مدل‌سازی برهمکنش دزهای علف‌کش و کود نیتروژن بر تولید زیست‌توده گیاه زراعی و علف‌های هرز در تداخل چندگانه گندم- گونه‌های علف‌هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین-دانشکده کشاورزی. گروه گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: درک برهمکنش بین رقابت گیاه زراعی- علف‌های هرز و دز علف‌کش در بسیاری موارد ممکن است به توصیه کاهش مصرف یک علف‌کش منتج شود که هم از نظر زیست‌محیطی و هم از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. کود نیتروژن نیز هم از طریق تغییر تراکم و زیست‌توده علف‌های هرز بر تعادل رقابتی بین گیاهان مؤثر است و هم از نهاده‌هایی است که خود باعث آلودگی محیط‌زیست می‌شود. ازاین‌رو، ارزیابی برهمکنش دز علف‌کش و مصرف کود نیتروژن جهت مدیریت مناسب علف‌های هرز و دستیابی به عملکرد اقتصادی قابل‌قبول همراه با کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی ضروری به نظر می‌رسد.
مواد و روش‌ها: آزمایش مزرعه‌ای به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام شد. کود نیتروژن شامل پنج سطح صفر، 50، 100، 200 و 350 کیلوگرم اوره در هکتار به‌عنوان کرت اصلی و دز علف‌کش "یدوسولفورون سدیم + مزوسولفورون + مفن‌پایر دی‌اتیل" در شش سطح صفر، 2/0، 4/0، 6/0، 8/0 و 1 برابر دز توصیه‌شده (5/1 لیتر در هکتار) به‌عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. نیمی از کود نیتروژن به‌صورت پیش‌کاشت و نیم دیگر در اواسط مرحله پنجه‌زنی گندم توزیع شد. چهار هفته پس از سم‌پاشی (اواخر مرحله پنجه‌زنی گندم)، نمونه‌برداری تخریبی با استفاده از کادری با مساحت 25/0 متر مربع از چهار نقطه از هر کرت آزمایشی انجام شد. مجموع زیست‌توده علف‌های هرز و گندم در هر کرت پس از سه روز قرار دادن در آونی با دمای 80 درجه سانتی‌گراد توزین شد.
یافته‌ها: پاسخ زیست‌توده علف‌های هرز و گندم به دز علف‌کش به ترتیب با مدل‌های دز-پاسخ و سیگموئید توصیف شد و در واکنش به افزایش مصرف کود نیتروژن توسعه یافت. بر مبنای مدل ترکیبی، دز مورد نیاز برای کاهش زیست‌توده علف‌های هرز به کمتر از 50 گرم در متر مربع با مصرف 140، 210 و 300 کیلوگرم در هکتار کود اوره به ترتیب 100، 85 و 60 درصد دز توصیه شده پیش‌بینی شد. همچنین، دستیابی به حدود 700 گرم زیست‌توده‌ گندم در متر مربع با کاربرد 230 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به همراه 100 درصد دز توصیه شده علف‌کش یا کاربرد 270 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار و 60 درصد دز توصیه شده علف‌کش و یا کاربرد 350 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار با 40 درصد دز توصیه شده علف‌کش ممکن بود.
نتیجه‌گیری: افزایش توان رقابتی علف‌های هرز در پاسخ به افزایش مصرف نیتروژن به افت بیشتر زیست‌توده گندم در سطوح بالاتر مصرف کود منتج شد. کاربرد علف‌کش در سطوح بالاتر مصرف کود که توان رقابتی علف‌های هرز در این شرایط بسیار بیشتر از سطوح کم مصرف کود بود، با افزایش بیشتری در زیست‌توده گندم همراه بود. افزایش نگرانی‌های زیست‌محیطی منجر به توسعه نظام‌های زراعی با ورودی کم (مصرف کم کود و علف‌کش) شده است. بااین‌حال، نتایج ما نشان داد که علف‌های هرزی که در سطوح کم نیتروژن رشد کردند نسبت به علف‌کش مورد ارزیابی بسیار متحمل‌تر از بوته‌های رشد یافته در سطوح بالاتر مصرف کود بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling the interaction of herbicide doses and nitrogen fertilizer on crop and weed biomass production in multiple weed species–wheat interference

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Derakhshan 1
  • Seyed Ata Siadat 2
  • Abdolmahdi Bakhshandeh 2
2 Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan, Faculty of Agriculture. Department of Agronomy and Plant Breeding
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives: Understanding the interaction between crop-weed competition and herbicide doses may, in many cases, result in a recommendation to reduce the consumption of the herbicide, which is both environmentally and economically important. Nitrogen fertilizer also influences the competitive balance through changes in weed density and biomass, and also contributes to environmental pollution. Hence, the evaluation of the interaction of herbicide doses and nitrogen fertilizer application is necessary for proper management of weeds and achieving acceptable economic yield along with minimizing environmental negative impacts.
Materials and methods: A field experiment was conducted as split plots in a randomized complete block design with four replications at Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan. Nitrogen fertilizer included five levels of 0, 50, 100, 200 and 350 kg ha-1 of urea was considered as the main plot and the herbicide dose of “iodosulfuron-methyl sodium + mesosulfuron methyl + mefenpyr-diethyl” in six levels of 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1 times the recommended dose (1.5 L ha-1) was considered as the sub plot. Half of the nitrogen fertilizer was distributed before sowing and the other half was distributed in mid-tillering stage of wheat. Four weeks after spraying (late of wheat tillering stage), destructive sampling was done using a quadrate with a surface area of 0.25 m2 from four points of each experimental plot. Total biomass of weeds and wheat were weighed in each plot after three days of placement in an oven at 80 °C.
Results: The response of weed and wheat biomass to herbicide doses was described, respectively, with dose-response and sigmoid models, and developed in response to an increase in nitrogen fertilizer consumption. Based on the combined model, the dosage required for reducing the weed biomass to less than 50 g m-2 with consuming of 140, 210 and 300 kg ha-1 of urea fertilizer was predicted to be 100, 85 and 60% of the recommended dose, respectively. Also, to achieve about 700 g m-2 of wheat biomass, using 230 kg ha-1 of nitrogen fertilizer plus 100% of the recommended herbicide dose, or applying 270 kg ha-1 of nitrogen fertilizer and 60% of herbicide recommended dose or applying 350 kg ha-1 of nitrogen fertilizer and 40% of the recommended dose of herbicide. Also, application of 230 kg ha-1 of nitrogen fertilizer plus 100% of the recommended herbicide dose or application of 270 kg ha-1 of nitrogen fertilizer and 60% of the recommended herbicide dose or application of 350 kg ha-1 of nitrogen fertilizer with 40% of the recommended herbicide dose led to the achievement of about 700 g m-2 of wheat biomass.
Conclusion: Increasing the competitive ability of weeds in response to increasing nitrogen use led to a higher loss of wheat biomass at higher levels of fertilizer application. Application of herbicide at higher levels of fertilizer application, which the competitive ability of weeds in these conditions was much higher than that of low fertilizer levels, led to a greater increase in wheat biomass. Increasing environmental concerns has led to the development of low input systems (low fertilizer and herbicide use). However, our results showed that weeds grown in low nitrogen levels were much more tolerant to herbicide than plants grown at higher levels of fertilizer application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atlantis OD
  • dose-response
  • sigmoid model
  • exponential model
1. Belles, D.S., Thill, D.C., and Shafi, B.
2000. PP-604 rate and Avena fatua
density effects on seed production and
viability in Hordeum vulgare. Weed
Sci., 48: 378–384.
2. Blackshaw, R.E., and Brandt, R.N.
2008. Nitrogen fertilizer rate effects on
weed competitiveness is species
dependent. Weed Sci., 56: 743-747.
3. Blackshaw, R.E., Molnar, L.J., and
Janzen, H.H. 2004. Nitrogen fertilizer
timing and application method affect
weed growth and competition with
spring wheat. Weed Sci., 52: 614–622.
4. Blackshaw, R.E., O’Donovan, J.T.,
Harker, K.N., and Clayton, G.W. 2006.
Reduced herbicide doses in field crops:
A review. Weed Biol. Manag., 6: 10–17.
5. Brain, P., Wilson, B.J., Wright, K.J.,
Seavers, G.P., and Caseley, J.C. 1999.
Modelling the effect of crop and weed
on herbicide efficacy in wheat. Weed
Res., 39: 21–35.
6. Derakhshan, A., and Gherekhloo, J.
2012. Tribenuron-methyl resistant
turnipweed (Rapistrum rugosum) from
Iran, p. 72 In Proceeding of the 6th
International Weed Science Congress,
17-22 June, Hangzhou.
7. Gherekhloo, J., and Derakhshan, A.
2012. Investigating cross-resistance of
resistant-Phalaris minor to ACCase
herbicides. Weed Res. J., 4: 15–25. (In
Persian with English abstract).
8. Hamill, A.S., Weaver, S.E., Sikkema,
P.H., Swanton, C.J., Tardif, F.J., and
Ferguson, G.M. 2004. Benefits and risks
of economic vs. efficacious approaches
to weed management in corn and
soybean. Weed Technol., 18: 723–732.
9. Hans, S.R., and Johnson, W.G. 2002.
Influence of shattercane [Sorghum
bicolor (L.) Moench.] interference on
corn (Zea mays L.) yield and nitrogen
accumulation. Weed Technol., 16: 787–
791.
10. Heap, I. 2017. International Survey of
Herbicide Resistant Weeds. Available
at:
http://weedscience.org/summary/MOA.a
spx.
11. Holloway, P.J., Bowdler, D., and
Caseley, J.C. 1980. Effect of
Environment on the Physicochemical
Properties of Couch grass (Agropyron
repens). p. 100–102. In Abbot A.J: (Ed.)
Long Ashton Report 1979. Long Ashton
Research Station, Bristol, UK.
12. Kim, D.S., Marshall, E.J.P., Brain, P.,
and Caseley, J.C. 2002. Modelling
herbicide dose and weed density effects
on crop: weed competition. Weed Res.,
42: 1–13.
13. Kim, D.S., Marshall, E.J.P., Brain, P.,
and Caseley, J.C. 2006a. Modelling the
effects of sub-lethal doses of herbicide
and nitrogen fertilizer on crop–weed
competition. Weed Res., 46: 492–502.
14. Kim, D.S., Marshall, E.J.P., Caseley,
J.C., and Brain, P. 2006b. Modelling
interactions between herbicide and
nitrogen in terms of weed response.
Weed Res., 46: 480–491.
15. Lintell-Smith, G, Watkinson, A.R., and
Firbank, L.G. 1991. The effects of
reduced nitrogen and weed-weed
competition on the populations of three
common cereal weeds. Pp: 135–140. In
Proceedings 1991 British Crop
Protection Conference-Weeds, Brighton,
UK.
16. Mohammaddoust-e-Chamanadad, H.R.,
Tulikor, A.M., and Baghestani, M.A.
2006. Effect of long term fertilizer
application and crop rotation on the
infestation of fields weeds. Pak. J. Weed
Sci. Res., 12: 221–234.
17. Moon, B.C., Kim, J.W., Cho, S.H., Park,
J.E., Song, J.S., and Kim, D.S. 2014.
Modelling the effects of herbicide dose
and weed density on rice-weed
competition. Weed Res., 54: 484–491.
18. Ryan, M.R., Smith, R.G., Mortensen,
D.A., Teasdale, G.R., Curran, W.S.,
Seidel, R., and Shumway, D.L. 2009.
Weed–crop competition relationships
differ between organic and conventional
cropping systems. Weed Res., 49: 572–
580.
19. Roggenkamp, G.J., Mason, S.C., and
Martin, A.R. 2000. Velvetleaf (Abutilon
theophrasti) and green foxtail (Setaria
viridis) response to corn (Zea mays)
hybrid. Weed Technol., 14: 304–311.
20. Sterling, T.M., Balke, N.E., and
Silverman, D.S. 1990. Uptake and
accumulation of the herbicide bentazon
by cultured plant cells. Plant Physiol.,
92: 1121-1127.
21. Streibig, J.C. 1980. Models for curve
fitting herbicide dose response data.
Acta Agric. Scand., 30: 59–64.
22. Vance, R.R., and Nevai, A.L. 2007.
Plant population growth and competition
in a light gradient a mathematical model
of canopy partitioning. J. Theor. Biol.,
245: 210–219.
23. Waggoner, J.K., Henneberger, O.K.,
Kullman, G.J., Umbach, D.M., Kamel,
F., Beane Freeman, L.E., Alavanja,
M.C.R., Sandler, D.P. and Hoppin, J.A.
2012. Pesticide use and fatal injury
among farmers in the agricultural health
study. Int. Arch. Occup. Environ.
Health., 86: 177–187.
24. Wright, K.J., and Wilson, B.J. 1992.
Effects of nitrogen on competition and
seed production of Avena fatua and
Galium aparine in winter wheat. Asp.
Appl. Biol., 30: 1051–1058.
25. Zabalza, A., Gaston, S., Ribas-Carbó,
M., Orcaray, L., Igal, M., and Royuela,
M. 2006. Nitrogen assimilation studies
using 15N in soybean plants treated with
imazethapyr, an inhibitor of branchedchain
amino acid biosynthesis. J. Agric.
Food Chem., 54: 18-23.
26. Zhang, J., Weaver, S.E., and Hamill,
A.S. 2000. Risks and reliability of using
herbicides at below-labeled rates. Weed
Technol., 14: 106–115.