprayed, because, it controls broadleaf weeds better. If grass weeds cause problem, one of the two graminicides, Galant Super or Focus, may be sprayed before stem extension.. One or two mechanical weeding also may follow, as needed.